第22组(4201-4400) Flashcards Preview

TOEFL词汇9000(词频排序) > 第22组(4201-4400) > Flashcards

Flashcards in 第22组(4201-4400) Deck (200):
1

triumph ['traiəmf]

n.胜利.v.获胜

2

cylindrical [si'lindrikl]

a.圆柱形的

3

reinforce [͵ri:in'fɔ:s]

vt.增强,加强

4

bent [bent]

a.决心的,弯曲的.n.倾向, 爱好

5

son [sʌn]

n.儿子

6

stimulation [͵stimju'lei∫ən]

n.激励,刺激

7

hibernate ['haibəneit]

v.冬眠

8

auxiliary [ɔ:ɡ'ziljəri]

a.辅助的, 补助的

9

athlete ['æθli:t]

n.运动员

10

built-in ['bilt'in]

a.嵌入的,内装的

11

close-up ['kləusʌp]

n.特写镜头, 细致的观察

12

kettle ['ketl]

n.壶, 罐, 釜, 鼓

13

shut [∫ʌt]

v.关上, 关闭

14

priority [prai'ɔ:rəti]

n.优先(权)

15

salary ['sæləri]

n.薪水

16

collaboration [kə͵læbə'rei∫ən]

n.合作,协作

17

waterpower ['wɔ:təpaʊə(r)]

n.水力(水力发电)

18

pollen ['pɔlin]

n.花粉

19

dealer ['di:lə]

n.经销商, 商人

20

firmly ['fз:mlɪ]

ad.坚固地,稳定地

21

relieve [ri'li:v]

vt.减轻, 解除

22

defensive [di'fensiv]

n./a.防御(的)

23

equilibrium [͵i:kwi'libriəm]

n.平衡,均衡

24

symbolize ['simbəlaiz]

vt.用符号表示,作为...象征

25

concrete ['kɔnkri:t]

a.实在的,具体的.n.混凝土

26

brea ['breiə]

n.布雷亚(美国加州地名)

27

upset [ʌp'set]

v.搅乱,使心烦.n.不安

28

exocrine ['eksəkrain]

a.[医]外分泌的

29

definite ['definit]

a.明确的,一定的

30

formerly ['fɔ:məlɪ]

ad.从前, 以前

31

camp [kæmp]

n.营地.vi.宿营

32

cosmos ['kɔzmɔs]

n.宇宙

33

overlie [͵əuvə'lai]

v.躺在...上面

34

shorten ['∫ɔ:tn]

v.缩短, (使)变短

35

aboard [ə'bɔ:d]

prep./ad.在(船、飞机、车)上,上船

36

blend [blend]

v.(使)混和.n.混合物

37

participation [pɑ:͵tisi'pei∫ən]

n.参加,参与

38

brass [brɑ:s]

n.黄铜(制品)

39

detectable [di'tektəbəl]

a.可发现的,可察觉的

40

adhere [əd'hiə]

vi.粘附,遵守

41

accommodate [ə'kɔmədeit]

vt.容纳,提供(住处),适应

42

toolmaker [tu:l'meikə]

n.精密工具制造者

43

printmaking [`prɪnt,meɪkɪŋ]

n.版画复制(术)

44

populous ['pɔpjuləs]

a.人口稠密的

45

wallpaper ['wɔ:lpeɪpə(r)]

n.墙纸

46

reputation [͵repju(:)'tei∫ən]

n.名誉, 名声,声望

47

gasoline ['ɡæsəli:n]

n.汽油

48

invite [in'vait]

vt.邀请,征求

49

tap [tæp]

n./v.塞子,龙头,轻叩(拍)

50

igloo ['ɪɡlu:]

n.圆顶建筑

51

endless ['endlis]

a.无止境的,无穷的

52

formalize ['fɔ:məlaiz]

vt.使正式, 形式化

53

edition [i'di∫ən]

n.版,版本

54

sew [sju:]

v.缝合, 缝纫

55

inefficient [͵ini'fi∫ənt]

a.效率低的,效率差的

56

geographer [dӡi'ɔɡrəfə]

n.地理学者

57

laser ['leizə]

n.激光

58

foul [faul]

a.邪恶的,下流的.n.犯规.v.弄脏

59

willow ['wiləu]

n.柳(树)

60

continuity [͵kɔnti'nju(:)iti]

n.连续性, 连贯性

61

meteoric [mi:ti'ɔrik]

a.流星的,大气的

62

explode [ik'spləud]

v.爆炸,爆发

63

recipient [ri'sipiənt]

n.接受者,接收者

64

Michigan ['mɪ∫ɪɡən]

n.密歇根州(美国州名)

65

favorite ['feivərit]

a.喜爱的.n.特别喜爱的人(或物)

