More than one Flashcards Preview

Scottish Gaelic 3 > More than one > Flashcards

Flashcards in More than one Deck (23):
1

the (plural form)

na

nah

2

the things

na rudan

nah rooden

3

those things

na rudan sin

nah rooden shin

4

the boys

na balaich

nah bal-ich

5

the girls

na nigheanan

nah nyeh-nen

6

the children

a' chlann

ah chlaun

7

the policemen

na poileasmain

nah polisminng

8

the teachers

na tidsearan

nah teacheren

9

was not, were not

cha robh

Cha rohv

10

He wasn't …

Cha robh e …

Cha rohv eh...

11

They weren't …

Cha robh iad …

Cha robh eead

12

The boys were not there.

Cha robh na balaich ann.

Cha rohv nah bal-ich aun

13

The girls were not there.

Cha robh na nigheanan ann.

Cha rohv nah nyeh-nen aun

14

The children were not there.

Cha robh a' chlann ann.

Cha rohv ah chlaun aun

15

The policemen were not there.

Cha robh na poileasmain ann.

Cha rohv nah polis-minng aun

16

The teachers were not there.

Cha robh na tidsearan ann.

Cha rohv nah teacheren aun

17

Those things were not there.

Cha robh na rudan sin ann.

Cha rohv nah rooden shin aun

18

The boys were on the road

Bha na balaich air an rathad.

Vha na bal-ich ehr ahn radt.

19

The girls were not at home.

Cha robh na nigheanan aig an taigh.

Cha rohv nah nyeh-nen eck an tei

20

The children were in bed.

Bha a' chlann san leabaidh.

Vah ah chlaun san ljehpee

21

The policemen were not at the house.

Cha robh na poileasmain aig an taigh.

Cha rohv nah polis-minng eck an tei

22

Weren't the teachers in (the) school?

Nach robh na tidsearan san sgoil?

Nach rohv nah teacheren san skol?

23

Are those things in the box?

A bheil na rudan sin sa bhogsa?

A vail nah rooden shin sa vocksa