Past Tense and More Verbs Flashcards Preview

Scottish Gaelic 3 > Past Tense and More Verbs > Flashcards

Flashcards in Past Tense and More Verbs Deck (21):
1

Eating

ag ithe

ageechuh

2

Drinking

ag òl

agol

3

Going away

a' falbh

ah falav

4

Waiting

a' feitheamh

a fay-ehv

5

Running

a' ruith

a rooy

6

playing

a' cluich

a cloyeech

7

was / were

bha

Va

8

He / it was …

Bha e …

Vah eh

9

They were …

Bha iad …

vah eead

10

He was eating.

Bha e ag ithe.

Vah eh ageechuh

11

He was drinking.

Bha e ag òl.

Vah eh agol

12

He was going away.

Bha e a' falbh.

Vah eh ah falav

13

He was waiting.

Bha e a' feitheamh.

Vah eh ah fay-ehv

14

He was running.

Bha e a' ruith.

Vah eh ah rooy

15

He was playing.

Bha e a' cluich.

Vha eh ah cloyeech

16

They were drinking tea.

Bha iad ag òl tì.

Vah eead agol tee

17

You were running on the dirty road.

Bha thu a' ruith air an rathad shalach.

Vah oo ah rooy ehr an radt chalach

18

You were eating sugar?

Bha thu ag ithe siùcar?

Vha oo ageechuh shooker

19

Who was working here?

Cò bha ag obair an seo?

Coh vah ah coper an shaw

20

The teacher was listening.

Bha an tidsear ag èisteachd.

Vah an teacher agaysh-jack

21

Mairi was learning at home.

Bha Màiri ag ionnsachadh aig an taigh.

Vah marry agyoonsachug eck an tei