第27组(5201-5400) Flashcards Preview

TOEFL词汇9000(词频排序) > 第27组(5201-5400) > Flashcards

Flashcards in 第27组(5201-5400) Deck (200):
1

poetic [pəu'etik]

a.诗歌的

2

undisturbed ['ʌndis'tə:bd]

a.未受干扰的,安静的

3

ascent [ə'sent]

n.上升,提高

4

Talbot ['tɔ:lbət]

n.[动]塔尔博特提猎狗

5

query ['kwiəri]

n./v.质问,疑问

6

evoke [i'vəuk]

vt.唤起, 引起,博得

7

amass [ə'mæs]

v.积累,积聚

8

poll [pəul]

n.民意测验, 投票,票数

9

causal ['kɔ:zəl]

a.原因的

10

glide [ɡlaid]

v./n.滑行

11

metalworker [metlwə:kə]

n.金工工人

12

sinuous ['sinjuəs]

a.蜿蜒的

13

floral ['flɔ:rəl]

a.花的,像花的

14

grasp [ɡrɑ:sp]

vt.抓住,领会

15

incongruous [in'kɔŋgruəs]

a.不协调的,不一致的,不和谐的

16

overlook [͵əuvə'luk]

v./n.俯瞰,忽视

17

adventurer [əd'vent∫ərə(r)]

n.冒险家,用不正当手段谋求名利者,投机者

18

personalize ['pə:snəlaiz]

vt.个人化, 私人化

19

tenant ['tenənt]

n.承租人, 房客

20

herbaceous [hə:'beiʃəs]

a.草本植物的

21

sap [sæp]

n.树液 .vt.耗尽

22

respective [ri'spektiv]

a.分别的, 各自的

23

primordial [prai'mɔ:djəl]

a.原始的,最初的,根本的

24

oversee ['əuvə'si:]

vt.监督,监管,俯瞰

25

deity ['di:iti]

n.神, 神性

26

phosphorus ['fɔsfərəs]

n.磷

27

unearned ['ʌn'ə:nd]

a.不劳而获的

28

burrow ['bʌrəu]

n.洞穴.v.挖地洞

29

infrequent [in'fri:kwənt]

a.不频发的,不常见的,珍贵的

30

acclaim [ə'kleim]

n./v.喝采, 欢呼,称赞

31

peg [peɡ]

n.小钉.v.钉,固定

32

translation [træns'lei∫ən]

n.翻译, 译文

33

yarn [jɑ:n]

n.纱线.v.讲故事

34

plasma ['plæzmə]

n.血浆

35

London ['lʌndən]

n.伦敦

36

originality [ə,ridʒə'næləti]

n.独创性

37

ford [fɔ:d]

n.浅滩.v.徒涉

38

mortise ['mɔ:tis]

n.榫眼 .v.用榫接合

39

wander ['wɔndə]

vi.漫步, 徘徊

40

mate [meit]

n.配偶, 对手.v.交配

41

microbial [mai'krəubiəl]

a.微生物的, 由细菌引起的

42

intervene [͵intə'vi:n]

vi.干涉,干预

43

ironwork ['aɪənwз:k]

n.铁制品

44

unearth ['ʌn'ə:θ]

v.掘出,揭露

45

microbiologist [.maikrəu.bai'ɔləgist]

n.微生物学家

46

situate ['sitjueit]

v.位于,坐落在

47

mallet ['mælit]

n.槌棒

48

alcohol ['ælkəhɔl]

n.酒精,酒

49

guncotton ['gʌn,kɑtn]

n.[军]强棉药

50

approval [ə'pru:vəl]

n.赞同,批准, 认可

51

fathom ['fæðəm]

n.长度单位(6英尺) .v.看穿

52

accidental [͵æksi'dentl]

a.意外的,偶然(发生)的

53

disastrous [di'zɑ:strəs]

a.灾难性的, 极糟的

54

execute ['eksikju:t]

vt.执行, 处决

55

supersonic ['sju:pə'sɔnik]

n./a.超声波(的)

56

exemplify [iɡ'zemplifai]

vt.例证, 例示

57

sixth [siksθ]

num. 第六, 六分之一

58

sex [seks]

n.性别,性

59

pantomime ['pæntəmaim]

n.哑剧.v.用手势示意

60

alligator ['æliɡeitə]

n.产于美洲的鳄鱼

61

continuum [kən'tinjuəm]

n.连续统一体

62

transparent [træns'pεərənt]

a.透明的, 显然的

63

conscious ['kɔn∫əs]

a.意识到的,自觉的,神志清醒的

64

spherical ['sferikəl]

a.球(面、状)的

65

fairy-tale ['fɛəri:.teil]

a.童话式的

66

retail ['ri:teil]

n./v./ad.零售

67

Japan [dӡə'pæn]

n.日本

68

microwave ['maikrəuweiv]

n.微波(波长为1毫米至30厘米的高频电磁波)

