9. Externe communciatie 2 Flashcards Preview

Communicatie the real one > 9. Externe communciatie 2 > Flashcards

Flashcards in 9. Externe communciatie 2 Deck (33):
1

Wat is een definitie van marketing

Het geheel van gecoördineerde activiteiten dat een producent op zijn markt richt om zijn product, dienst of ideeën tot wederzijds genoegen bij zijn consument te brengen en/of te houden.

2

Wat zijn de 4 p's

- Product: aard en kwaliteit van de aangeboden producten of diensten.
- Prijs: bepaald door de kosten die in rekening worden gebracht, alsmede de moeite die de consument voor het product doet, of de geïnvesteerde tijd
- Plaats: De distributie, locatie of vestiging
- Promotie: Marketingcommunicatie bijvoorbeeld door middel van reclame, publiciteit en persoonlijke verkoop.

3

Wat is de vijfde p van marketing

Personeel

4

Wat verstaan we onder marketingcommunicatie en productcommunicatie

- Marketingcommunicatie: Communicatie ter ondersteuning van de marketing.
- Productcommunicatie: Communicatie ter ondersteuning van de verkoop van het product of dienst.

5

Wat speelt een belangrijke rol bij productcommunicatie

Het imago van het product. Het beeld dat de stakeholders hebben van de producten en /of diensten.

De positionering (het figuurlijk neerzetten, plaatsen van het product) van het product kan niet los worden gezien van de positionering van de organisatie die het product op de markt brengt.

6

Welke goederen onderscheiden we op de consumentenmarkt

Ezelsbruggetje (CSS)

- Convenience-goederen: producten die door de consument frequent worden gekocht en waarbij prijzen en kwaliteit weinig worden vergeleken en grote reclamebudgetten nodig zijn om merkvoorkeur te creëren (bv. wasmiddelen)
- Shopping goederen: duurzame goederen die grote verschillen in prijs en kwaliteit kennen en waarbij de consument informatie zoekt en vergelijkt alvorens over te gaan tot kopen ( bv. televisies)
- Specialty- goederen: goederen met unieke producteigenschappen, waarvan de consument vaak al voor de aankoop weet welk merk hij wil kopen en waarbij dus een sterke merkvoorkeur bestaat. (bijv. merkhorloge)

7

Welke communicatiedoelstellingen onderscheidt u ten aanzien van het merk

- De merkbekendheid (kennis)
- De houding ten opzichte van het merk (attitude)
- De koopintentie (gedragsintentie)

---
Merkbekendheid betreft het vermogen van de consument om zich het merk actief te herinneren (brand recall) of het merk passief te herkennen (brand recognition) Daarnaast betreft het kennis over het product.

8

Welke communicatiespecialismen kent u voor productcommunicatie

- adverteren in de massamedia
- direct marketing-communicatie
- promotieacties
- winkelcommunicatie
- persoonlijke verkoop
- free publicity
- verpakking
- aftersales

9

Wat is adverteren in de massamedia bij marketingcommunicatie

-advertenties in schriftelijke of elektronische media, gekochte aandacht op radio en televisie, buitenmedia zoals reclame op bussen, billboards, internet, abri's en mupi's (verlichte affiches)

10

Wat is direct marketing-communicatie

-Dit heeft plaats in direct contact met individuele afnemers
Directe marketing of DM is een vorm van communicatie die gericht is op het verkrijgen en onderhouden van een duurzame, directe relatie tussen een aanbieder en de afnemer. Deze directe communicatie is alleen mogelijk als de NAW-gegevens van doelgroepen bekend zijn: naam, adres en woonplaats. De media die gebruikt worden zijn direct mail, telefoon, e-mail en internet.

11

Wat zijn promotieacties

Promotieacties zijn kortdurende verbeteringen van de prijswaardeverhouding. Ze kunnen gericht zijn op consumenten, distributeurs en detaillisten, en eigen verkoopstaf.

