8. Externe communicatie 1 Flashcards Preview

Communicatie the real one > 8. Externe communicatie 1 > Flashcards

Flashcards in 8. Externe communicatie 1 Deck (34):
1

Op welke verschillende manieren kan men public relations opvatten?

Public relations kan opgevat worden als:
- Als toestand - de relaties met het publiek.
- Als activiteit - de werkzaamheden die te maken hebben met het bereiken van een goede relatie met de publieksgroepen.
- Als mentaliteit - de principiële bereidheid de eigen organisatie te zien door de ogen van de ander en een beleid te voeren dat voor die ander aanvaardbaar is.
- Als vak - Naast enkele aangeboren eigenschappen dient met een hoeveelheid (vak) kennis te bezitten.
- Als wetenschap - een vorm van toegepaste wetenschap = interdisciplinair. De belangrijkste studierichtingen voor verdieping van inzicht in de public relations zijn: Communicatieleer, sociologie, psychologie, sociale psychologie.

2

Wat is een definitie van publieke opinie?

Publieke opinie is de door een voldoende aantal personen kenbaar gemaakte verzameling van voorkeuren over een onderwerp van algemeen belang.
- Er moet een actueel onderwerp zijn, liefst controversieel van aard.
- De publieke opninie bestaat niet. Er zijn veel publieke opinies die allemaal op een ander onderwerp betrekking hebben.
- Publieke opinies hebben een richting en een intensiteit. Mensen zijn het ergens mee eens of oneens en dat kan variëren van een beetje tot zeer sterk.
- Publieke opinies moeten kenbaar (manifest) zijn. Wanneer een groep mensen een mening over een bepaald onderwerp heeft, maar niet kenbaar maakt, is er geen sprake van een publieke opinie. Een onuitgesproken mening wordt ook wel latente opinie genoemd.
- Opinies verdringen elkaar voortdurend. Wanneer iets in het brandpunt van belangstelling staat, hebben veel mensen daar een mening over.

3

In welke soort definities is public relations te verdelen>

Definities PR:
- Situatiedefinitie - een toestand tussen een organisatie en haar publiek, waarin elementen als begrip en vertrouwen aanwezig moeten zijn om van PR te kunnen spreken.
- Beleidsdefinitie -
- Professie definitie
- Techniek definitie
- Leerdefinitie - Beschrijven de kennis waarop public relations gebaseerd moet zijn.

4

Wat is de definitie van public relations volgens het voormalige NGPR?

Public relations is het stelselmatig bevorderen van het wederzijdse begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

5

Hoe luidt de definitie van financiële public relations

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar financiële publieksgroepen.

6

Wat is pertinent geen financiële public relations?

Als alleen de boodschap financieel is .
En ook niet de een financiële instelling.

7

Wat houdt public affairs in?

PA =
- Het verzamelen van politieke informatie die van belang is voor de organisatie.
- Het verzamelen van informatie en die geselecteerd verspreiden onder politieke en ambtelijke beslissers op andere maatschappelijke terreinen.
- De bevordering van de acceptatie van de organisatie door de omgeving als betrouwbare en volwaardige discussiepartner.

8

Noem enkele stakeholders van public affairs

De overheid op drie niveaus:
- gemeentelijk
- provinciaal
- landelijk
Binnen die niveaus zijn er twee groepen stakeholders
- de ambtenaren
- de verkozen politici in de bestuurlijke functies.

Op landelijk niveau
- ministers
- staatssecretarissen.

Op Provinciaal niveau
- De commissaris van de koning
- De gedeputeerde

Gemeentelijk niveau
- De burgemeester
- Wethouders.

9

Wat is lobby

Is gericht op de directe belangenbehartiging van de organisatie bij formele gezagsdragers. Het dient om te informeren en liefst ook om te beïnvloeden.

10

Waarom is arbeidsmarktcommunicatie belangrijk>

Omdat de arbeidsmarkt behoorlijk overspannen is. De potentiële medewerkers hebben volop keuze om ene organisatie te kiezen die het beste bij hun eigen wensen aansluit.

11

Wat zijn voor arbeidsmarktcommunicatie de belangrijkste doelgroepen

Stakeholders arbeidsmarktcommunicatie
- Eigen medewerkers
- Het onderwijs
- De arbeidsbureaus
- De uitzendbureaus
- Wervingsbureaus

12

Van welke middelen wordt gebruikgemaakt bij arbeidsmarktcommunicatie

Middelen arbeidscommunicatie:
- Personeelsadvertenties
- Open dag
- Banenmarkten
- Onderwijssponsoring
- Billboards

13

Noem een aantal kenmerken van een crisis

- Onverwacht
- Meest ongunstige moment in een vorm dat men die niet had verwacht
- Tegengestelde belangen
- Geen tijd op conflicten op te lossen
- Een verkeerde beslissing kan fataal zijn.
- Geen uitstel
- Als de organisatie faalt in het nemen van snelle en adequate beslissingen, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
- De top van de organisatie moet direct bij de crisis betrokken zijn.
- Niet alleen materiele schade ook emotionele
- Nieuwswaarde

14

Wat zijn customer media

- Huisorgaan
- Sponsored magazine
- Customer media
- Relatiemedia
- Bedrijfsblad

Kan in de vorm van magazines, e-magazines, internetmagazines en podcasting.

Het kunnen allemaal customer media zijn als ze ongevraagd en gratis onder de vaste en potentiële relaties van een organisatie worden verspreid.

15

Wat is het bekendste relatiemagazine

Allerhande

16

Wat is de functie van het financiële jaarverslag

- Was een cijfermatige verantwoording nu meer een visite kaartje van de organisatie.

Sommige bedrijven moeten dit vanuit de jaarrekeningenrecht.

