第16组(3001-3200) Flashcards Preview

TOEFL词汇9000(词频排序) > 第16组(3001-3200) > Flashcards

Flashcards in 第16组(3001-3200) Deck (200):
1

compensate ['kɔmpənseit]

v.偿还, 补偿,抵消

2

acceptance [ək'septəns]

n.接受,接纳

3

naturalistic [.nætʃrə'listik]

a.自然的, 自然主义的

4

cenozoic [͵si:nə'zəuik]

n.新生代,新生代之岩层.a.新生界的

5

plantation [plæn'tei∫ən]

n.种植园,人工林

6

propulsion [prə'pʌl∫ən]

n.推进(力)

7

brilliant ['briljənt]

a.光辉的,卓越的,杰出的

8

chamber ['t∫eimbə]

n.室, 会议厅

9

parallel ['pærəlel]

n.相似处,平行线.a.平行的,类似的

10

drastically ['dræstikəli]

ad.大幅度地, 彻底地

11

tomb [tu:m]

n.坟墓

12

obstacle ['ɔbstəkl]

n.障碍, 妨害物

13

Italy ['itəli]

n.意大利(欧洲南部国家)

14

subtle ['sʌtl]

a.微妙的,诡秘的,精细的

15

trolley ['trɔlɪ]

n.电车

16

totally ['tɔt(ə)lɪ]

ad.完全地, 整全地

17

fulfill [ful'fil]

vt.履行,实现

18

distort [dis'tɔ:t]

v.歪曲, 扭曲,变形

19

narrative ['nærətiv]

n.故事,叙述.a.叙述的

20

reasonable ['ri:znəbl]

a.合理的,通情达理的

21

consideration [kənsidə'rei∫ən]

n.考虑, 体贴,报酬

22

wilderness ['wildənis]

n.荒野

23

fur [fə:]

n.毛皮

24

woodcut ['wʊdkʌt]

n.木刻

25

extraordinary [ik'strɔ:rdəneri]

a.非凡的, 特别的

26

delta ['deltə]

n.三角州

27

putrefy ['pju:trifai]

v.(使)化脓, (使)腐烂

28

postulate ['pɔstjuleit]

vt.要求, 假定.n.基本条件,公理

29

trip [trip]

n.旅行,旅游.v.绊倒,犯错

30

resistant [ri'zistənt]

a.抵抗的, 有抵抗力的

31

peculiar [pi'kju:ljə]

a.奇怪的, 特殊的, 独特的

32

preparation [͵prepə'rei∫ən]

n.准备,预备

33

gray [ɡrei]

a.灰色的, 暗淡的,阴沉的

34

regiment ['redӡimənt]

n.(军队的)团,大量.vt.严格地管制

35

bury ['beri]

vt.埋葬, 掩埋

36

procedure [prə'si:dӡə]

n.程序, 手续

37

thank [θæŋk]

vt.感谢

38

conquest ['kɔŋkwest]

n.征服,战利品

39

workshop ['wə:k∫ɔp]

n.车间, 工场,研讨会,讲习班

40

replacement [ri'pleismənt]

n.代替,更换

41

wonder ['wʌndə]

n./v.惊奇, 想知道,

42

slide [slaid]

v./n.滑动,下滑

43

deplete [di'pli:t]

vt.耗尽, 使衰竭

44

toddler ['tɔdlə]

n.初学走路的孩子

45

opponent [ə'pəunənt]

a.对立的.n.对手

46

Amsterdam ['æmstə'dæm]

n.阿姆斯特丹(荷兰首都)

47

carrier ['kæriə]

n.运送者, 载体

48

soda ['səudə]

n.苏打, 碳酸水

49

remind [ri'maind]

vt.提醒, 使想起

50

reproductive ['ri:prə'dʌktiv]

a.生殖的,再生的,复制的

51

troop [tru:p]

n.[ pl.]军队,一群

52

abigail [`æbɪgeɪl]

n.(贵妇人的贴身)使女

53

small-scale ['smɔ:l'skeil]

a.小比例的,小规模的

54

educational [͵edju(:)'kei∫ənl]

a.教育(上)的

55

zigzag ['ziɡzæɡ]

n.Z字形, 锯齿形

56

argon ['ɑ:ɡɔn]

n.[化]氩

57

genetically [dʒe'netikəli]

ad.遗传(基因)方面

58

shortage ['∫ɔ:tidӡ]

n.不足, 缺乏

59

himself [him'self]

pron.他自己

60

occasion [ə'keiӡən]

n.场合,时机

61

symptom ['simptəm]

n.症状, 征兆

62

render ['rendə]

vt.使得,提供,提供,翻译

63

robin ['rɔbin]

n.知更鸟

64

monitor ['mɔnitə]

vt.监听(视,测).n.检测器

65

psychologist [saɪ`kɔlədӡɪst]

n.心理学者

66

tourist ['tuərist]

n.旅行者

67

Marseille [ma:'seil]

n.马赛(法国港口城市)