12

Wat is winkelcommunicatie of merchandising

Is gericht op een attractieve opstelling van de producten (displays, posters, plaatsing in de schappen) en van reclamemateriaal (folders, stickers).
- Winkelinrichting
- Artikelpresentatie
- De displays
- Verpakking

13

Wat wordt bedoeld met persoonlijke verkoop

Persoonlijke verkoop is de inzet van verkopers en vertegenwoordigers in de directe omgang met afnemers. Vaak worden er langdurige relaties met bijvoorbeeld de detailhandel onderhouden, waarbij bezoeken en telefonische gesprekken elkaar aanvullen.

14

Waarom is de verpakking van een product belangrijk

De verpakking maakt deel uit van het product, maar heeft tevens een belangrijke communicatiefunctie. De verpakking trekt aandacht en nodigt uit tot kopen. De verpakking verstrekt de identiteit van het merk, onderscheidt het product van andere producten, instrueert de gebruiker en geeft achtergrondinformatie.

15

Wat is het belang van een goede aftersales

- om een goede binding met de klant te continueren. Het gaat er om hoe er met de klant wordt omgegaan nadat de koop is gesloten.

16

Wat is de definitie van sponsoring

Een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor (financiële) middelen beschikbaar stelt en in ruil daarvoor van de gesponsorde communicatiemogelijkheden krijgt.

17

Welke prestaties kan de sponsor verrichten:

En welke de gesponsorde:

Prestaties Sponsor:
-Financieële prestaties, bijvoorbeeld een vrij te besteden bedrag of de garantiestelling voor een eventueel exploitatietekort.
- Materiële prestaties, bijvoorbeeld sportmaterialen of accommodaties.
- Dienstverlening, bijvoorbeeld adviezen en management
- Communicatie, bijvoorbeeld dat de sponsor de communicatie van de gesponsorde verzorgt ( reclame, public relations, free publicity)

Prestaties Gesponsorde:
- Het dragen van de naam van de sponsor
- Het beschikbaar stellen van communicatiedragers zoals shirts en reclameborden
- Het beschikbaar stellen van ontvangstruimten.
- Het verlenen van exclusieve rechten (bv. het voeren van het Olympische logo)
- Het presenteren van de sponsor in de massamedia.

18

Wat is een omschrijving van sportsponsoring

Een overeenkomst waarbij de ene partij ( de sponsor) geld en/ of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden en/of andere door de sponsor gewenste zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit de sportbeoefening.

19

Noem enkele kenmerken van een beurs

1. een beurs is indringend. (alle zintuigen zijn actie)
2. een beurs is efficiënt (driedimensionele communicatie)
3. een beurs is marktgericht (specifieke interesse)
4 een beurs geeft extra bereik (contacten)
5 een beurs biedt een- en tweerichtingsverkeer
6 nieuwswaarde (aandachttrekkende manifestaties)

20

Noem enkele nadelen van beurzen

- De beschikbare tijd per contact is beperkt
- Deelnemen kost vrij veel geld en veel energie
- Bezoekers worden door veel zaken afgeleid van de essentie, van ons aanbod aan producten of diensten
- Behalve wijzelf staan ook onze directe concurrenten op de beurs met prachtige prestaties
- Er bestaat een zeker risico van totale verwarring bij de bezoeker aan een beurs.
- Veel bezoekers komen met een bepaald, vooropgezet doel naar een beurs. Hen daarvan afbrengen en naar de eigen stand toe "lokken" blijkt vaak niet eenvoudig.
- Het voordeel van persoonlijke contacten kan ook "verworden" tot een nadeel, namelijk in die gevallen waarin het persoonlijke onvoldoende "klikt".
- Bezoekers lopen rond met een bepaalde verwachting. De exposant doet er goed aan zo veel mogelijk tegemoet te komen aan die verwachtingen.
- Bezoekers stellen er vaak prijs op "anoniem" rond te lopen. Zij gaan intensieve contacten meestal uit de weg en wensen zich frequent niet te committeren.

