Negative Past Tense Verbs Flashcards Preview

Scottish Gaelic 3 > Negative Past Tense Verbs > Flashcards

Flashcards in Negative Past Tense Verbs Deck (19):
1

didn't …

cha do …

cha tuh

2

He didn't go off.

Cha do dh'fhalbh e.

Cha tuh galav eh

3

He didn't come.

Cha tàinig e.

Cha tahneeg eh

4

He didn't run.

Cha do ruith e.

Cha tuh rooi eh

5

He didn't walk.

Cha do choisich e.

Cha tuh choshich eh

6

He didn't jump.

Cha do leum e.

Cha tuh lame eh

7

He didn't fall.

Cha do thuit e.

Cha tuh hooeescht eh

8

He didn't go out.

Cha do dh'fhalbh e a-mach.

Cha tuh galav eh ah mach

9

He didn't come out.

Cha tàinig e a-mach.

Cha tahneeg eh ah mach

10

He didn't run out.

Cha do ruith e a-mach.

Cha do rooi eh ah mach

11

He didn't walk out.

Cha do choisich e a-mach.

Cha do choshich eh ah mach

12

He didn't jump out.

Cha do leum e a-mach.

Cha tuh lame eh ah mach

13

He didn't fall out.

Cha do thuit e a-mach.

Cha do hooeescht eh ah mach

14

He didn't go in either.

Cha do dh'fhalbh e a-steach nas mò.

Cha tuh galav eh astchach nas moh

15

He didn't come to (the) school today.

Cha tàinig e dhan sgoil an-diugh.

Cha tahneeg eh gahn skol an joo

16

Iain didn't run to the shop.

Cha do ruith Iain dhan bhùth.

Cha tu rooi Ian gan voo

17

She didn't walk home.

Cha do choisich i dhachaigh.

Cha tuh choshich ee gachay

18

The dog didn't jump into the clean water!

Cha do leum an cù a-steach dhan uisge ghlan!

Cha tuh lame an coo astchach gan ooshkeh glan

19

The boy didn't fall on the road.

Cha do thuit am balach air an rathad.

Cha tuh hooeescht am balach ehr an radt