第5组(801-1000) Flashcards Preview

TOEFL词汇9000(词频排序) > 第5组(801-1000) > Flashcards

Flashcards in 第5组(801-1000) Deck (200):
1

whig [(h)wiɡ]

n.(英)辉格党,(美)共和党党员

2

encourage [in'kʌridӡ]

vt.鼓励,促进,支持

3

newspaper ['nju:speipə]

n.报纸

4

party ['pɑ:ti]

n.政党,聚会,一伙人

5

data ['deitə]

n.数据,资料

6

coal [kəul]

n.煤

7

combine [kəm'bain]

v.联合,使结合

8

happen ['hæpən]

vi.发生,碰巧,出现

9

five [faiv]

num.五,五个

10

cretaceous [kri'teiʃəs]

n./a.白垩纪(的)

11

book [buk]

n.书,帐簿vt.预订,预约

12

quite [kwait]

ad.相当,完全,十分

13

already [ɔ:l'redi]

ad.已经,先前

14

nearly ['niəli]

ad.几乎,差不多

15

collect [kə'lekt]

v.收集,募捐

16

sand [sænd]

n.沙,沙子

17

hot [hɔt]

a.热的,辣的,强烈的,热情的

18

terrestrial [ti'restriəl]

a.陆地的,地球的

19

leaf [li:f]

n.叶子,(书籍等的)一张,扇页

20

sequence ['si:kwəns]

n.次序,顺序

21

star [stɑ:]

n.星,明星.v.变成演员,担任主角

22

estimate ['estimeit]

n./v.估计,估价,判断,评价

23

drill [dril]

n.钻子.v.练习,钻孔

24

transport [træns'pɔ:t]

n./v.运输

25

groundwater ['graʊndwɔter]

n.地下水

26

international [͵intə(:)'næ∫ənəl]

a.国际的,世界的

27

serve [sə:v]

v.服务,担任 适合,发球

28

favor ['feivə]

n.好感,喜爱.vt.偏爱,支持

29

root [ru:t]

n.根.根源.v.生根,扎根,固定

30

huge [hju:dӡ]

a.巨大的,庞大的,无限的

31

put [pʌt]

v.放,安置,表达,记下

32

whale [weil,hw-]

n.鲸.v.捕鲸

33

exchange [iks't∫eindӡ]

v./n.交换,兑换,交流

34

ecosystem ['i:kəu,sistəm]

n.生态系统

35

distance ['distəns]

n.距离,路程, 疏远,间隔

36

assume [ə'sju:m]

vt.假定,设想,承担,采取

37

egg [eɡ]

n.蛋

38

opinion [ə'pinjən]

n.意见,看法

39

principle ['prinsəpl]

n.原理,原则

40

global ['ɡləubəl]

a.全球性的,总的,球形的

41

cause [kɔ:z]

vt.引起,使发生.n.原因,事业,目标

42

eye [ai]

n.眼睛,视力,见解vt.看,审视,监督

43

introductory [.intrə'dʌktəri]

a.引导的,介绍的

44

weight [weit]

n.重量,负担,砝码,重要性.vt.加重量于

45

variation [͵vεəri'ei∫ən]

n.变化,变动

46

sculpture ['skʌlpt∫ə]

n.雕塑,雕刻.v.从事雕刻

47

student ['stju:dənt]

n.学生

48

bacteria [bæk'tiəriə]

n.细菌

49

presence ['prezns]

n.出席,存在,参加,风度

50

accept [ək'sept]

v.接受,承认,同意

51

accumulate [ə'kju:mjuleit]

v.积聚,堆积

52

colony ['kɔləni]

n.殖民地

53

gradual ['ɡrædjuəl]

a.逐渐的,逐步的

54

piece [pi:s]

n.片,块.vt.拼合(凑)

55

solid ['sɔlid]

n.固体,立方体.a.固体的,实心的,可靠的

56

action ['æk∫ən]

n.行动,行为,作用,情节

57

service ['sə:vis]

n.公共设施,服务.vt.服务

58

destroy [dis'trɔi]

v.破坏,毁灭,消灭

59

relative ['relətiv]

a.相对的,相关的.n.亲属 ,关系词,相关物

60

military ['militəri]

a.军事的.n.军队

61

memory ['meməri]

n.记忆(力),回忆,内存,存储器

62

potential [pə'ten∫(ə)l]

a.潜在的.n.潜能,可能性

63

sign [sain]

n.标记,符号.v.做标记 签(署)

