第23组(4401-4600) Flashcards Preview

TOEFL词汇9000(词频排序) > 第23组(4401-4600) > Flashcards

Flashcards in 第23组(4401-4600) Deck (200):
1

recrystallize [ri:'kristəlaiz]

v.( 使) 再结晶

2

warp [wɔ:p]

v.弯曲,歪曲

3

Nevada [ne'vɑ:də]

n.内华达州(美国西部内陆州)

4

amusement [ə'mju:zmənt]

n.娱乐, 消遣

5

monetary ['mʌnitəri]

a.货币的, 金融的

6

reed [ri:d]

n.芦苇,簧片

7

legislature ['ledӡis͵leit∫ə]

n.立法机关

8

baboon [bə'bu:n]

n.[动]狒狒

9

wedge [wedӡ]

n.楔
vt.楔入, 楔进

10

overgraze [.əuvə'greiz]

vt.使过度放牧

11

embed [im'bed]

vt.使插入, 嵌入

12

blowhole ['bləuhəul]

n.喷水孔, 通风孔

13

imagist ['imədӡist]

n./a.意像派者(的)

14

antenna [æn'tenə]

n.天线

15

receptor [ri'septə]

n.接受器,感觉器官

16

magenta [mə'dӡentə]

n./a.红紫色(的)

17

valse [vɑ:ls]

v.轻轻地走.n.华尔兹

18

rebellion [ri'beljən]

n.反叛,反抗

19

discoverer [dis'kʌvərə]

n.发现者

20

charcoal ['t∫ɑ:kəul]

n.木炭

21

conifer ['kəunifə]

n.[植]松类, 针叶树

22

botanist [`bɔtənɪst]

n.植物学家

23

narrator [næ'reitə]

n.讲述者,解说员

24

critically ['kritikəli]

ad.批评性地, 危急地

25

Inca ['iŋkə]

n.印加人(古代秘鲁土著人)

26

woolen ['wulin]

a.毛线的.n.毛制品

27

dialogue ['daiəlɔɡ]

n.对话

28

void [vɔid]

a.无效的.n.空虚感,真空.vt.使无效

29

variously ['vɛəriəsli]

ad.不同地, 各种各样地

30

dictate [dik'teit]

v.口授,命令

31

incursion [in'kə:∫ən]

n.侵犯,入侵

32

sweet [swi:t]

a.甜的, 可爱的

33

decode [͵di:'kəud]

vt.解码, 译解

34

advantageous [͵ædvən'teidӡəs]

a.有利的

35

legend ['ledӡənd]

n.传说,传奇故事,传奇人物

36

toll [təul]

n.过路(桥)费

37

deliberate [di'libəreit]

a.故意的,深思熟虑的.v.仔细考虑,思考

38

milk [milk]

n.乳, 牛奶.vt.挤(奶)

39

subside [səb'said]

vi.下沉,平静

40

socially [`səʊ∫əlɪ]

ad.社交上,社会上

41

inventory ['invəntri]

n.详细目录, 存货(清单)

42

twin [twin]

n.双胞胎中一人.v.使成对

43

drastic ['dræstik]

a.激烈的, 极端的

44

chapel ['t∫æpəl]

n.小教堂

45

tenement ['tenimənt]

n.公寓

46

daguerreotype [də'ɡeriəutaip]

n.(早期)银板照相

47

staple ['steipl]

vt.订.a.主要的

48

fatty ['fæti]

a.脂肪的

49

mainland [`meɪnlænd]

n.大陆,本土

50

disrupt [dis'rʌpt]

vt.使中断,扰乱

51

rend [rend]

v.撕裂,猛拉

52

maser ['meizə]

n.微波激射器

53

spinal ['spainl]

a.脊椎骨.n.脊髓麻醉

54

clockwise ['klɔkwaiz]

ad./.a.顺时针方向地(的)

55

generic [dӡi'nerik]

a.种类的,类属的

56

resin ['rezin]

n.树脂
vt.涂树脂于

57

backward ['bækwəd]

a./ad.向后的, 落后的

58

carving ['kɑ:viŋ]

n.雕刻(品)

59

frown [fraun]

v./.n.皱眉,蹙额

60

feasible ['fi:zəbl]

a.可行的,可能的

61

distrust [dis'trʌst]

n./vt.不信任,怀疑

62

by-product ['bai.prɔdəkt]

n.副产品, 副作用

63

self-governing [͵self'gʌvəniŋ]

a.自治的

64

incredible [in'kredəbl]

a.不可信的,不可思议的

65

smother ['smʌðə]

v.窒息,厚盖,掩饰

66

stain [stein]

n.污点v.染污

67

high-pressure ['hai'preʃə]

a.高压的

68

cavern ['kævən]

n.洞穴,大山洞

69

minuscule [mi'nʌskju:l]

n./a.草写小字(的)

