第21组(4001-4200) Flashcards Preview

TOEFL词汇9000(词频排序) > 第21组(4001-4200) > Flashcards

Flashcards in 第21组(4001-4200) Deck (200):
1

prestigious [pre'stidʒəs]

a.享有声望的,有名望的

2

frustration [frʌs'trei∫ən]

n.挫败, 挫折

3

servant ['sə:vənt]

n.仆人

4

imitative ['imitətiv]

a.仿制的,模仿的

5

lesson ['lesn]

n.功课

6

incubate ['inkjubeit]

v.孵卵. 逐渐发展,酝酿, (传染病)潜伏

7

hectare ['hektɑ:]

n.公顷(等于1万平方米)

8

alert [ə'lə:t]

a.警觉的.n.戒备

9

committee [kə'miti]

n.委员会

10

chocolate ['t∫ɔkəlit]

n.巧克力

11

loosely ['lu:slɪ]

ad.松散地

12

creator [kri:'eɪtə(r)]

n.创建者, 创作者

13

dirt [də:t]

n.污垢, 泥土,灰尘

14

linsey-woolsey ['linzi'wulzi]

n.棉毛织品, 亚麻毛织品

15

Asian ['ei∫ən]

n./a.亚洲(的), 亚洲人(的)

16

enthusiastic [in.θju:zi'æstik]

a.热心的, 热情的

17

proof [pru:f]

n.证据,证明.adj.防 ... 的.vt.检验

18

infrastructure ['infrə'strʌkt∫ə]

n.下部构造,基础下部组织

19

novelist ['nɔvəlist]

n.(长篇)小说家

20

peruvian [pə'ru:vjən]

n./a.秘鲁人(的)

21

static ['stætik]

a.静态的, 静止的

22

osprey ['ɔspreɪ]

n.白色的羽毛, 鱼鹰

23

Scotland ['skɔtlənd]

n.苏格兰(英国的一部分,在不列颠北部)

24

underneath [͵ʌndə'ni:θ]

ad.在下面 prep.在...的下面

25

pillar ['pilə]

n.柱子, 栋梁

26

affection [ə'fek∫ən]

n.影响, 感情,影响

27

someone ['sʌmwʌn]

pron.有人, 某人

28

kneel [ni:l]

vi.跪下

29

evaluation [i͵vælju'ei∫ən]

n.估价, 评价

30

huckleberry ['hʌklbəri]

n.越橘类

31

elk [elk]

n.麋鹿

32

darken ['dɑ:kən]

v.(使)变暗

33

suffer ['sʌfə]

vt.遭受, 经历

34

jaw [dӡɔ:]

n.颚,下巴

35

hardship ['hɑ:d͵∫ip]

n.困苦, 艰难

36

historically [his'tɔrikəli]

ad.历史上地

37

disorient [dis'ɔ:rient]

vt.使失去方向感, 使迷惑

38

anthocyanin [͵ænθə'saiənin]

n.[植]花青素, [化]花色醣苔

39

acidic [ə'sidik]

a.酸的,酸性的

40

elder ['eldə(r)]

n.年长者, 老人

41

modification [͵mɔdifi'kei∫ən]

n.更改, 修改

42

anyone ['eniwʌn]

pron.任何一个

43

fingerboard ['fɪŋɡəbɔ:d]

n.键盘

44

watercraft [`wɔ-;-kræft]

n.船只

45

buildup ['bild.ʌp]

n.集结, 增长,发展,树立名誉

46

varnish ['vɑ:ni∫]

n.清漆,光泽.vt.涂清漆,使光亮

47

warfare ['wɔ:fεə]

n.战争, 作战, 冲突, 竞争

48

cop [kɔp]

n.警官, 巡警

49

symbiosis [simbai'əusis]

n.[生]共生(现象),合作关系

50

presidential [͵prezi'den∫əl]

a.总统的,首长的

51

sponge [spʌndӡ]

n.海绵.vt.擦

52

gut [ɡʌt]

n.内脏,[ pl.]胆量.adj.本能的,根本的

53

Russia [`rʌ∫ə]

n.俄罗斯

54

powder ['paudə]

n.粉(末).v.搽粉,撒粉

55

organizational [͵ɔɡənai'zei∫ənəl]

a.组织的

56

abruptly [ə'brʌptli]

ad.突然地,粗鲁地

57

administrative [əd'ministrətiv]

a.管理的,行政的

58

hypothetical [.hɑipə'θetikəl]

a.假说的,臆说的

59

pastoral ['pɑ:stərəl]

a.田园生活的,宁静的

60

overtime ['əuvətaim]

n.超时.a.超时的,加班的 ad.加班

61

interglacial [͵intə'ɡleisjəl]

a.间冰期的

62

bias ['baiəs]

