Animals Flashcards Preview

Scottish Gaelic 3 > Animals > Flashcards

Flashcards in Animals Deck (21):
1

the cat

an cat

an cat

2

the dog

an cù

an coo

3

the cow

a' bhò

ah voh

4

the horse

an t-each

an chach

5

the donkey

an t-asal / an asal

An tasal / an asal

6

the sheep

a' chaora

ah chooruh

7

Wasn't he … / it …?

Nach robh e …?

Nach rohv eh

8

there

ann

aun

9

Wasn't the cat there?

Nach robh an cat ann?

Nach rohv an cat aun

10

Wasn't the dog there?

Nach robh an cù ann?

Nach rohv an coo aun

11

Wasn't the cow there?

Nach robh a' bhò ann?

nach rohv ah voh aun

12

Wasn't the horse there?

Nach robh an t-each ann?

Nach rohv an chach aun

13

Wasn't the donkey there?

Nach robh an t-asal ann?

Nach rohv an tasal aun

14

Wasn't the sheep there?

Nach robh a' chaora ann?

Nach rohv a chooruh aun

15

Where was he / it?

Càit an robh e?

Catch an rohv eh

16

She was in another house.

Bha i ann an taigh eile.

Vah ee aun an tei ayleh

17

Wasn't that weak sheep eating?

Nach robh a' chaora lag sin ag ithe?

Nach rohv ah chooruh lak shin ageechuh

18

Where was the horse working yesterday?

Càit an robh an t-each ag obair an-dè?

Catch an rohv an chach akoper an jay

19

The donkey was waiting at the door.

Bha an t-asal a' feitheamh aig an doras.

Vah an tasal ah fay-ehv eck an duras

20

Wasn't the teacher coming in the car?

Nach robh an tidsear a' tighinn sa chàr?

Nach rohv an teacher ah chee-uhn sa char

21

Where was the cow today?

Càit an robh a' bhò an-diugh?

Catch an rohv ah voh an jooch