Clothing Flashcards Preview

Scottish Gaelic 3 > Clothing > Flashcards

Flashcards in Clothing Deck (24):
1

a dress

dreasa

dressah

2

a hat

ad

adt

3

a coat

còta

coh-tah

4

a sock

stocainn

stockinng

5

trousers

briogais

brih-geesh

6

a cap

ceap

kehp

7

It is... (definition of what sth/sb is)

Is e ... th’ ann / th’ innte (fem.)Is e can be abbreviated to 'S e

8

Is it...?

an e … a th’ ann / an e … a th’ innte (fem.)

An eh ... a haun / an eh ... ah heencheh

9

in it, in him

ann

aun

10

in it, in her

innte


eencheh

11

Is he / it a …?

An e … a th' ann?

An eh ... ah haun

12

new

ùr

oor

13

Is that a new dress? It is.

An e dreasa ùr a th' innte? 'S e.

An eh dressah oor a heencheh. sheh

14

Is that a new hat? It is.

An e ad ùr a th' innte? 'S e.

An eh adt oor ah heencheh. sheh

15

Is that a new coat? It is.

An e còta ùr a th' ann? 'S e.

An eh coata oor ah haun. sheh

16

Is that a new sock? It is.

An e stocainn ùr a th' innte? 'S e.

An eh stockinng oor ah heencheh. sheh

17

Is that a new pair of trousers? It is.

An e briogais ùr a th' innte? 'S e.

An eh brih-geesh oor ah heencheh. sheh

18

Is that a new cap? It is.

An e ceap ùr a th' ann? 'S e.

An eh kehp oor a haun. sheh

19

Is he a good boy?

An e balach math a th' ann?

An eh balach mah ah haun

20

Is it a clean cup?

An e cupa glan a th' ann?

An eh coopuh glahn ah haun

21

Is it a slow train?

An e trèan shlaodach a th' innte?

An eh train low-dach a heencheh

22

Is she a new teacher?

An e tidsear ùr a th' innte?

An eh teacher oor ah heencheh

23

Is it a good day?

An e latha math a th' ann?

An eh la-heh mah ah haun

24

Is that hot water in the cup?

An e uisge teth a tha sin sa chupa?

An eh uschkeh chay ah ha shin sa choopuh