68

diver ['daivə]

n.潜水者

69

vigorous ['vigərəs]

a.精力充沛的,有力的

70

elliptical [i'liptikəl]

a.椭圆的,省略的

71

hop [hɔp]

n./v.跳跃, 单脚跳

72

worksheet [wə:kʃi:t]

n.工作记录表

73

circulation [͵sə:kju'lei∫ən]

n.循环,流通,发行额

74

broadcast ['brɔ:dkɑ:st]

n./v.广播, 播音

75

sphere [sfiə]

n.球, 范围

76

seabed ['si:bed]

n.海底, 海床

77

multiply ['mʌltiplai]

v.繁殖, 乘

78

angiosperm ['ændӡiəu͵spə:m]

n.被子植物

79

inclination [͵inkli'nei∫ən]

n.倾斜, 弯曲,倾向, 意愿

80

bud [bʌd]

n.芽.vi.发芽

81

circadian [sə:'keidiən]

a.昼夜节律的,生理节奏的

82

seaway ['si:weɪ]

n.海上航道

83

congress ['kɔŋɡres]

n.(美国等国的)国会,议会

84

oversea ['əuvə'si:]

a.外国的, 海外的

85

moth [mɔθ]

n.蛾, 蛀虫

86

honor ['ɔnə]

n./v.尊敬

87

frighten ['fraitn]

v.使惊吓 ,惊恐

88

zoologist [zəu'ɔlədӡist]

n.动物学家

89

library ['laibrəri]

n.图书馆

90

decomposition [͵di:kɔmpə'zi∫ən]

n.分解, 腐烂,变质

91

catalog ['kætəlɔɡ]

n.目录.v.编目录

92

door [dɔ:,dɔə]

n.门,出入口

93

observer [əb'zə:və]

n.观测者, 观察员

94

flock [flɔk]

n.羊群.vi.聚集,成群

95

Caledonian [͵kæli'dəuniən]

.n./a.古苏格兰人(的), 苏格兰人(的)

96

volunteer [vɔlən'tɪə(r)]

n.志愿者,vt.自愿(做,提供).vi.自愿

97

wetland ['wetlænd]

n.潮湿的土壤, 沼泽地

98

harsh [hɑ:∫]

a.粗糙的,严厉的

99

coma ['kəumə]

n.昏迷

100

fabric ['fæbrik]

n.结构, 织物, 构造

101

cooler ['ku:lə]

n.冷却器

102

participant [pɑ:'tisipənt]

n.参与者

103

advent ['ædvənt]

n.出现,到来

104

soften ['sɔ(:)fn]

v.(使)变柔软,(使)变柔和

105

synthetic [sin'θetic]

a.合成的, 综合的,人造的

106

exposure [ik'spəuʒə]

n.暴露, 揭露

107

chondrite ['kɔndrait]

n.球粒状陨石

108

digestive [di'dӡestiv,dai-]

a.消化的

109

northeast ['nɔ:θ'i:st]

n./a.东北(的)

110

constituent [kən'stitjuənt]

n.选民,成分.a.组成的,构成的

111

sketch [sket∫]

n.略图.v.素描,概述

112

embryo ['embriəu]

n.胚胎

113

magnify ['mæɡnifai]

vt.放大, 扩大

114

Allende [ælənd]

n.[地名]阿连德(在墨西哥)

115

metropolitan [metrə'pɔlɪt(ə)n]

a.大城市的,大都会的

116

notably ['nəʊtbəlɪ]

ad.显著地,著名地,尤其

117

loan [ləun]

n.贷款.vt.借出,贷给

118

nonetheless [͵nʌnðə'les]

ad.虽然如此,但是

119

hinterland ['hintəlænd]

n.内地, 穷乡僻壤

120

mechanize ['mekənaiz]

v.机械化

121

finch [fint∫]

n.雀类

122

morning ['mɔ:niŋ]

n.早晨, 上午

123

tin [tin]

n.锡

124

moss [mɔs]

n.苔, 藓

125

Oregon ['ɔriɡən]

n.俄勒冈州(美国州名)

126

couple ['kʌpl]

n.夫妇.v.结合

127

willing ['wiliŋ]

a.乐意的, 自愿的

128

steppe [step]

n.特指西伯利亚一带没有树木的大草原

129

occasional [ə'keiӡnəl]

a.偶然的,临时的

130

patch [pæt∫]

n.补丁.vt.补,修补

131

devote [di'vəut]

vt.投入于, 献身,奉献,致力于

132

noticeable ['nəutisəbl]

a.显而易见的

133

mad [mæd]

a.疯狂的,狂热的

134

spirit ['spirit]

n.精神, 灵魂

135

lunar ['lju:nə]

a.月亮的

136

presidency ['prezidənsi]

n.总统的职位(任期)