21

Wat kunnen de doelstellingen zijn van deelname aan een beurs

- Informatie verstrekken en nieuwe producten demonstreren.
- houding positief beïnvloeden
- gedrag beïnvloeden; beursdeelname is dan al duidelijk verkoopgericht
- versterken van relatie met klanten en prospects.

22

Wat zijn algemene publieksbeurzen

Met de algemene publieksbeurzen wordt het breedst mogelijke publiek getrokken voor het breedst mogelijke productassortiment. (bijv. Duitse messen in Frankfurt, Hanover en Leipzig. )

23

Wat zijn gerichte publieksbeurzen

Bij de gerichte publieksbeurzen ligt de nadruk op het exposeren ban bepaalde producten en diensten voor ene breed publiek en op het verstrekken van informatie daarover. (Hiswa, De personenauto RAI en de vakantiebeurs)

24

Wat zijn horizontale vakbeurzen

Een groep exposanten uit een branche presenteert hier producten aan professionele doelgroepen uit verschillende branches. Het doel is het leggen van commerciële contacten. Voorbeeld is: GrootGroen.

25

Wat zijn verticale vakbeurzen

Hier zijn exposanten uit verschillende branches bijeen, die met het doel commerciële contacten te leggen hen boodschap richten op professionele doelgroepen met uiteenlopende disciplines uit een en dezelfde branche of bedrijfskolom.

26

Wat vormt het communicatieve vermogen van een beurs

In communicatieve zin worden de mogelijkheden van gerichte en effectieve contacten in sterke mate bepaald door de volgende factoren met betrekking tot het communicatieve vermogen:
- de expositie als geheel
- de totale eigen prestatie van de exposant en die van de directe concurrentie.
- de beschikbare middelen om bezoekers het onderwerp en het aanbod in een bepaalde betekenis te laten zien.
- de geboden aanvullende informatie
- De kwaliteit van de factor persoonlijke communicatie
- De beschikbare documentatie
- De kwaliteit van de contactregistratie
- De kwaliteit en gerichtheid van de vervolgactiviteiten.

27

Noem de verschillende soorten beursstands

- Wandstand (1 zijde naar gangpad)
- Hoekstand (2 zijden naar gangpad)
- Hoek/wandstand (eveneens twee zijden naar gangpad
- Doorloopstand (twee tegenover elkaar liggende open zijden naar gangpad. )
- Kopstand (drie zijden naar gangpad.)
- Eilandstand (vier zijden naar gangpad.)

28

Wat is business-to business communicatie

Voor alle communicatie die zich niet op de consument richt. Hier staat het onderhouden van contacten met andere organisaties centraal.

29

Met welke functie heeft b-to-b communicatie een groot raakvlak?

Met de verkoopfunctie van de organisatie.

30

Wat is in reclame termen een IM

Een advertentie op een tekstpagina

31

Uw organisatie opent binnenkort een nieuwe vestiging op een nieuwe locatie. Om dit bij het publiek bekend te maken, gebruikt u een:
a advertorial
b goodwilladvertentie
c corporate advertentie
d productadvertentie

c Corporate advertentie

32

Uw bedrijf besluit een advertentie te plaatsen waarin stelling wordt genomen tegen een voorgenomen kabinetsbesluit. Hier is sprake van:
a advocacy advertising
b propaganda
c institutionele advertising
d thematisch advertising

a advocacy advertising.

33

Een goodwilladvertentie is een publicatie
a beoogt geld te werven voor een goed doel.
b is een vorm van donatie met een geringe publiciteitswaarde
c wordt zonder betaling voor de advertentie ruimte geplaatst.
d heeft nooit een commercieel doel.

b is een vorm van donatie met een geringe publiciteitswaarde.