69

adversely [æd'və:sli]

ad.不利地,逆向地

70

indirectly [.indi'rektli]

ad.间接地

71

domesticate [də'mestikeit]

vt.驯养, 教化

72

philosophical [.filə'sɔfikəl]

a.哲学的, 达观的

73

deceive [di'si:v]

v.欺骗, 行骗

74

aesthetically [es'θetikli]

ad.有审美能力地

75

anthropology [͵ænθrə'pɔlədӡi]

n.人类学

76

functionalism [.fʌŋkʃənə.lizəm]

n.功能主义, 机能心理学

77

talent ['tælənt]

n.天才,才能

78

continuation [kən͵tinju'ei∫ən]

n.继续(部分),续篇

79

detach [di'tæt∫]

vt.拆卸,使分开

80

hydrodynamic ['haidrəudai'næmik]

a.水力的

81

shoreline ['∫ɔ:lain]

n.海岸线

82

sedge [sedӡ]

n.[植]莎草

83

disproportionate [͵disprə'pɔ:∫ənit]

a.不成比例的

84

tanker ['tæŋkə]

n.油轮

85

lament [lə'ment]

n.悲伤v.哀悼,悔恨

86

systematically [.sistə'mætikəli]

ad.有系统地, 有条理地

87

curiosity [͵kjuəri'ɔsiti]

n.好奇心,新奇的事物

88

ancestral [æn'sestrəl]

a.祖先的

89

resume [ri'zju:m]

v.(中断后)继续.n.摘要,简历

90

eligible ['elidӡəbl]

a.有资格的, 合适的

91

absolutely ['æbsəlu:tli]

ad.完全地, 绝对地

92

best-known ['bɛst'non]

a.最有名的

93

senator ['senətə]

n.参议员,理事

94

pig [piɡ]

n.猪

95

marvel ['mɑ:vəl]

n.令人惊奇的事物(或人物).v.惊异于

96

afraid [ə'freid]

a.害怕的

97

estuary ['estjuəri]

n.河口, 江口

98

seismic ['saɪzmɪk]

a.[地]地震的

99

radius ['reidjəs]

n.半径(范围)

100

withdrawal [wið'drɔ:əl]

n.收回, 撤退,退股,提款,取消

101

ember ['embə]

n.灰烬, 余烬

102

launch [lɔ:nt∫,lɑ:nt∫]

vt./n.发射.v.发起

103

sorghum ['sɔ:ɡəm]

n.[植]高粱属的植物

104

paleoecologist [pæliəu'ikɔlədʒist]

n.古生态学家

105

fan-shaped ['fænʃeipt]

a.扇形的

106

primal ['praiməl]

a.最初的,主要的

107

regulatory ['regjulətəri]

a.管理的, 控制的,调整的

108

isotopic [aisəu'tɔpik]

a.同位素的,合痕的

109

captain ['kæptin]

n.首领, 船长.v.率领

110

extension [ik'stenʃən]

n.延长, 扩充

111

ultimate ['ʌltimit]

a.最后的, 最终的n.终极(限)

112

omit [əu'mit]

vt.省略,遗漏,删除,疏忽

113

applicable ['æplikəbl]

a.合适的, 适用的,

114

snowstorm ['snəʊstɔ:m]

n.暴风雪

115

macdonald [mək'dɔnəld]

n.麦当劳快餐店

116

locomotion [ləʊkə'məʊ∫(ə)n]

n.运动, 移动,旅行

117

persuasively [pə'sweisivli]

ad.有说服力的,口才好的

118

livable ['livəbl]

a.适于居住的

119

pretty ['priti]

a.漂亮的, 可爱的.ad.相当

120

dime [daim]

n.<美> 一角硬币

121

testify ['testifai]

v.证明, 证实,作证

122

outlying ['aut.laiiŋ]

a.远离中心的,偏僻的

123

dollar ['dɔlə]

n.元, 美元

124

lid [lid]

n.盖子,vt.给...盖盖子

125

privilege ['privilidӡ]

n.特权,优惠

126

ethological [eθə'lɔdʒikəl]

n.行为性的, 行为学的

127

disruption [dis'rʌp∫ən]

n.分裂,瓦解,破坏,毁坏

128

subsistence [sʌb'sistəns]

n.生存, 生活, 留存

129

notwithstanding [͵nɔtwiθ'stændiŋ]

prep./ ad.尽管

130

autumn ['ɔ:təm]

n.秋天

131

clip [klip]

n.夹子.vt.夹住

132

impetus ['impitəs]

