第20组(3801-4000) Flashcards Preview

TOEFL词汇9000(词频排序) > 第20组(3801-4000) > Flashcards

Flashcards in 第20组(3801-4000) Deck (200):
1

informal [in'fɔ:məl]

a.不正式的,不拘礼节的

2

ambitious [æm'bi∫əs]

a.有雄心的

3

measurable ['meӡərəbl]

a.可测量的

4

stroke [strəuk]

n.中风,划桨,击,笔划,抚摸.vt.抚摸

5

enforce [in'fɔ:s]

vt.实施, 执行,加强

6

tannin ['tænin]

n.[化]丹宁酸

7

disagree [͵disə'ɡri:]

vi.不一致, 不适宜,不同意,争执

8

joint [dӡɔint]

.n.关节,接头

9

tourism ['tʊərɪz(ə)m]

n.旅游业, 观光

10

woody ['wudi]

a.多树木的,木质的

11

card [kɑ:d]

n.纸牌, 卡片

12

ownership ['əunə∫ip]

n.所有权, 物主身份

13

prehistory ['pri:histəri]

n.史前时代, 史前学

14

centralize ['sentrəlaiz]

v.集聚, 集中

15

silicon ['silikən]

n.[化]硅

16

stony ['stəuni]

a.多石的, 无情的

17

steep [sti:p]

a.陡峭的,急剧的

18

evening ['i:vniŋ]

n.傍晚, 晚间

19

depart [di'pɑ:t]

vi.离开,出发,去世

20

consistently [kən'sistəntli]

ad.一致地,始终如一地

21

cajun [`keɪdӡən]

n.移居美国路易斯安纳州的法人后裔

22

intrinsically [in'trinsikəli]

ad.内在地, 固有地

23

rod [rɔd]

n.杆, 棒.n.权杖, 惩罚

24

bread [bred]

n.面包, 生计

25

glow [ɡləu]

vi.发光, 发热,红光焕发.n.热情

26

flush [flʌ∫]

v.冲洗,(脸)发红

27

geologically [,dʒiə'lɔdʒikəli]

ad.地质学上

28

gratify ['ɡrætifai]

vt.使满足,使满意

29

crane [krein]

n.起重机

30

ledge [ledӡ]

n.岩架,岩石突出部

31

knife [naif]

n.刀, 餐刀

32

squash [skwɔ∫]

vt.压碎,硬塞n.美国南瓜

33

cowboy ['kaʊbɔɪ]

n.牧童,牛仔

34

notable ['nəutəbl]

a.值得注意的, 显著的

35

erect [i'rekt]

vt.建造,竖立,使直立

36

maritime ['mæritaim]

a.海上的, 海事的

37

vastly ['vɑ:stlɪ]

ad.巨大地,广阔地

38

bicycle ['baisikl]

n.脚踏车, 自行车

39

fascinate ['fæsineit]

vt.使着迷

40

shellfish ['∫elfi∫]

n.贝, 甲壳类动物

41

dy [daɪ]

n.[化]镝(=dysprosium)

42

inferior [in'fiəriə]

a.下等的, 下级的,自卑的

43

rub [rʌb]

v.擦,擦掉

44

beat [bi:t]

v.打,战胜

45

fan [fæn]

n.(风)扇.vt.扇,煽动

46

agriculturalist [,æɡrɪ`kʌlt∫ɚrəlɪst]

n.农学家

47

cooperate [kəu'ɔpəreit]

vi.合作, 协作

48

adorn [ə'dɔ:n]

v.装饰,佩戴

49

Pakistan [͵pɑ:kis'tɑ:n]

n.巴基斯坦(南亚国家)

50

rhetorical [ri'tɔrikəl]

a.带修辞色彩的,修辞学的,夸张的

51

formula ['fɔ:mjulə]

n.公式, 规则

52

leap [li:p]

v./n.跳跃

53

inferential [.infə'renʃəl]

a.推理的, 推论的

54

reel [ri:l]

n.卷轴.vt.卷,绕

55

partial ['pɑ:∫əl]

a.部分的,局部的

56

crown [kraun]

n.王冠,冕

57

mysterious [mis'tiəriəs]

a.神秘的

58

audio ['ɔ:diəu]

a.音频的,声音的

59

planetarium [plænɪ'teərɪəm]

n.天文馆

60

spider ['spaidə]

n.蜘蛛,三脚架

61

humorous ['hju:mərəs]

a.幽默的,诙谐的

62

aristocratic [.æristə'krætik]

a.贵族政治的,贵族的

63

parrot ['pærət]

n.鹦鹉

64

bush [bu∫]

n.矮树丛

65

radar ['reidə]

n.雷达,电波探测器

66

strand [strænd]

vt.使搁浅

67

conductance [kən'dʌktəns]

n.电导, 导率

68

filter ['filtə]

v.过滤 ,透(过)