66

anxious ['æŋk∫əs]

a.渴望的, 忧虑的,急切的

67

harness ['hɑ:nis]

n.马具.vt.治理,束以马具

68

adoption [ə'dɔp∫ən]

n.采用, 收养,接受

69

vie [vai]

v.竞争

70

instruct [in'strʌkt]

vt.教导, 指示

71

carol ['kærəl]

n.颂歌, 欢乐的歌

72

god [ɡɔd]

n.神, 上帝

73

girl [ɡə:l]

n.女孩

74

comedy ['kɔmidi]

n.喜剧

75

provision [prə'viӡən]

n.供应,预备

76

exceptionally [ik'sepʃənli]

ad.格外地, 特别地

77

fieldstone [`fi:ldstəʊn]

n.散石,大卵石

78

ranch [rænt∫,rɑ:nt∫]

.v.经营牧场.n牧场

79

imperial [im'piəriəl]

a.帝国的,帝王的

80

defenseless [dɪ`fenslɪs]

a.无防备的

81

furnish ['fə:ni∫]

vt.布置, 装备, 提供

82

lag [læɡ]

vi.落后.n.滞后,(时间上的)间隔

83

lumiere [ljumiɛr]

n.彩色照相术

84

accompaniment [ə'kʌmpənimənt]

n.陪伴物, 伴奏

85

pretend [pri'tend]

v.假装,装作

86

thresh [θre∫]

v.打谷, 脱粒, 反复得做

87

repetitive [ri'petitiv]

a.重复的,反复的

88

mule [m:l]

n.骡子,十分固执的人

89

prone [prəun]

a.易于…的,很可能…的

90

wipe [waip]

v.擦, 揩

91

individualism [ɪndɪ'vɪdjʊəlɪz(ə)m]

n.个人主义, 利己主义

92

Russian [`rʌ∫ən]

a./.n.俄罗斯(语)(的)

93

formulate ['fɔ:mjuleit]

vt.构想出,规划

94

krill [kril]

n.[动]磷虾(单复同)

95

forty ['fɔ:ti]

num. 四十

96

coastline ['kəustlain]

n.海岸线

97

unevenly ['ʌn'i:vənli]

ad.不平坦地, 不均衡地

98

assess [ə'ses]

vt.估定,评定

99

sick [sik]

a.有病的,恶心的

100

drapery ['dreipəri]

n.布业,布匹

101

nick [nik]

n.小伤口,刻痕

102

Ute [ju:t,`ju:tɪ]

n.犹特人(美洲印第安人的一种), 犹特语

103

ordinarily ['ɔ:dinərili]

ad.平常地,普通地

104

headquarter ['hed'kwɔ:tə]

v.将...之总部设在.n.总部

105

peach [pi:t∫]

n.桃(树)

106

radiocarbon ['reidiəu'kɑ:bən]

n.放射性炭

107

afield [ə'fi:ld]

ad.远离着(家乡), 去远处,在战场上

108

relocate ['ri:ləu'keit]

v.重新部署,迁移

109

enormously [i'nɔ:məsli]

ad.极度,大量

110

saltwater [`sɔ:lt,wɔ:tə(r)]

a.盐水的, 海产的

111

pipe [paip]

vt.以管输送.n.管子

112

mute [mju:t]

a.哑的,不发音的.vt.消除(声音)

113

deglaciation [di:͵ɡlei∫i'ei∫ən]

n.冰消作用

114

glen [ɡlen]

n.峡谷, 溪谷

115

poison ['pɔizn]

n.毒药.vt 下毒

116

wax [wæks]

n.蜡, 蜡状物

117

neglect [ni'ɡlekt]

vt./n.忽视,忽略,疏忽

118

pangaea [pæn'dʒi:ə]

n.泛古陆, 泛大陆

119

fahrenheit ['færənhait]

n.华氏温度计

120

lys [lis]

n.[化]赖氨酸

121

Sac [sæk]

n.〈生〉囊,液囊

122

midcontinent [mid'kɔntinənt]

n.大陆中部

123

emperor ['empərə]

n.皇帝, 君主

124

mainstay ['meɪnsteɪ]

n.支柱,骨干

125

connecticut [kə'netikət]

n.(美国)康涅狄格

126

wholly ['həuli]

ad.整个,全部

127

brilliance [`brɪljəns]

n.光辉,辉煌

128

Oklahoma [͵əuklə'həumə]

n.俄克拉荷马州

129

rhinoceros [rai'nɔsərəs]

n.[动]犀牛

130

externally [ik'stə:nəli]

ad.外部地, 外面地

131

successor [sək'sesə]

n.接班人, 继任人

132

tax [tæks]

n.税,税款.v.斥责, 使 ... 负重荷

133

plumb [plʌm]

v.(用铅垂)测量,探测

134

lessen ['lesn]

v.减少,缩小

135

trout [traut]

n.鲑鱼

136

permian ['pə:miən]

n./a.[地]二叠纪(的)