n.推动力, 促进

133

grower ['ɡrəʊə(r)]

n.种植者,栽培者

134

sophistication [sə,fɪstɪ`keɪ∫ən]

n.老练, 精明

135

instructive [in'strʌktiv]

a.有益的, 教育性的

136

manual ['mænjuəl]

a.手工的.n.手册,指南

137

mundane ['mʌndein]

a.平凡的, 世俗的

138

raindrop ['reɪndrɔp]

n.雨滴, 雨点

139

appoint [ə'pɔint]

v.任命, 委派,指定

140

inflation [in'flei∫ən]

n.通货膨胀, 膨胀

141

sunflower ['sʌnflauə]

n.[植]向日葵

142

doorway ['dɔ:weɪ]

n.门口

143

injure ['indӡə]

vt.伤害,损害

144

instigate ['instiɡeit]

v.鼓动,怂恿,教唆

145

spill [spil]

v.(使)溢出.n.溢出

146

January ['dӡænjuəri]

n.一月(略作Jan)

147

gateway ['ɡeɪtweɪ]

n.入口,通道

148

rigorously ['rigərəsli]

ad.严格地,残酷地

149

roam [rəum]

v.漫游, 闲逛

150

onrushing ['ɔnrʌʃiŋ]

a.猛冲的

151

tricycle ['traisikl]

n.三轮车

152

hydrological [.haidrə'lɔdʒikəl]

a.水文学的

153

high-velocity [haɪ'vilɔsiti]

n.高速

154

foresee [fɔ:'si:]

vt.预见, 预知

155

ignorance ['iɡnərəns]

n.无知,愚昧

156

constitutional [͵kɔnsti'tju:∫ənəl]

a.法治的,体质的

157

orogeny [ɔ:'rɔdӡini]

n.[地] 山岳之形成

158

accuse [ə'kju:z]

vt.控告, 谴责

159

administrator [əd'ministreitə]

n.管理人,行政官,行政部门

160

trainer ['treinə]

n.训练者,驯兽师

161

temporarily ['tempərərili]

ad.临时

162

befit [bi'fit]

vt.适合

163

compost ['kɔmpɔst]

n.混合肥料

164

collaborator [kə`læbəreɪtə(r)]

n.合作者,通敌者

165

lodge [lɔdӡ]

v.(让)暂住.n.乡间小屋,旅舍

166

endow [in'dau]

v.捐赠, 赋予

167

high-tech [haɪ'tek]

n.高科技

168

patience ['pei∫əns]

n.耐性, 忍耐

169

residency ['rezidənsi]

n.居住, 住所

170

cosmopolitan [͵kɔzmə'pɔlitən]

a.全球的,四海为家的.n.世界主义者

171

shower ['∫auə]

n.阵雨, 淋浴

172

collaborative [kə`læbəreɪtɪv]

a.合作的, 协作的

173

westerner ['westənə]

n.美国之西部的人,西方人

174

refrigerate [ri'fridʒəreit]

v.使冷冻, 使冷藏

175

clergy ['klə:dӡi]

n.圣职者, 牧师

176

brewster ['bru:stə]

n.酿造者,布鲁斯特(姓氏)

177

rage [reidӡ]

n.愤怒.v.肆虐

178

execution [͵eksi'kju:∫ən]

n.处决, 执行.n.死刑

179

tough [tʌf]

a.坚韧的,强硬的,困难的

180

skirt [skə:t]

n.裙子

181

lithograph ['liθə͵ɡrɑ:f]

n.石版画, 平版印刷

182

cling [kliŋ]

vi.紧贴, 附着

183

yew [ju:]

n.紫杉, 紫杉木

184

wholesale ['həulseil]

n.批发.a.大规模的

185

cart [kɑ:t]

n.大车,手推车

186

adrift [ə'drift]

a./ad.漂流的,漫无目的

187

mystical ['mistikəl]

a.神秘的

188

coerce [kəu'ə:s]

vt.强制,威胁

189

crash [kræ∫]

vi.碰撞,撞击,坠毁

190

eccentricity [,eksen'trisəti]

n.反常,怪癖

191

distasteful [dis'teistfəl]

a.味道差的,反感的

192

tragedy ['trædӡidi]

n.悲剧, 惨案

193

lantern ['læntən]

n.灯笼,提灯

194

diagram ['daiəɡræm]

n.图表

195

spell [spel]

vt.拼写.n.咒语,一段时间

196

durability [,duərə'biləti]

n.经久, 耐久力

197

stark [stɑ:k]

a.荒凉的,严酷的.ad.完全

198

code [kəud]

n.代码.vt.把…编码

199

revere [ri'viə]

v.尊敬,敬畏

200

crush [krʌ∫]

vt./n.压碎.n.迷恋