Telling the time Flashcards Preview

Scottish Gaelic 3 > Telling the time > Flashcards

Flashcards in Telling the time Deck (18):
1

seven o'clock

seachd uairean

shach ooren

2

eight o'clock

ochd uairean

awch ooren

3

nine o'clock

naoi uairean

noeg ooren

4

ten o'clock

deich uairean

jeech ooren

5

eleven o'clock

aon uair deug

oen oor jeeahk

6

twelve o'clock

dà uair dheug

dah oor geeahk

7

He came at seven o'clock.

Thàinig e aig seachd uairean.

Hahneeg eh eck shach ooren

8

He came at eight o'clock.

Thàinig e aig ochd uairean.

Hahneeg eh eck awch ooren

9

He came at nine o'clock.

Thàinig e aig naoi uairean.

Hahneeg eh eck noeg ooren

10

He came at ten o'clock.

Thàinig e aig deich uairean.

Hahneeg eh eck jeech ooren

11

He came at eleven o'clock.

Thàinig e aig aon uair deug.

Hahneeg eh eck oen oor jeeuck

12

He came at twelve o'clock.

Thàinig e aig dà uair dheug.

Hahneeg eh eck dah oor geeuk

13

At what time did he come?

Dè an uair aig an tàinig e?

Jay an oor eck an tahneeg eh

14

At what time did you come home yesterday?

Dè an uair aig an tàinig thu dhachaigh an-dè?

Jay an oor eck an tahneeg oo gachay an jay

15

The girls came here at eight o'clock.

Thàinig na nigheanan an seo aig ochd uairean.

Hahneeg nah nyeh-nen an shaw eck awch ooren

16

He went out at ten o'clock.

Chaidh e a-mach aig deich uairean.

Chaig eh ah mach eck jaech ooren

17

He was drinking at eleven o'clock.

Bha e ag òl aig aon uair deug.

Vah eh agol eck oen oor jay-ahk

18

Were you waiting until seven o'clock?

An robh thu a' feitheamh gu seachd uairean?

An rohv oo feh-augh goo shach ooren