64

electricity [,ilek'trisəti]

n.电流,电

65

dioxide [dai'ɔksaid]

n.二氧化物

66

perform [pə'fɔ:m]

v.执行,履行,表演

67

situation [͵sitju'ei∫ən]

n.情形,境遇,位置

68

evolution [͵evə'lu:∫ən]

n.进化,发展,演变,进化论

69

soon [su:n]

ad.不久,很快

70

fill [fil]

v.装满

71

fort [fɔ:t]

n.堡垒,要塞

72

content [kən'tent]

n.内容,目录,容量.adj.满足.vt.使...满足

73

success [sək'ses]

n.成功,成就

74

signal ['siɡnl]

n.信号,标志.v.发信号,标志着

75

generation [͵dӡenə'rei∫ən]

n.一代人(或产品),产生,发生

76

vast [vɑ:st]

a.巨大的,辽阔的,大量的

77

manufacture [ .mænjə'fæktʃə]

vt./n.制造,制造业[pl.]产品

78

compete [kəm'pi:t]

vi.竞争,比赛

79

link [liŋk]

v.连接,联系.n.联系,环节

80

blood [blʌd]

n.血.vt.流血,从…抽血

81

commercial [kə'mə:∫əl]

a.商业的,贸易的,营利的

82

approach [ə'prəut∫]

v.靠近,接近.n.途径,方法

83

predict [pri'dikt]

v.预知,预言

84

step [step]

n.(脚)步,步骤,台阶.vi.行走,踏上

85

stand [stænd]

v.站,坐落,处于,忍受.n.立场,看台,停止

86

release [ri'li:s]

vt./n.释放,解脱,发射vt.发布(行)

87

plan [plæn]

n.计划,平面图.v.计划,设计

88

sample ['sæmpl]

n.样品,样本,例子.vt.采样,取样 ,尝试

89

expansion [iks'pæn∫ən]

n.膨胀,扩展,扩充

90

extensive [iks'tensiv]

a.广泛的,广阔的,大量的

91

reveal [ri'vi:l]

vt.揭露,显示

92

helium ['hi:liəm]

n.氦

93

regular ['reɡjulə]

a.规则的,定期的

94

effort ['efət]

n.努力,成就

95

mile [mail]

n.英里

96

irrigation [͵iri'ɡei∫ən]

n.灌溉,冲洗

97

next [nekst]

n./a.下一个的.其次,然后prep.靠近

98

actual ['æktjuəl]

a.实际的,真实的,目前的

99

egyptian [ɪ'dӡɪp∫(ə)n]

n./a.埃及人(的)

100

attempt [ə'tempt]

n./vt.尝试,企图,努力

101

finally ['faɪnəlɪ]

ad.最后,终于

102

serious ['siəriəs]

a.严肃的,认真的,严重的

103

clock [klɔk]

n.时钟,计时器

104

adapt [ə'dæpt]

v.适应,改编

105

observation [͵əbzə:'vei∫ən]

n.观察,观测,评论

106

fine [fain]

a.好的,优质的,健康的,晴朗的

107

mar [mɑ:]

n.污点,瑕疵.vt.破坏.

108

distinguish [dis'tiŋɡwi∫]

v.区别,辨别,使杰出

109

decrease [di:'kri:s]

v./n.减少,降低

110

Dutch ['dʌt∫]

n.荷兰人.a.荷兰的

111

African ['æfrikən]

n.非洲人.a.非洲的

112

rich [rit∫]

a.富有的,肥沃的.n.有钱人

113

negative ['neɡətiv]

a.否定的,消极的

114

vessel ['vesl]

n.船,容器,血管

115

galaxy ['ɡæləksi]

n.银河,星系,一群显赫的人

116

focus ['fəukəs]

v.集中,聚集.n.焦点,中心

117

instead [in'sted]

ad.代替,反而

118

democrat ['deməkræt]

n.民主主义者,美国民主党人

119

aquifer ['ækwifə]

n.含水土层,蓄水层

120

road [rəud]

n.道路,途径

121

bank [bæŋk]

n.银行,岸,储库.v.把(钱)存入银行

122

drift [drift]

v./n.漂流,大意,趋势

123

appearance [ə'piərəns]

n.出现,露面,外貌

124

wire ['waiə]

n.金属丝,电线.v.安装电线,发电报

125

Australia [ɔs'treiljə]

n.澳大利亚

126

price [prais]

n.价格,价值.v.给…定价,估价

127

outside ['aut'said]

prep./n./ad./a.(在,向)的外面(的)

