第11组(2001-2200) Flashcards Preview

TOEFL词汇9000(词频排序) > 第11组(2001-2200) > Flashcards

Flashcards in 第11组(2001-2200) Deck (200):
1

recognition [͵rekəɡ'ni∫ən]

n.识别,确认,表彰,承认

2

tile [tail]

n.瓦片,瓷砖

3

indication [͵indi'kei∫ən]

n.指示,表示,迹象

4

implement ['implimənt]

vt.履行,实施.n.工(器,用)具

5

limitation [͵limi'tei∫ən]

n.限制,局限性

6

piano [pi'ɑ:nəu]

n.钢琴

7

proxy ['prɔksi]

n.代理人

8

neolithic [.ni:ə'liθik]

a.新石器时代的

9

voyage ['vɔɪɪdӡ]

n./v.航海

10

inspire [in'spaiə]

vt.鼓舞,激起,给…以灵感

11

spore [spɔ:,spɔə]

n.孢子

12

Texas ['teksəs]

n.德克萨斯州(美国州名)

13

strain [strein]

n./v.拉紧,紧张,劳累

14

imitate ['imiteit]

v.模仿,仿制

15

timber ['timbə]

n.木材,木料

16

rank [ræŋk]

n.等级,阶层.v.排列

17

concentrate ['ka:nsntreit]

v.专心,集中,浓缩

18

container [kən'teinə]

n.容器,集装箱

19

article ['ɑ:tikl]

n.文章,论文,物件,条款

20

sink [siŋk]

v.下沉.n.水槽

21

ecology [i(:)'kɔlədӡi]

n.生态学

22

drink [drɪŋk]

v.喝酒.n.饮料,酒

23

runoff ['rʌn.ɔ:f]

n.径流量,流出

24

watercolor ['wɔ:təkʌlə]

n.水彩颜料,水彩画(法)

25

streamline ['stri:mlain]

a.流线型的

26

self [self]

n.自己,自我

27

reward [ri'wɔ:d]

n.报酬.vt.酬劳

28

mantle ['mæntl]

n.斗蓬.v.披风,覆盖

29

telescope ['teliskəup]

n.望远镜

30

subsequent ['sʌbsikwənt]

a.后来的,随后的

31

hungry ['hʌŋɡri]

a.饥饿的,渴望的

32

episode ['episəud]

n.一段情节,插曲,插话

33

crossbill [`krɔsbɪl]

n.交喙鸟

34

emergence [i'mə:dӡəns]

n.浮现,露出

35

cheap [t∫i:p]

a.便宜的,不值钱的

36

sort [sɔ:t]

n.种类v.分类,拣选

37

industrialize [in'dʌstriəlaiz]

vt.使工业化

38

burial ['beriəl]

n.埋葬

39

hominid ['hɔminid]

n.原始人类

40

laboratory ['læbrətɔ:ri]

n.实验室

41

cinema ['sinimə]

n.电影院,电影

42

compass ['kʌmpəs]

n.罗盘,指南针

43

kittiwake ['kitiweik]

n.三趾鸥

44

mode [məud]

n.方式,模式

45

entertainment [entə'teinmənt]

n.款待,娱乐

46

everything ['evriθiŋ]

pron.每件事物

47

purchase ['pə:t∫əs]

vt.购买.n.购买,购买的物品

48

sanctuary ['sæŋktjuəri]

n.避难所

49

bus [bʌs]

n.公共汽车

50

theatrical [θi'ætrikəl]

a.戏剧性的

51

profession [prə'fe∫ən]

n.职业,专业

52

theme [θi:m]

n.主题

53

gravel ['ɡrævəl]

n.砂砾(层)

54

laborer ['leibərə]

n.劳动者

55

proton ['prəutɔn]

n.质子

56

commerce ['kɔmə(:)s]

n.商业,贸易

57

decide [di'said]

v.决定,判断,判决

58

fireplace ['faɪəpleɪs]

n.壁炉

59

aluminum [ə'lju:minəm]

n.铝

60

firm [fə:m]

n.公司.a.结实的,稳固的

61

collide [kə'laid]

vi.碰撞,抵触,冲突

62

fight [fait]

n./v.战斗,打架,斗争

63

puzzle ['pʌzl]

n.难题.v.(使)迷惑

64

performer [pə'fɔ:mə(r)]

n.表演者

65

twist [twist]

v.缠绕,拧,扭曲.n.转折

66

dramatically [drə'mætikli]

ad.戏剧地,引人注目地

67

listen ['lisn]

v.听,听从

68

dependence [di'pendəns]

n.依靠,信任

69

struggle ['strʌɡl]

