In a... Flashcards Preview

Scottish Gaelic 3 > In a... > Flashcards

Flashcards in In a... Deck (29):
1

in the boat

sa bhàta

sah vhata

2

in a boat

ann am bàta

aun am bata

3

in a...

ann an...

Aun an

4

Ann an or Ann am?

Either ann am or ann an mean in a when they come before an indefinite noun.

It is ann am before nouns beginning with b, f, m or p, otherwise ann an.

5

in a bus

ann am bus

aun am bus

6

in a train

ann an trèan

aun an train

7

by (transport)

air an / air a'

ehr an / ehr ah

8

I'm going there by train.

Tha mi a' dol ann air an trèana.

Ha mee ah dol aun ehr an treanah

9

I'm going there by boat.

Tha mi a' dol air a' bhàta.

Ha mee ah dol ehr ah vah-ta

10

in a boat

ann am bàta

aun am bah-ta

11

in a ship / vessel

ann an soitheach

aun an seeh-ach

12

in an aeroplane

ann am plèan

aun am plain

13

in a car

ann an càr

ann an car

14

Was he …? / Was it …?

An robh e …?

An rohv eh

15

Were they …?

An robh iad …?

An rohv eead

16

ever before / never before

riamh / a-riamh

ree-ehv / ah ree-ehv

17

Was he ever in a bus?

An robh e riamh ann am bus?

An rohv eh ree-ehv aun am bus

18

Was he ever in a train?

An robh e riamh ann an trèan?

An rohv eh ree-ehv aun an train

19

Was he ever in a boat?

An robh e riamh ann am bàta?

An rohv eh ree-ehv aun am bah-ta

20

Was he ever in a ship / vessel?

An robh e riamh ann an soitheach?

An rohv eh ree-ehv aun an seeh-ach

21

Was he ever in an aeroplane?

An robh e riamh ann am plèan?

An rohv eh ree-ehv aun am plain

22

Was he ever in a car?

An robh e riamh ann an càr?

An rohv eh ree-ehv aun an car

23

last night

a-raoir

aroyrjuh

24

Were they in a bus on the road?

An robh iad ann am bus air an rathad?

An rohv eead aun am bus ehr an raft

25

The priest was in the car.

Bha an sagart sa chàr.

Vah an sagursht sah char

26

Those girls were never in a train.

Cha robh na nigheanan sin riamh ann an trèan.

Cha rohv nah nyeh-nen shin ree-ehv aun an train

27

Were the children in the church?

An robh a' chlann san eaglais?

An rohv ah chlaun san yay-glish

28

They were in the school, surely?

Bha iad san sgoil, tha fhios?

Vha eead san skol, ha iss

29

Were you dancing last night?

An robh thu a' dannsa a-raoir?

An rohv oo ah daunsah aroyrjuh