69

rainforest ['rein.fɔrist]

n.雨林

70

endocrine ['endəukrain]

n.内分泌,激素

71

hemlock ['hemlɔk]

n.铁杉,毒芹

72

determination [ditə:mi'nei∫ən]

n.决心, 果断

73

exclusively [ɪk'sklu:sɪvlɪ]

ad.专门地,排除其他地,唯一地

74

quotation [kwəu'tei∫ən]

n.引文,引语

75

discern [di'sə:n]

vt.察觉出,识别

76

professor [prə'fesə]

n.教授

77

deposition [͵depə'zi∫ən]

n.沉积, 免职

78

handful ['hændful]

n.一把, 少数

79

fine-grained [fain'greind]

a.有细密纹理的, 细颗粒的

80

flaw [flɔ:]

n.缺点,瑕疵

81

shuttle ['∫ʌtl]

n.航天飞机,梭子.v.穿梭来回(运送)

82

necessity [nə'sesəti]

n.需要,必需品

83

reasonably ['ri:zənəbli]

ad.有理地,合理地

84

chill [t∫il]

vt.使变冷(冷冻).n.寒冷

85

pink [piŋk]

n./a.粉红色(的)

86

ceiling ['si:liŋ]

n.天花板, 上限

87

commensalism [kə`mensəlɪzəm]

n.共栖

88

parasitism ['pærəsaitizəm]

n.寄生状态, 寄生病

89

outdoor ['autdɔ:]

a.室外的, 户外的

90

blanket ['blæŋkit]

vt.覆盖.adj.包含所有的.n.毯子

91

modernize ['mɔdə(:)naiz]

v.使现代化

92

boredom ['bɔ:dəm]

n.厌倦,令人厌烦的事物

93

somewhere ['sʌm(h)wεə]

ad.某处, 在某处

94

happiness ['hæpinis]

n.幸福, 快乐

95

currency ['kʌrənsi]

n.流通,货币

96

county ['kaunti]

n.县, 郡

97

correspondence [͵kɔris'pɔndəns]

n.通信, 信件, 相符,相似

98

confidence ['kɔnfidəns]

n.信心

99

low-quality [ləu'kwɔliti]

n.劣等,低质量的

100

coverage ['kʌvəridӡ]

n.覆盖,新闻报道

101

botany ['bɔtəni]

n.植物学

102

seemingly ['si:mɪŋlɪ]

ad.表面上地

103

feminist [`femɪnɪst]

n.男女平等主义者

104

radium ['reidjəm]

n.[化]镭

105

transmit [trænz'mit]

vt.传送,传达,传染

106

persist [pə(:)'sist]

vi.坚持, 持续

107

warrior ['wɔriə]

n.勇士,武士

108

portable ['pɔ:təbl]

a.便于携带的,轻便的,手提的

109

gentle ['dӡentl]

a.温和的, 文雅的

110

swift [swift]

a.迅速的,敏捷的

111

suspect [səs'pekt]

vt.推测,怀疑 ,猜想

112

sleepy ['sli:pi]

a.困乏的,欲睡的

113

weakness ['wi:knis]

n.虚弱,弱点

114

outgoing [aut'ɡəu]

a.外向的

115

combat ['kɔmbət]

n.战斗,格斗

116

dispute [dis'pju:t]

n./v.争论,争端

117

Baltic ['bɔ:ltik]

a波罗的海的, 波罗的语的

118

male [meil]

a.男的, 雄的

119

prevalent ['prevələnt]

a.普遍的, 流行的

120

nest-building [nest'bildiŋ]

n.筑巢

121

convey [kən'vei]

vt.搬运,传达

122

recruit [ri'kru:t]

vt.招募,吸收.n.新成员, 新兵

123

hereditary [hi'reditəri]

a.世袭的,遗传的

124

counterpart ['kauntəpɑ:t]

n.职务相当的人,副本

125

personality [,pə:sə'næləti]

n.人格,个性

126

strut [strʌt]

n.高视阔步.v.昂首阔步地走

127

prowl [praul]

v.巡游,徘徊,潜行

128

worship ['wə:∫ip]

n./vt.崇拜, 爱慕

129

hat [hæt]

n.帽子
vt.戴帽子

130

avenue ['ævinju:]

n.林荫道,方法

131

consensus [kən'sensəs]

n.一致,同意

132

sugar ['∫uɡə]

n.糖.vt.在…中加糖

133

ethic ['eθik]

n.道德规范

134

individualistic [.indi.vidjuəl'istik]

a.个人主义的

135

stylistic [stai'listik]

a.风格上的,文体上

136

eka [ikʌ]

n.准(第一)