vi.努力,奋斗,挣扎

70

German ['dӡə:mən]

n.德国人.a.德国的

71

irregular [i'reɡjulə]

a.不规则的,无规律的,不合法的

72

centimeter ['sentɪmi:tər(r)]

n.厘米

73

colonization [͵kɔlənai'zei∫ən]

n.殖民地化,殖民

74

fund [fʌnd]

n.资金.v.支助,投资

75

historian [his'tɔ:riən]

n.历史学家

76

female ['fi:meil]

n.女性

77

emit [i'mit]

vt.发出,放射

78

retreat [ri'tri:t]

vi.撤退,退却

79

deficiency [di'fi∫ənsi]

n.缺乏,不足,缺陷

80

rotate [rəu'teit]

v.(使)旋转,(使)轮流

81

invertebrate [in'və:tibrit]

a./n.无脊椎的,无骨气的人

82

symbiotic [͵simbai'ɔtik]

a.共生的

83

alternative [ɔ:l'tə:nətiv]

a.选择性的,二中择一的

84

bridge [bridӡ]

n.桥.vt.架桥,渡过

85

vertical ['və:tikəl]

a.垂直的,直立的

86

circle ['sə:kl]

n.圆(圈).v.围着,盘旋

87

quarter ['kwɔ:tə]

n.四分之一,一刻钟

88

fix [fiks]

vt.修理,安装,整理.n.困境

89

doubt [daut]

n./v.怀疑,怀疑

90

Tennessee [͵tene'si:,-nə-]

n.田纳西州

91

eruption [i'rʌp∫ən]

n.爆发,火山灰

92

treat [tri:t]

vt.医治.vt./n.对待,款待.

93

politician [pɔli'ti∫ən]

n.政治家,政客

94

politics ['pɔlitiks]

n.政治,政治学

95

mail [meil]

n.邮件,邮政

96

beauty ['bju:ti]

n.美,美景

97

format ['fɔ:mæt,-mɑ:t]

n.设计,格式,版式

98

Spanish ['spæni∫]

a./n.西班牙(的),西班牙人(的)

99

confirm [kən'fə:m]

v.确定,确认,批准

100

bubble ['bʌbl]

n.泡.vi.冒泡,起泡

101

engraving [ɪn'ɡreɪvɪŋ]

n.雕刻术,雕版

102

specimen ['spesimin]

n.范例,标本,样品

103

tide [taid]

n.潮,潮汐

104

ray [rei]

n.光线,射线

105

weigh [wei]

vi.称得重量.vt.称…的重量,权衡

106

encounter [in'kauntə]

v./n.遭遇,遇到,邂逅

107

costume ['kɔstju:m]

n.装束,服装

108

plane [plein]

n.平面,飞机

109

nouveau [nu:'vəu]

a.新近到达的,最近产生的

110

gland [ɡlænd]

n.腺

111

emission [i'mi∫ən]

n.散发,发行,排放

112

log [lɔɡ]

n.原木,航海日志.vt.正式记录

113

glaze [ɡleiz]

vi.变呆滞.vt.上釉.n.釉(料)

114

martian ['mɑ:∫iən]

n./a.火星人(的)

115

bee [bi:]

n.蜜蜂

116

latter ['lætə]

a.后者的,后面的,近来的

117

occurrence [ə'kʌrəns]

n.发生,出现,事件

118

anything ['eniθiŋ]

pron.任何事

119

prevail [pri'veil]

vi.流行,获胜,劝说,诱使

120

reliance [ri'laiəns]

n.信任,信心,依靠

121

roof [ru:f]

n.屋顶,最高处,顶部

122

mercantile ['mə:kən.tail]

a.贸易的,商业的

123

overall ['əuvərɔ:l]

a.全部的,全面的

124

fossilize ['fɔsilaiz]

v.成化石,陈腐

125

chain [t∫ein]

n.链(条),一连串,一系列.vt.用链条栓住

126

pose [pəuz]

n.姿势,姿态.v.摆姿势

127

cylinder ['silində]

n.圆筒,圆柱体

128

countercurrent ['kauntə͵kʌrənt]

n.逆流,反向电流

129

score [skɔ:,skɔə]

n.得分,二十.v.得(分),刻痕于

130

potter ['pɔtə]

n.陶工,制陶工人

131

aesthetic [i:s'θetik]

a.美学的,审美的

132

neighborhood ['neibəhud]

n.附近,邻近

133

hemisphere ['hemisfiə]

n.半球

134

excavate ['ekskəveit]

v.挖掘,开凿,发掘

135

reclamation [͵reklə'mei∫ən]