17

Welke indeling geldt voor het financiële jaarverslag

Hoofdindeling jaarverslag is drieledig
- Directie- of bestuursverslag
- De jaarrekening; de jaarrekening bestaat uit de balans, winst en- verlies rekening en de toelichting
- Overige gegevens; in de overige gegevens is onder andere verplicht de accountantsverklaring opgenomen.

18

Welke onderwerpen komen aan de orde in een jaarverslag?

- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Samenstelling statutaire organen
- Structuur van de organisatie
- Samenvatting van de belangrijke cijfers en gebeurtenissen
- Research en productontwikkeling
- Toekomstverwachting
- Adressen
- Colofon

19

Als we het over community relations (een organisatie staat midden in de samenleving) hebben, wat zijn dan de belangrijkste stakeholders?

- Eigen medewerkers (ambassadeurs)
- Direct omwonenden van de onderneming
- Leden van het college van B&W
- Leden van de gemeenteraad
- Plaatselijke verenigingen en instellingen
- De plaatselijke en regionale pers
- De overige inwoners.

20

Waarom is het belangrijk dat een organisatie aan community relations doet?

- Medewerking bij uitbreidingsplannen.
- Aantrekkelijk zijn als werkgever
- Goede ingangen voor bijvoorbeeld vergunningsverlening
- Positieve imago

21

Welke middelen kunnen worden ingezet bij community relations?

- Open dagen voor de inwoners van de vestigingsplaats
- Sponsoring van locale activiteiten
- Donaties aan plaatselijke instellingen en/of vereningingen
- Inspraakbijeenkomsten bij uitbreidings- en/of verbouwingsplannen
- Deelname aan plaatselijke activiteiten (feesten, braderieën, banenmarkten)
- Corporate advertising

22

Wat is sturing bij voorlichting?

De zender van de voorlichting wijst dan duidelijk de weg. De duisternis wordt niet helemaal verlicht, alleen het pad dat de zender aangeeft te volgen.

23

Wat is de definitie van voorlichting van Van der Ban?

Voorlichting is bewust gegeven hulp bij menings- of besluitvorming door middel van communicatie.

Zonder sturing:

Voorlichting is werk waarin een opzettelijke en systematische poging wordt gedaan om door middel van het overdragen van kennis en inzicht een ander zodanig te helpen en/of te vormen dat deze in staat is zo zelfstandig en bewust mogelijk en zo veel mogelijk overeenkomstig zijn eigen belang en welzijn ten aanzien van ene specifiek geval een beslissing te nemen.

24

Welke voorlichtingsterreinen kent u?

- Wetenschapsvoorlichting
- Gezondheidsvoorlichting
- Landbouwvoorlichting
- Energievoorlichting
- Milieuvoorlichting

25

Welke voorlichtingsmethoden kent u?

- De massamediale voorlichting
- Voorlichting aan groepen
- Voorlichting van persoon tot persoon.

26

Wat is propaganda?

is het verkopen van ideeën.

Een klassiek onderscheid tussen reclame en propaganda is dat reclame producten en diensten verkoopt en propaganda ideeën. Dit kan zijn geloofsovertuigingen, standpunten, politieke idealen en dergelijke.

Reclame die goede doelen gebruiken is propaganda.

27

Ten behoeve van wie kan de communicatie van collectiviteiten (zijn organisaties die samengevoegd zijn.) plaatsvinden?

1. De individuele leden
2. De leden gezamenlijk
3. De instelling waarin de collectiviteit zich manifesteert
4. De sector van het maatschappelijk leven die de collectiviteit representeert.

28

Waarom heeft een collectiviteit meer mogelijkheden voor public relations>?

Omdat de kosten kunnen worden verdeeld.

29

Basisregels Crisissituaties

1. Handel snel, kom meteen in actie
- organiseer de hulpverlening
- Vergaar en analyseer de beschikbare informatie
- Activeer de crisisprocedure, inclusief de communicatie

2. Formuleer vooraf beleid en houd eraan vast. Zorg ervoor dat de hoofdlijnen van het beleid op een ondubbelzinnige wijze zijn vastgelegd.

3. Stel consequent het algemeen belang en de veiligheid voorop. In crisissituaties is het belangrijk dat vertrouwen wordt gekweekt of bevestigd.

4. Toon verantwoordelijkheid en medeleven. Laat zien dat de organisatie staat voor het oplossen van de crisis. ( begin niet met de schuld op anderen te schuiven) en dat op een serieuze en menselijke manier wordt omgegaan met die verantwoordelijkheden.

5. Neem initiatief. Laat in woorden en daden zien dat de organisatie zelf het voortouw neemt bij het bestrijden en oplossen van de crisis. Een afwachtende houding roept vaak alleen maar afgrijzen op.

30

Onder financiële communicatie wordt verstaan:

Communicatie gericht op financiële doelgroepen

31

Hieronder treft u een aantal doelgroepen aan van een beursgenoteerde onderneming. Welke van deze doelgroepen is een intermediare doelgroep bij financiële communicatie?

A de particuliere belegger
B de financiële pers
C de institutionele belegger
D de pensioenfondsen

De financiële pers.

32

Wat is een community-agenda?

De onderwerpen waarover binnen de omgeving van een organisatie gesproken wordt.

33

Public affairs is
A communicatie voor multinationals
B communicatie in geval dat zaken openlijk in de publiciteit komen.
C het op elkaar afstemmen van alle uitingen van een organisatie
D Een verbijzondering van communicatie.

D Een verbijzondering van communicatie

34

Public affairs is
A een specialisme van crisismanagement
B richt zich met name op financieel - economische doelgroepen
C kan slechts worden bedreven voor non- profitorganisaties
D richt zich met name op politieke doelgroepen.

D richt zich op politieke doelgroepen.