70

envelop [in'veləp]

vt.包封, 遮盖

71

fortunately ['fɔ:tʃənətli]

ad.幸运地,幸亏

72

dormant ['dɔ:mənt]

a.冬眠的

73

coppersmith ['kɔpəsmɪθ]

n.铜匠

74

intrinsic [in'trinsik]

a.内在的, 固有的

75

portability [͵pɔ:tə`bɪlətɪ,pəʊ-]

n.可携带, 轻便

76

pest [pest]

n.害虫

77

potato [pə'teitəu]

n.马铃薯

78

clarify ['klærifai]

v.澄清, 阐明

79

extermination [ik'stə:mi'neiʃən]

n.消灭, 根绝

80

suburbanization [͵sʌbə:bənai'zeiʃən]

n.市郊化

81

succulent ['sʌkjulənt]

a.多汁的

82

medal ['medl]

n.奖牌,奖章

83

micron ['maɪkrɔn]

n.微米,百万分之一米

84

publicize ['pʌblisaiz]

v.宣传,引人注意

85

spout [spaut]

vt.喷出

86

catastrophic [͵kætə`strɔfɪk]

a.悲惨的, 灾难的

87

sensory ['sensəri]

a.知觉的, 感觉的

88

fodder ['fɔdə]

n.饲料, 草料,素材

89

photoflash ['fəutəuflæ∫]

n.(照相)闪光灯

90

substantiated [səb'stænʃieit]

vt.证实, 实体化

91

cramp [kræmp]

n.痉挛.vt.限制,束缚

92

reversal [ri'və:səl]

n.翻转, 倒转, 反转

93

psychologically [saikə'lɔdʒikli]

ad.精神上地, 心理上地

94

virtuosity [͵və:tju'ɔsiti]

n.艺术鉴别力

95

leafy ['li:fi]

a.叶状的,叶茂的

96

perishable ['peri∫əbl]

a.容易腐烂的

97

retract [ri'trækt]

v.缩回, 撤销

98

Israel ['izreiəl]

n.[地名] 以色列

99

retrieval [ri'tri:vəl]

n.取回,补偿

100

insist [in'sist]

v.坚持, 强调

101

inject [in'dӡekt]

vt.注射, 注入

102

domelike ['dəumlaik]

a.穹顶状的

103

savannah [sə'vænə]

n.(南美)大草原

104

snake [sneik]

n.蛇.v.蜿蜒,弯弯曲曲行进

105

pour [pɔ:,pɔə]

vt.灌,注,倾泻

106

navigator ['næviɡeitə]

n.航海家

107

vacuum ['vækjuəm]

n.真空,空间

108

elliot [eli'ɔt]

n.埃利奥特(男子名)

109

perry ['peri]

n.梨子酒

110

liter ['li:tə]

n.公升

111

arthropod ['ɑ:θrəpɔd]

n./a.节肢动物(的)

112

airflow [`eəfləʊ]

n.气流

113

departure [di'pɑ:t∫ə]

n.启程, 出发

114

momentum [məu'mentəm]

n.动力, 势头

115

spearhead ['spiəhed]

v.充当先锋

116

unjust ['ʌn'dӡʌst]

a.不公平的

117

industrialism [ɪn'dʌstrɪəlɪz(ə)m]

n.产业主义,工业制度

118

drug [drʌɡ]

n.药,麻醉药,毒品.vt.使服麻醉药

119

part-time ['pɑrt'taɪm]

a.兼职的, 部分时间的

120

environmentally [en.vairən'mentli]

ad.在环境方面地

121

gem [dӡem]

n.宝石, 珍宝

122

detract [di'trækt]

v.转移,使分心,贬低

123

swirl [swə:l]

n./v.旋转,漩涡

124

bluefin [`blu:fɪn]

n.金枪鱼

125

radiant ['reidjənt]

a.发光的, 辐射的

126

potent ['pəutənt]

a.强有力的,有效的

127

sociobiology [͵səu∫iəu͵bai'ɔlədӡi]

n.生物社会学

128

ideological [͵aidiə'lɔdӡikəl]

a.意识形态的

129

solidarity [͵sɔli'dæriti]

n.团结

130

providence ['prɔvidəns]

n.深谋远虑,远见

131

catharsis [kə'θɑ:sis]

n.宣泄,净化

132

contradictory [͵kɔntrə'diktəri]

a.相矛盾的

133

chloride ['klɔ:raid]

n.[化]氯化物

134

archaic [ɑ:'keiik]

a.古代的, 陈旧的

135

aristocrat ['æristəkræt]

n.贵族

136

consolidate [kən'sɔlideit]

v.合并,统一,巩固

137

spark [spɑ:k]

n.火花.vt.触发,引起

138

plug [plʌɡ]

vt.塞.n.插头

139

spine [spain]

n.脊柱

140

absolute ['æbsəlu:t]

a.完全的, 绝对的

141

lade [leid]

v.装载,装货

142

Soviet ['səuviet]

n./a.苏维埃(的)