n.开垦,改造

136

admire [əd'maiə]

v.赞美,钦佩,羡慕

137

ensure [in'∫uə]

v.确保,保证

138

weak [wi:k]

a.虚弱的,淡的,稀薄的

139

excite [ik'sait]

v.使兴奋,激动

140

orbit ['ɔ:bit]

n.轨道.v.(绕…)作轨道运行

141

sale [seil]

n.出售,卖出

142

blow [bləu]

v.风吹,吹气于.n.打击

143

pair [pεə]

n.一对,一双

144

grind [ɡraind]

v.磨(碎),折磨.n.苦差事

145

cease [si:s]

v.停止,终了

146

incorporate [in'kɔ:pəreit]

v.合并,组成公司

147

classroom ['klɑ:srum]

n.教室

148

box [bɔks]

n.盒子,箱.vt.装箱(盒).vi.拳击

149

biologist [bai'ɔlədӡist]

n.生物学家

150

aboriginal [͵æbə'ridӡənəl]

a.土著的,原来的 ,原始的

151

automatically [.ɔ:tə'mætikəli]

ad.自动地,机械地,无意识地

152

crude [kru:d]

a.天然的,未加工的,粗鲁的

153

version ['və:∫ən]

n.译文,译本

154

drawing ['drɔ:iŋ]

n.图画,制图

155

capture ['kæpt∫ə]

n./v.捕获,俘获,夺取

156

hang [hæŋ]

vt.悬挂,吊死.vi.悬挂,垂下

157

income ['inkəm]

n.收入,收益,

158

freedom ['fri:dəm]

n.自由

159

Mississippi [͵misi'sipi]

n.密西西比河,密西西比州(美国州名)

160

cartoon [kɑ:'tu:n]

n.漫画,卡通画

161

separation [sepə'rei∫ən]

n.分离,分开

162

recharge ['ri:'t∫ɑ:dӡ]

vt.再充电,再进攻,恢复精力

163

motivation [͵məuti'vei∫ən]

n.动机,推动,积极性

164

gene [dӡi:n]

n.[遗传]因子,[遗传]基因

165

penetrate ['penitreit]

v.穿透,渗透,看穿

166

collective [kə'lektiv]

a.集体的,共同的.n.团体,集体

167

nerve [nə:v]

n.神经,胆量,勇气

168

engrave [in'ɡreiv]

v.雕刻,使铭记

169

strait [streit]

n.地峡.n.海峡,[常 pl.]困境,窘境

170

flake [fleik]

n.薄片.v.使成薄片,剥落

171

disadvantage [͵disəd'vɑ:ntidӡ]

n.不利,缺点,劣势

172

constitute ['kɔnstitju:t]

vt.构成,组成,建立

173

graham ['ɡreiəm]

a.全麦(面粉)的

174

reference ['refrəns]

n.提及,涉及,参考,推荐信(或人)

175

eight [eɪt]

num.八,八个,第八

176

turnpike ['tə:npaik]

n.收费公路,收费口

177

load [ləud]

n.负荷,装载量.v.装(载),使负担

178

trigger ['triɡə]

vt.引发,引起.n.板机

179

mixture ['mikst∫ə]

n.混合(物)

180

geology [dӡi'ɔlədӡi]

n.地质学,地质概况

181

spin [spin]

v.旋转,纺纱

182

expressive [ik'spresiv]

a.表达的,意味深长的

183

row [rau]

n.排,行v.划(船)

184

secrete [si'kri:t]

vt.隐藏,隐匿

185

discourage [dis'kʌridӡ]

vt.使气馁,阻碍

186

tremendous [tri'mendəs]

a.巨大的,惊人的

187

crab [kræb]

n.蟹

188

garden ['ɡɑ:dn]

n.(菜、花)园

189

astronomer [ə'strɔnəmə(r)]

n.天文学家

190

bare [bεə]

a.赤裸的,无遮蔽的.vt.露出

191

Erie ['iəri]

n.伊利(人)

192

inhibit [in'hibit]

vt.阻止,妨碍,抑制

193

Yucatan [ju:kə'tɑ:n]

n.尤卡坦半岛

194

alkali ['ælkəlai]

n.碱.a.碱性的

195

complexity [kəm'pleksiti]

n.复杂(性),复杂的事物

196

sedimentary [.sedi'mentəri]

a.沉积的,沉淀性的

197

accelerate [æk'seləreit]

v.加速,促进

198

Spain [spein]

n.西班牙(欧洲南部国家)

199

window ['windəu]

n.窗,窗口

200

text [tekst]

n.正文,课文