137

viewer ['vju:ə]

n.电视观众,阅读器

138

horizon [hə'raizn]

n.地平(线), [pl.]眼界,见识

139

academic [͵ækə'demik]

a.学院的, 理论的

140

fin [fin]

n.鳍, 鱼翅

141

stamp [stæmp]

n.邮票,图章.v.跺脚,盖章

142

subtractive [səb'træktiv]

a.减去的,负的,有负号的

143

motivate ['məutiveit]

v.激发

144

undoubtedly [ʌn'daʊtɪdlɪ]

ad.无庸置疑地,的确地

145

granite ['ɡrænit]

n.花岗岩

146

quilt [kwilt]

n.被子.v.缝被,缝制

147

suppose [sə'pəuz]

vt.推想, 假设,认为

148

campaign [kæm'pein]

n.运动,战役.vi.发起运动

149

mandan ['mændæn]

n.曼丹人, 曼丹语

150

invisible [in'vizəbl]

a.看不见的, 无形的

151

neutron ['nju:trɔn]

n.中子

152

dwell [dwel]

vi.居住,存在于

153

ward [wɔ:d]

n.病房,受监护人

154

moderate ['ma:dərət ]

a.中等的, 适度的

155

territorial [͵teri'tɔ:riəl]

a.领土的,土地的,区域的

156

predominate [pri'dɔmineit]

v.占优势, 支配

157

inform [in'fɔ:m]

v.通知, 告诉,报告

158

chiefly ['t∫i:fli]

ad.首要,主要地

159

champion ['t∫æmpjən]

n.拥护者.vt 拥护, 支持

160

craftspeople ['krɑ:ftspi:pəl]

n.工匠, 手艺人

161

likewise ['laikwaiz]

ad.同样地, 此外

162

intelligence [in'telidӡəns]

n.智力, 聪明,理解力,情报

163

single-celled ['siŋglseld]

a.单细胞的

164

visitor ['vizitə]

n.访问者, 来宾

165

unskilled [.ʌn'skild]

a.不熟练的,拙劣的

166

progressively [prə'gresivli]

ad.日益增多地

167

thickness ['θiknis]

n.厚度, 浓度, 稠密

168

high-speed [hai'spi:d]

a.高速的

169

graphic ['ɡræfik]

a.绘画似的, 图解的

170

termite ['tə:mait]

n.白蚁

171

analogy [ə'nælədӡi]

n.类似, 类推

172

sure [∫uə]

a.对....有把握 ad.的确, 当然

173

wrap [ræp]

vt.包,裹.n.披肩,围巾

174

inability [inə'biliti]

n.无能, 无力

175

jump [dӡʌmp]

n./v.跳跃

176

consciousness ['kɔn∫əsnis]

n.意识,觉悟,知觉

177

reindeer ['reindiə]

n.驯鹿

178

oxide ['ɔksaid]

n.氧化物

179

kingdom ['kiŋdəm]

n.王国

180

compression [kəm'pre∫(ə)n]

n.浓缩, 压缩

181

slush [slʌ∫]

n.烂泥
v.溅湿

182

hurt [hə:t]

v.伤害.n.痛苦

183

seldom ['seldəm]

ad.很少, 不常

184

repression [ri'pre∫ən]

n.镇压, 抑制

185

recovery [ri'kʌvəri]

n.恢复, 痊愈

186

father ['fɑ:ðə]

n.父亲,祖先vt.发明,创立

187

voyager [`vɔɪɪdӡə(r)]

n.航行者, 航海者

188

horn [hɔ:n]

n.触角.v.强行介入

189

phonograph ['fəunəɡrɑ:f]

n.留声机, 电唱机

190

accustom [ə'kʌstəm]

vt.使习惯于

191

welcome ['welkəm]

vt./.n.欢迎.a.受欢迎的

192

Eurasia [juə'reiӡə,-∫ə]

n.欧亚大陆

193

extraction [ik'strækʃən]

n.抽出,拔出

194

literally ['litərəli]

ad.逐字地,正确地

195

Italian [i'tæljən]

n./a.意大利人(的), 意大利语(的)

196

railway ['reilwei]

n.铁路

197

cobalt [kə'bɔ:lt,'kəubɔ:lt]

n.[化]钴

198

wish [wi∫]

n.愿望v.希望, 想要

199

wale [weil]

n.条痕,选择

200

accident ['æksidənt]

n.意外事件, 事故