143

humanity [hju(:)'mæniti]

n.人性

144

budget ['bʌdӡit]

n.预算.v.做预算

145

magnesium [mæɡ'ni:zjəm]

n.[化]镁

146

engulf [in'ɡʌlf]

vt.吞没,吞食,狼吞虎咽

147

frigid ['fridӡid]

a.寒冷的,冻僵的

148

grandiose ['ɡrændiəus]

a.宏伟的,堂皇的

149

citizenship [`sɪtɪzɚn∫ɪp]

n.公民的身份

150

despondent [di'spɔndənt]

a.失望的, 沮丧的

151

identifiable [ai'dentifaiəbl]

a.可辨认的

152

cellular ['seljulə]

a.细胞组成的,多孔的

153

universality [͵ju:nivə'sæliti]

n.普遍性, 一般性

154

widen ['waidn]

v.加宽,扩展

155

Impressionism [ɪm'pre∫ənɪz(ə)m]

n.印象派, 印象主义

156

steer [stiə]

v.操纵, 驾驶

157

moderately ['mɔdəritli]

ad.适度地

158

writing ['raitiŋ]

n.笔迹, 作品

159

symbolism ['simbəlizəm]

n.象征主义

160

acute [ə'kju:t]

a.敏锐的, 急性的,严重的,激烈的

161

romance [rə'mæns]

n.恋爱关系,浪漫气氛

162

bowl [bəul]

n.碗

163

unreliable ['ʌnri'laiəbl]

a.不可靠的

164

unfortunate [ʌn'fɔ:t∫ənit]

a.不幸的

165

weekly ['wi:kli]

a.每周的 ad.一周一次地.n.周报

166

compensation [kɔmpen'sei∫ən]

n.补偿, 赔偿,报酬

167

vine [vain]

n.葡萄树,藤本植物

168

hardness ['hɑ:dnis]

n.硬度

169

aerodynamic [͵εərəudai'næmik]

a.空气动力学的

170

command [kə'mɑ:nd]

n./v.命令,指挥,控制

171

arbitrary ['ɑ:bitrəri]

a.任意的, 武断的

172

pianist ['pjænist]

n.钢琴家

173

slender ['slendə]

a.苗条的, 微薄的

174

admit [əd'mit]

v.承认,准许…进(加)入

175

alp [ælp]

n.高山

176

commonplace ['kɔmənpleis]

n.寻常的事物adj. 平凡的

177

vase [vɑ:z,veis]

n.(花)瓶

178

deliberately [dɪ'lɪbərətlɪ]

ad.故意地,慎重地,谨慎地

179

recommend [rekə'mend]

vt.推荐,劝告,介绍,建议

180

dual ['dju(:)əl]

a.双的, 二重的

181

mouse [maus]

n.鼠

182

craftsmanship ['kræftsmən,ʃɪp]

n.技术

183

beast [bi:st]

n.野兽,牲畜

184

affinity [ə'finəti]

n.密切关系,类同,吸引力

185

diagonal [dai'æɡənl]

n./a.对角线(的)

186

exhaust [iɡ'zɔ:st]

vt.使筋疲力尽,耗尽

187

resemblance [ri'zembləns]

n.相似,形似

188

nontraditional [,nɔntrə`dɪ∫ənəl]

a.非传统的

189

disprove [dis'pru:v]

v.反驳,证明...为误

190

skeptical ['skeptikəl]

a.怀疑的

191

shirt [∫ə:t]

n.衬衫

192

plenty ['plenti]

n.丰富, 大量

193

appropriately [ə'prəupri.eitli]

ad.适当地,合适的,相称地

194

emotionally [i'məuʃənli]

ad.感情上地, 冲动地

195

freshly ['fre∫lɪ]

ad.新近,刚才

196

unbelievable [.ʌnbi'li:vəbl]

a.难以置信的

197

simultaneous [͵siməl'teinjəs]

a.同时发生的,同步的

198

induce [in'dju:s]

vt.促使,引诱

199

woodworker [`wʊd,wз:kə(r)]

n.木工

200

conversation [͵kɔnvə'sei∫ən]

n.会话,交谈