3: Organiske psykiske lidelser Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > 3: Organiske psykiske lidelser > Flashcards

Flashcards in 3: Organiske psykiske lidelser Deck (22):
1

Primære årsager

p. 45

2

Sekundære årsager

p. 45

3

Påviselig forstyrrelse

p. 45

4

Funktionelle psykoser

p. 45

5

Generaliserede

p. 45
Kroniske demenstilstande
Akutte delirøse tilstande

6

Specifikke lidelser

p. 45

7

Symptomer ved frontallapssyndrom

p. 46
Svigtende motivation og initiativ
Koncentrationssvækkelse
Emotionel afstumpethed
Mgl emotionel kontrol, evt. hæmningsløshed
Mgl situationsfornemmelse og sygdomsindsigt
Dårligere evne til planlægning og problemløsning (executivfunktion)

8

Symptomer ved frontallapssyndrom

p. 46
Svækkelse af:
- korttidshukommelse
- episodisk hukommelse (autobiografi)
- semantisk hukommelse (almen viden)
Visuel agnosi (genstande og ansigter)
Impressiv afasi
Ekspressiv afasi (især navne og navneord)

9

Symptomer ved parietallapssyndrom

p. 46
Svækket rum- og retningssans, fx retningsagnosi
Højre-venstre konfusion
Dyskoordination af kropsbevægelser (apraksi)
Akalkuli, aleksi, agrafi (Gerstmanns syndrom)

10

Demens

p. 47
MMSE: max 30 pt, <28 for veluddannede)
Orientering 10 pt
Registrering 3 pt
Opmærksomhed og regning 5 pt
Genkaldelse 3 pt
Sprog, praksis og konstruktion 9 pt

Mini Mental State Examination (MMSE)
Orientering
1. Hvilket/hvilken
år? · årstid? · dato? · ugedag? · måned? 5 point
2. Hvilket/hvilken
sted/land? · amt? · by? · gade (hjemme)? · sal? 5 point
Registrering
3. Nævn tre genstande: 1 sekund til at sige hver af dem
Spørg derefter patienten om alle tre. 1 point for hvert korrekt svar
Gentag ordene, indtil patienten lærer alle tre 3 point
Opmærksomhed og regning
4. “100-7” prøven. 1 point for hvert korrekt svar. Stop efter fem svar
Alternativ: Stav ordet PENGE bagfra 5 point
Genkaldelse
5. Spørg efter de tre genstande, som blev gentaget før (under punkt 3).
1 point for hvert korrekt svar 3 point
Sprog, praksis og konstruktion
6. Benævn en blyant og et ur 2 point
7. Gentag følgende sætning: “Ingen hvis’er, og’er eller men’er” 1 point
8. Følg en ordre på tre trin: “Tag papiret i højre hånd, fold det på midten
og læg det på gulvet” 3 point
9. Læs og adlyd følgende: “Luk øjnene” (patienten vises et skilt med ordren) 1 point
10. Skriv en sætning 1 point
11. Tegn to femkanter efter forlæg 1 point

Basale kliniske undersøgelser:
- klinisk + neur us
- BT
- syn og hørelse
- lab: urin + blod (Hb, elektrolytter, serumkreatinin, calcium, fasteglukose, B12, folat, leverenzymer)
- rtg thorax
- CT / MR: hjernen
- evt. specielle us ved tvivl

Diff:
- dep
- delir
- misbrug
- afasi
- svækket syn og hørelse
- med biv
- met og endokrine sygdomme
- tumorer
- traumer
- inf

Epi:
5-7 % over 65, 30-40 % over 85

Æt:
Alz: 50-60 %
Vask demens: 20-30 %

Demens, som kan beh:
- hypotyreose
- langsomt voksende hjernetumorer
- kronisk SDH
- normaltrykshydrocefalus

I: Kognitivt svigt
Svækket hukommelse, især for nyere data
Svigt af andre kognitive funktioner (dømmekraft, planlægning, tænkning, abstraktion)
Mild - indvirker på evnen til at klare sig i dagliglivet
Moderat - kan ikke klare sig uden hjælp fra andre
Svær - kontinuerligt tilsyn og pleje er nødvendig

II: Bevidsthedsklarhed

III: Svigt af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med mindst et af følgende:
Emotionel labilitet
Irritabilitet
Apati
Forgrovet social adfærd

IV: Tilstanden skal have haft en varighed af mindst 6 måneder

11

Alzheimers sygdom

p. 50
Tidlig: debut før 65 - relativ hurtig progression, multiple forstyrrelser af højere hjernefunktioner
Sen: debut efter 65 - langsom progression, svækket hukommelse, apati, uopmærksomhed med personlig hygiejne

Senile plaques
Neurofibrillære degenerationer

12

Kliniske karakteristika for Alz og vask demens

p. 52

13

Vaskulær demens

p. 52

14

Picks sygdom

p. 53

15

Creutzfeldt-Jakobs sygdom

p. 53

16

Huntingtons chorea

p. 53

17

Dementia paralytica

p. 53

18

Lewy Body demens

p. 54

19

Organisk amnestisk syndrom

p. 54

20

Delirium

p. 55
Kriterier for delirium ifølge ICD-10 (WHO's internationale sygdomsklassifikation)

A: Bevidsthedsuklar i form af nedsat opfattelse af omgivelserne og svækket opmærksomhed.
B: Kognitive forstyrrelser:
1. svækkelse af umiddelbar genkaldelse og korttidshukommelse med relativ velbevaret langtidshukommelse

2. desorienteret i tid, sted og egne data

C: Psykomotorisk forstyrrelse med mere end 1 af følgende:
1. hurtige skift fra hypo- ti hyperaktivitet

2. øget reaktionstid

3. øget eller nedsat talestrøm

4. tendens til sammenfaren

D: Forstyrret nattesøvn med mere end 1 af følgende:
1. søvnløshed eller inverteret søvnrytme

2. natlig forværring af symptomer

3. urolige drømme og mareridt, evt. med hallucinationer eller illusioner

Akut indsætten og fluktuerende forløb
E: Evidens for hjerneorganisk ætiologi

Livstruende akut delir: stigende puls, BT og tp - har betydelig mortalitet

Beh: søvn + sanering af medicin + fast vagt + evt psykofarmaka
Truende delirium acutum: ECT

21

Andre psykiske lidelser som følge af hjerneskade, -dysfunktion eller af legemlig sygdom

I: Evidens for hjerneorganisk lidelse
II: Tidsmæssig sammenhæng (+/- 2 mdr)
II: Remission ved bedring af hjernelidelse
IV: Ingen evidens for anden ætiologi

22

Organisk personlighedsforstyrrelse

Kriterier for organisk personlighedsforstyrrelse ifølge ICD-10
A. Generelle kriterier opfyldte
Evidens for hjerneorganisk lidelse, ikke bevidsthedsforstyrrelse eller
hukommelsesbesvær, ingen evidens for anden ætiologi
B. ≥ 3 af følgende gennem ≥ 6 måneder
1. Nedsat evne til målrettet fastholden
2. ≥ 1 af følgende:
a. Emotionel labilitet
b. Eufori eller fatuitet,
c. Irritabilitet eller aggressive udbrud
d. Apati
3. Uhæmmet, impulsdrevet adfærd
4. Kognitive forstyrrelser:
a. Mistroiskhed, mistydningstendens
b. Monoman religiøsitet eller dømmetendens
5. Ændret sproglig udfoldelse i form af omstændelighed, perseveration,
overinklusivitet, hypergrafi
6. Ændret seksualadfærd (hyposeksualitet, perversioner)