n.偏见vt.使存偏见

63

ahead [ə'hed]

a./ad.在前, 向前

64

lamp [læmp]

n.灯

65

conform [kən'fɔ:m]

v.使一致, 遵从,符合

66

detractor [dɪ'træktə(r)]

n.诽谤者

67

timescale ['taimskeil]

n.时标, 时间量程

68

far-reaching [fɑ:'ri:tʃiŋ]

a.深远的

69

left-hand ['lefthænd]

a.左手的,左边的

70

middle-class ['midl'klæs]

a.中产阶级的

71

stove [stəuv]

n.炉

72

sailfish [`seɪlfɪ∫]

n.旗鱼

73

marlin ['mɑ:lin]

n.枪鱼

74

swordfish ['sɔ:dfɪ∫]

n.旗鱼

75

commit [kə'mit]

v.犯罪, 承诺, 委托

76

renewal [ri'nju(:)əl]

n.更新, 恢复

77

false [fɔ:ls]

a.错误的,假的

78

Eurasian [juə'reiӡiən]

a.欧亚的, 欧亚人的

79

tolerant ['tɔlərənt]

a.宽容的, 容忍的

80

dull [dʌl]

a.乏味的,阴沉的

81

depress [di'pres]

v.使沮丧, 使消沉,削弱

82

fortunate ['fɔ:tʃənit]

a.幸运的, 侥幸的

83

buoyant ['bɔiənt]

a.有浮力的, 轻快的

84

slick [slik]

a.圆滑的,精巧的

85

shine [∫ain]

v.照耀,发光.n.光泽

86

kinship ['kin∫ip]

n.血族关系,宗亲关系

87

helpful ['helpful]

a.有益的,给予帮助的

88

domestication [dəʊ,mestɪ`keɪ∫ən]

n.驯养, 教化

89

blur [blə:]

v.弄脏.n.污点, 模糊

90

replenish [ri'pleni∫]

v.补充,重新填满

91

fellowship ['feləu∫ip]

n.伙伴关系

92

tutelage ['tju:tilidӡ]

n.监护,指导

93

freudian ['frɔidiən]

n./a,佛洛伊德学说(的)

94

pent-up ['pent'ʌp]

a.幽闭的,被压抑的

95

controversy ['kɔntrəvə:si]

n.论争, 辩论

96

blubber ['blʌbə]

n.鲸脂,哭号v.哭号

97

basalt ['bæsɔ:lt]

n.玄武岩

98

predation [pri'deiʃən]

n.掠食

99

qualification [͵kwɔlifi'kei∫ən]

n.资格, 条件

100

perish ['peri∫]

vi.丧生,消亡

101

photographer [fə'tɔɡrəfə]

n.摄影师

102

boule [bu:l]

n.人造宝石,议会

103

Berlin [bə:'lin]

n.柏林[德国]

104

trance [trɑ:ns]

n./v.恍惚,出神

105

opaque [əu'peik]

a.不透明的,难懂的

106

vigorously ['vigərəsli]

ad.精力旺盛地,健壮地

107

lease [li:s]

n.租赁vt.出租,租得

108

brightly ['braitli]

ad.明亮地,聪明地

109

underlies [.ʌndə'lai]

v.位于 ... 之下, 成为 ... 的基础

110

telecommunication ['telikəmju:ni'kei∫ən]

n.电信,远程通信

111

recur [ri'kə:]

vi.再发生,重现

112

reset ['ri:set]

v.重新安排

113

constructive [kən'strʌktiv]

a.建设性的,构造上的

114

habituation [͵hæbitju'ei∫ən]

n.适应,习惯

115

generalization [͵dӡenərəlai'zei∫ən]

n.一般化, 归纳, 概括

116

shock [∫ɔk]

n./v.震动,震惊

117

permanence ['pə:mənəns]

n.永久, 持久

118

tine [tain]

n.(尖)齿, 叉

119

vacation [və'kei∫ən]

n.假期,休假

120

briefly ['bri:fli]

ad.简短地,简略地

121

precipitate [pri'sipiteit]

vt.促成,使沉淀.n.沉淀物

122

Scottish ['skɔti∫]

n.苏格兰人(的), 苏格兰语(的)

123

Norwegian [nɔ:'wi:dӡən]

a.挪威的
n.挪威人, 挪威语

124

lime [laim]

n.酸橙,石灰

125

ball [bɔ:l]

n.球, 球状物,舞会

126

joiner ['dӡɔinə]

n.工匠,接合者

127

bulk [bʌlk]

n.(大)块,主体.vt.使更大

128

repetition [͵repi'ti∫ən]

n.重复,反复

129

patronage ['pætrənidӡ]

n.赞助,光顾(买东西)