137

check [t∫ek]

v.检查.n.核对,支票

138

cabin ['kæbin]

n.小屋, 船舱

139

convenient [kən'vi:njənt]

a.便利的,方便的

140

geography [dӡi'ɔɡrəfi]

n.地理(学)

141

fine-art [fain'ɑ:t]

n.艺术,美术作品

142

bottle ['bɔtl]

n.瓶子.vt.用瓶装

143

exaggeration [iɡ͵zædӡə'rei∫ən]

n.夸张,夸张的手法

144

hamper ['hæmpə]

v.妨碍, 牵制

145

unpleasant [ʌn'pleznt]

a.不愉快的,不合意的

146

softwood ['sɔftwʊd]

n.软木材

147

arsenic ['ɑ:sənik]

n.[化]砷, 砒霜

148

bean [bi:n]

n.豆, 豆形果实

149

slate [sleit]

n.板岩,石板

150

reptilian [rep'tiliən]

n.爬行类动物

151

overirrigation ['əuvə͵iri'geiʃən]

n.过量灌溉

152

bold [bəuld]

a.大胆的, 无礼的

153

conclusive [kən'klu:siv]

a.决定性的,结论性的

154

file [fail]

n.文档.vt.登记备案.vi.提出

155

honeybee ['hʌnɪbi:]

n.蜜蜂

156

satiric [sə'tirik]

a.讽刺的,挖苦的

157

refresh [ri'fre∫]

v.(使)精神振作,(使)恢复活力

158

starvation [stɑ:'vei∫ən]

n.饥饿, 饿死

159

personally ['pə:sənəli]

ad.亲自,就个人来说

160

spruce [spru:s]

n.云杉

161

comprehend [͵kɔmpri'hend]

v.理解,领会

162

diffusion [di'fju:ӡən]

n.传播,散布

163

differentiate [.difə'renʃi.eit]

v.区分 ,区别

164

radical ['rædikəl]

a.根本的,激进的.n.激进分子

165

whenever [wen'evə]

conj.无论何时,随时

166

stiffen ['stifn]

vt.弄硬,加强

167

simulate ['simjuleit]

vt.模拟, 模仿

168

fetus ['fi:təs]

n.胎儿

169

feeder ['fi:də]

n.饲养员

170

reminder [ri'maində]

n.提醒物,暗示

171

foodstuff ['fu:dstʌf]

n.食品, 粮食

172

shepherd ['∫epəd]

n.牧羊人.vt.带领,引导

173

pine [pain]

n.松(树).vi.消瘦

174

informant [in'fɔ:mənt]

n.通知者, 告密者

175

allocate ['æləukeit]

vt.分派, 分配,使坐落于

176

cedar ['si:də]

n.雪松

177

vanish ['væni∫]

vi.消失,不复存在,绝迹

178

slab [slæb]

n.厚板,平板

179

coexist [kəuiɡ'zist]

vi.共存,和平共处

180

marble ['mɑ:bl]

n.大理石

181

moose [mu:s]

n.[动] 驼鹿

182

cod [kɔd]

abbr.货到付款 (Cash on Delivery).n.鳕鱼

183

migrant ['maiɡrənt]

n.移居者, 候鸟

184

aviation [͵eivi'ei∫ən]

n.航空,飞机制造业

185

frontal ['frʌntl]

n.前沿,边境

186

hexagonal [hek'sægənəl]

a.六角形的,六边的

187

journal ['dӡə:nl]

n.定期刊物, 杂志,日记

188

assure [ə'∫uə]

vt.使确信, 确保,弄清楚

189

sizable ['saizəbl]

a.相当大的

190

decompose [͵di:kəm'pəuz]

v.(使)腐烂,分解

191

scout [skaut]

n.侦察员.vi.侦察

192

mineralization [.minərəlɑi'zeiʃən]

n.矿化作用,成矿作用

193

krypton ['kriptɔn]

n.[化] 氪

194

diminish [di'mini∫]

v.(使)减少, (使)变小

195

residual [ri'zidjuəl]

a.剩余的, 残留的

196

chlorophyll ['klɔ:rəfil]

n.[生化]叶绿素

197

xenon ['zenɔn]

n.氙(惰性气体的一种,元素符号Xe)

198

coil [kɔil]

v.盘绕, 卷.n.线圈

199

penicillin [͵peni'silin]

n.[微]青霉素(音译名为盘尼西林)

200

homestead ['həumsted]

n.家宅,宅基