128

bottom ['bɔtəm]

n.底部,底端

129

Greek [ɡri:k]

n.希腊人.a.希腊的

130

decline [di'klain]

v./n.下降,衰退,婉拒,谢绝

131

business ['biznis]

n.商业,事务,生意

132

display [dɪ'spleɪ]

n./vt.陈列,展览,显示

133

immediate [i'mi:djət]

a.直接的, 立即的,最接近的

134

crater ['kreitə]

n.弹坑

135

strike [straik]

v./n.罢工,袭击,打

136

feed [fi:d]

v.喂养.n.饲料

137

aggression [ə'ɡre∫ən]

n.进攻,侵略

138

master ['mɑ:stə]

vt.控制,精通.n.主人,大师,硕士,教师

139

emerge [i'mə:dӡ]

vi.浮现,显露,摆脱

140

nation ['nei∫ən]

n.国家,民族

141

import [im'pɔ:t]

vt./n.进口,输入,[pl.]进口商品

142

muscle ['mʌsl]

n.肌肉,力量,实力

143

organize ['ɔ:ɡənaiz]

v.组织,安排

144

personal ['pə:sənl]

a.私人的,个人的

145

careful ['kεəful]

a.小心的,仔细的

146

danger ['deindӡə]

n.危险(物),威胁

147

equal ['i:kwəl]

a.同样的,胜任的.vt.等于

148

desire [di'zaiə]

n./vt.渴望,要求

149

publish ['pʌbli∫]

v.出版,发表,公布

150

bear [bεə]

vt.忍受,承担

151

total ['təutl]

a.全部的,完全的.n.总数

152

character ['kæriktə]

n.特征,品质,符号,汉字

153

season ['si:zn]

n.季节 ,vt.给…调味,加味于

154

turtle ['tə:tl]

n.海龟

155

useful ['ju:sfəl]

a.有用的,有益的

156

generate ['dӡenə͵reit]

vt.产生,发生

157

breathe [bri:ð]

v.呼吸

158

park [pɑ:k]

n.公园.vt.停放(汽车等),放置,寄存

159

pheromone ['ferəməun]

n.<生化>信息素

160

characterize ['kærɪktəraɪz]

vt.以…为特征

161

loss [lɔs]

n.丧失,遗失,损失

162

pay [pei]

v.付款,给予(注意等).n.工资,付款

163

diversity [dai'və:siti]

n.多样性,差异

164

simply ['simpli]

ad.简单地,朴素地,简直

165

real ['ri:əl]

a.真的,真实的

166

stability [stə'biliti]

n.稳定性,坚定,恒心

167

solution [sə'lju:∫ən]

n.解决,解答,溶液

168

era ['iərə]

n.时代,纪元,年代

169

climax ['klaimæks]

n.高潮,顶点

170

standard ['stændəd]

n.标准,规格.a.标准的,合规格的

171

task [tɑ:sk]

n.任务,作业

172

speak [spi:k]

v.说话,谈话,演讲,陈述,表明

173

shift [∫ift]

v./n.转移,转变,转换,轮班

174

additional [ə'di∫ənl]

a.另外的,附加的

175

considerable [kən'sidərəbl]

a.重要的,相当大的,可观的

176

British ['briti∫]

a.英国(人)的.n.英国人

177

mine [main]

n.矿.v.采矿

178

geologist [dӡi'ɔlədӡist]

n.地质学者

179

isolate ['aisəleit]

vt.使隔离,使孤立

180

attention [ə'ten∫ən]

n.注意,关心

181

again [ə'ɡein]

ad.再,又

182

settlement ['setlmənt]

n.解决,协议,居留地

183

wealth [welθ]

n.财富,财产,丰富,大量

184

prove [pru:v]

v.证明,证实

185

achieve [ə't∫i:v]

vt.完成,达到

186

eighteenth ['eɪ'ti:nθ]

num.第十八,十八分之一

187

opportunity [͵ɔpə'tju:niti]

n.机会

188

continuous [kən'tinjuəs]

a.连续的,持续的

189

flower ['flauə]

n.花.v.开花,繁荣

190

stratum ['streitəm]

n.地层,阶层

191

kilometer ['kiləmi:tə]

n.千米,公里

192

paper ['peipə]

n.纸,报纸,论文

193

red [red]

n./a.红色(的),

194

arrange [ə'reindӡ]

v.安排,排列

195

promote [prə'məut]

vt.促进,提升,宣传,推销

196

prefer [pri'fə:]

vt.更喜欢,宁愿

197

inhabitant [in'hæbitənt]

n.居民,居住者

198

Mediterranean [͵meditə'reinjən]

n.地中海

199

issue ['isju:]

n./v.问题,分发,颁布, 发行

200

fungus ['fʌŋɡəs]

n.真菌,真菌类植物