Anglická slovíčka 3 anglicko - česká Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 3 anglicko - česká > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 3 anglicko - česká Deck (100)
1

whenever

kdykoli

2

serve

sloužit

3

intend

zamýšlet

4

assume

předpokládat

5

familiarity

obeznámenost

6

cover

pokrýt, víko

7

perform

provést

8

portion

část

9

encourage

povzbudit, podporovat

10

ancillary

pomocný

11

edification

poučení

12

equipment

zařízení

13

least

nejméně

14

at least

alespoň

15

lack

nedostatek, chybět

16

substitute

náhradní

17

thus

tedy, tudíž

18

point

bod

19

involve

zahrnout

20

reverse

zvrátit, obrátit

21

since

od té doby, od

22

closely

úzce

23

enhancements

vylepšení

24

would be

bude

25

would

bych

26

attributed

přidělený

27

smoot

hladký

28

odds

pravděpodobnost

29

retain

udržet

30

reliable

spolehlivý

31

facilitates

napomáhá, usnadnit

32

sacrifice

oběť

33

inefficient

neefektivní

34

familiar

známý, dobře známý

35

routine

běžný

36

take a while

chvíli trvat

37

few

málo

38

remain

zůstat

39

preceding

předcházející

40

unattended

bez dozoru

41

appropriate

příslušný, odpovídající

42

pain

bolest

43

yet

ještě

44

thoroughly

důkladně

45

arise

vyvstat

46

ongoing

pokračující

47

figure out

vyřešit

48

relies

spoléhá

49

rely

spoléhat

50

fields

pole

51

improve

zlepšit

52

ever

vůbec

53

among

mezi

54

scope

rozsah

55

derived

odvozený

56

whose

jehož

57

whatever

cokoliv

58

capabilities

schopnosti

59

increase

zvýšit

60

unified

sjednocený

61

split

rozdělit

62

defer

odložit

63

weigh

vážit

64

deems

pokládá

65

enough

dost

66

prime

hlavní, primární

67

perhaps

možná

68

aware

vědom

69

majority

většina

70

thief

zloděj

71

abuse

zneužívání

72

now and then

tu a tam, občas

73

occasionally

příležitostně

74

hardly ever

sotva kdy

75

rarely

málokdy, zřídka

76

surprise

překvapení

77

initial

počáteční

78

huge

obrovský, ohromný

79

upon

na, při, po

80

closer

blíž

81

in favor

ve prospěch

82

impenetrable

neproniknutelný

83

entirely

zcela

84

throughout

po celou dobu

85

such as

jako je například

86

performance

výkon

87

seem

připadat, zdát se

88

precursor

předchůdce

89

unfortunately

bohužel

90

prior

předchozí, dřívější

91

refer

odkázat

92

impossible

nemožné

93

decision

rozhodnutí

94

likely

pravděpodobný

95

unlikely

nepravděpodobný

96

regardless

bez ohledu

97

rather

spíše

98

approach

přístup, přiblížení

99

conversely

naopak

100

dealing

jednání