130

bacterium [bæk'tiəriəm]

n.细菌

131

carman [`kɑ:mən]

n.车夫,司机

132

incise [in'saiz]

vt.切入, 切割

133

shaft [∫ɑ:ft]

n.柄,杆

134

leak [li:k]

v.(使)漏,泄露.n.漏洞

135

energetic [͵enə'dӡetik]

a.精力充沛的,积极的

136

restore [ris'tɔ:]

vt.恢复,重建

137

Mexican ['meksɪkən]

n./a.墨西哥(的), 墨西哥人(的)

138

cat [kæt]

n.猫

139

bit [bit]

n.一点儿,少许,小片

140

doctor ['dɔktə]

n.医生,博士

141

crumple ['krʌmpl]

v.(使)皱,扭曲,(使)崩溃,使一蹶不振

142

equality [i(:)'kwɔliti]

n.等同性, 平等

143

developmental [di͵veləp'mentəl]

a.发展的, 进化的

144

await [ə'weit]

vt.等候

145

saline [sə'lain]

a.含盐的,咸的

146

minimal ['miniməl]

a.最小的, 最小限度的

147

warmth [wɔ:mθ]

n.暖和, 温暖

148

newborn [nju:'bɔ:n]

n.婴儿

149

opposition [ɔpə'zi∫ən]

n.反对,相反

150

shadow ['∫ædəu]

n.阴影,影子

151

magic ['mædӡik]

n.魔术,魔力.a.有魔力的

152

meal [mi:l]

n.餐, 一顿饭

153

mechanical [mi'kænikl]

a.机械的, 机械制的

154

alien ['eiljən]

a.外国(人)的.n.外国(星)人

155

chapbook ['tʃæpbuk]

n.畅销故事书

156

shoe [∫u:]

n.鞋

157

Manhattan [mæn'hætən]

n.曼哈顿岛(美国纽约一区)

158

distract [dis'trækt]

v.转移,分散,分心

159

satisfactory [.sætis'fæktəri]

a.令人满意的

160

devastate ['devəsteit]

vt.毁坏

161

Holland ['hɔlənd]

n.荷兰

162

glue [ɡlu:]

n.胶(水).vt.胶合

163

prospect ['prɔspekt]

n.前景, 景象,希望.vt.勘探

164

arcade [ɑ:'keid]

n.拱廊

165

navigational [.nævə'geiʃnəl]

a.导航的, 航行的

166

deterioration [di͵tiəriə'rei∫ən]

n.变坏, 退化,恶化

167

pursuit [pə'sju:t]

n.追求,追逐

168

soak [səuk]

n./v.浸泡, 渗透

169

metallurgy [me'tælədӡi]

n.冶金, 冶金术

170

taxes ['tæksiz]

n.赋税, 税收

171

solidify [sə'lidifai]

v.(使)凝固,团结

172

belt [belt]

vi.疾驰.vt.重击.n.带子, 地带.

173

cape [keip]

n.海角,斗篷

174

spoil [spɔil]

vt.损坏,溺爱.vi.变质

175

meticulously [me'tikjuləsli]

ad.仔细地,谨慎地

176

configuration [kən͵fiɡju'rei∫ən]

n.构造, 结构

177

unaided ['ʌn'eidid]

a.未受协助的, 独立的

178

perplex [pə'pleks]

vt.使困惑,使费解

179

unnecessary [ʌn'nesisəri]

a.不必要的,多余的

180

concave ['kɔn'keiv]

a.凹的.n.凹(面)

181

beak [bi:k]

n.鸟嘴, 喙

182

descent [di'sent]

n.下降,下倾

183

outermost ['autəməust]

a.最外方的,离中心最远的

184

duck [dʌk]

n.鸭,鸭肉

185

duty ['dju:ti]

n.义务, 责任

186

yard [jɑ:d]

n.院子,场地

187

legendary ['ledӡəndəri]

a.闻名的,传说的

188

haul [hɔ:l]

vt./.n.(用力)拖,拉

189

congressional [kɔŋ'greʃənl]

a.会议的,国(议)会的

190

abstraction [æb'stræk∫ən]

n.提取,精练

191

eel [i:l]

n.鳗鱼

192

hazard ['hæzəd]

n.危险.vt.冒…风险

193

December [di'sembə]

n.十二月(略作Dec)

194

overlap ['əuvə'læp]

vt.重叠, 重复

195

width [widθ]

n.宽度, 广度

196

pet [pet]

n.宠物

197

camouflage ['kæmuflɑ:ӡ]

v./n.伪装 ,掩饰

198

adverse ['ædvə:s]

a.不利的,有害的

199

postage ['pəustidӡ]

n.邮费

200

prairie ['prεəri]

n.大草原,牧场,