137

superintendent [͵sju:pərin'tendənt]

n.主管人,监管人,负责人

138

friendly ['frendli]

a.友好的, 友谊的

139

wasteful ['weistfəl]

a.浪费的,挥霍的

140

foraminifera [͵fɒrə'mɪnɪfə]

n.有孔虫类

141

peace [pi:s]

n.和平, 安静

142

domain [dəu'mein]

n.领地,范围

143

agitate ['ædӡiteit]

v.搅动,煽动,使…激动

144

farce [fɑ:s]

n.闹剧,荒唐可笑.v.填充

145

aborigine [æbə'ridʒini:]

n.土著居民

146

attest [ə'test]

v.证明,证实,为…作证

147

aggressiveness [ə'gresivnis]

n.进取精神, 侵犯

148

privately ['praivitli]

ad.秘密,一个人,私下地

149

vague [veiɡ]

a.不明确的,模糊的

150

lawlike ['lɔ,laɪk]

a.似法律的

151

oppositely ['ɔpəzitli]

ad.相反地, 相对地

152

anecdotal [,ænik'doutl]

a.轶事的,趣闻的

153

ounce [auns]

n.盎司

154

disorder [dis'ɔ:də]

n.混乱.vt.扰乱

155

right-hand ['rait.hænd]

a.右手的,右边的

156

defeat [di'fi:t]

vt./n.击败,战败

157

synchronization [͵siŋkrənai'zei∫ən]

n.同步化,同时性

158

dress [dres]

n.连衣裙,女装.v.打扮

159

biographer [bai'ɔɡrəfə]

n.传记作者

160

creativity [,kri:eɪ`tɪvətɪ]

n.创造(力)

161

illness ['ilnis]

n.疾病, 生病

162

joint-stock [dʒɔint'ʃɑk]

a.合资的, 股份组织的

163

curriculum [kə'rikjuləm]

n.课程

164

Anglo [`æŋɡləʊ]

n.盎格鲁, 英裔美国人

165

revival [ri'vaivəl]

n.复兴, 复活

166

Hampshire ['hæmp∫iə]

n.汉普郡(英国南部之一郡)

167

worthwhile ['wə:ð'(h)wail]

a.值得做的

168

spy [spai]

n.间谍, 侦探.v.侦察

169

instinctive [in'stiŋktiv]

a.本能的,直觉的,天生的

170

signaler [`sɪɡnɚlə(r)]

n.信号员

171

retire [ri'taiə]

vi.退休

172

turbulence ['tз:bjʊləns]

n.骚乱, 动荡

173

paradigm ['pærədim]

n.范例

174

insight ['insait]

n.洞察力, 见识

175

penchant ['pentʃənt ]

n.喜好(倾向),嗜好

176

sinkhole ['siŋkhəul]

n.污水池

177

neptune ['neptju:n]

n.[天]海王星

178

cyanide ['saɪənaɪd]

n.[化]氰化物

179

gin [dӡin]

n.杜松烧酒 .v.开始

180

flax [flæks]

n.亚麻

181

revolve [ri'vɔlv]

v.旋转, 考虑, 围绕

182

withdraw [wið'drɔ:]

v.收回,撤消

183

purple ['pə:pl]

a.紫色的

184

comprise [kəm'praɪz]

v.包含, 由...组成

185

timer ['taimə]

n.计时员, 定时器

186

supplant [sə'plɑ:nt]

v.排挤,取代

187

harpsichord ['hɑ:psikɔ:d]

n.大键琴

188

long-range ['lɔŋ'reindʒ]

a.远程的, 长期的

189

peaceful ['pi:sful]

a 和平的, 平静的

190

reign [rein]

n.君主统治.v.统治, 支配

191

appreciation [ə͵pri:∫i'ei∫ən]

n.感谢, 感激,欣赏,鉴别

192

tempt [tempt]

vt.吸引,诱惑

193

boast [bəust]

v./n.自夸

194

revitalize ['ri:'vaitəlaiz]

v.新生,使…复兴

195

spiritual ['spiritjuəl]

a.精神上的

196

clan [klæn]

n.氏族,部落

197

fictional ['fikʃənl]

a.虚构的,小说的

198

heterogeneous [.hetərəu'dʒi:niəs]

a.异种的, 异质的

199

diversion [dai'və:∫ən]

n.转向, 转移

200

protrude [prə'tru:d]

v.突出,伸出