Avel och Lagar Flashcards

1
Q

Vad är definitionen av avel?

A

All reproduktion av hundar och katter. Det innefattar såväl reproduktion med avsikt att uppnå ett specifikt avelsmål, annan reproduktion utan särskilt avelsmål samt reproduktion genom användning av artificiella metoder såsom artificiell insemination. (SJVFS 2020:8)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka förbud finns det inom avel hos hund och katt?

A

Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman.

Det är förbjudet att inneha eller utföra avel med hundar som har extremt stor kamplust, lätt blir retade och biter, bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp, och har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad säger lagarna om miljön som digivande och dräktiga tikar/honkatten ska ha?

A

Digivande tikar och digivande honkatter ska ha tillgång till en lugn och ostörd plats för sig och ungarna. Möjlighet till att föda sina ungar i avskildhet.

Utrymmen som används till dräktiga och digivande tikar och honkatter ska vara inredda så att djuren kan ges skydd mot kyla och värme. Digivande tikar ska ha tillgång till en särskild liggplats som är oåtkomlig för ungarna och ska utan hjälp kunna förflytta sig mellan ungarna och den särskilda liggplatsen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad säger föreskrifter och allmännaråd om hur gammal en tik bör vara vid avel?

A

Tiken måste vara minst 18 månader

En tik får inte paras förrän tidigast andra gången den löper och inte innan den är 18 månader gammal. Om tiken får två valpkullar inom en period på tolv månader måste den få minst tolv månaders vila innan det blir dags för ännu en kull.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad säger föreskrifter och allmännaråd om hur gammal en honkatt bör vara vid avel?

A

Honkatten måste vara minst 10 månader gammal får att få paras avsiktligt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ska både digivande tikar och honkatter ha tillgång till särskild liggplats som är oåtkomlig för ungarna?

A

Ja, enligt föreskrifter och allmänna råd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hur länge ska hundvalpar vara hos sin mamma enligt föreskrifter och allmännsråd?

A

Valpar ska vara tillsammans med tiken i en trygg och lugn miljö. De får inte skiljs från tiken, annat än tillfälligt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, och tidigast när de är 8 veckor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hur och när får avikelsen från åldersbestämmelsen som valpar ska vara med din mamma ske?

A

Avvikelse från den angivna tiden kan godtasom valparna helt har övergått till fast föda samt valparnas hälsa och välfärd i övrigt är god. Hälsobedömning göra av veterinär. Valpen ska visar med sitt beteende att den är redo att skiljas från tiken. Tecken på att valpen är redo är att tiken erbjuder inte längre valparna att dia och valparna vill inte dia, valparna gnäller inte när tiken inte är hos dem. Under de sista veckorna före separationen från tiken bör du, om det är möjligt, hålla valparna tillsammans med andra vuxna hundar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur länge ska kattungar vara hos sin mamma enligt föreskrifter och allmännsråd?

A

Kattungar ska vara tillsammans med sin mamma i en trygg och lugn miljö. De får inte skilja från kattmamman, annat än tillfälligt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, och tidigast när de är 12 veckor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur länge ska kattungar vara hos sin mamma enligt föreskrifter och allmännsråd?

A

Kattungar ska vara tillsammans med sin mamma i en trygg och lugn miljö. De får inte skilja från kattmamman, annat än tillfälligt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, och tidigast när de är 12 veckor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hur och när får avikelsen från åldersbestämmelsen som valpar ska vara med din mamma ske?

A

Avvikelsefrån den angivna tiden kan godtas om kattungarna helt har övergått till fast föda samtkattungarnas hälsa och välfärd i övrigt är god. Bedömningen av om kattungarnas hälsa är god ska göras av en veterinär. Tecken på att kattungar är redo att lämna är att katthonan inte längre erbjuder ungarna möjligheten att dia och att hon inte längre tvättar sina ungar som hon gör när de är riktigt unga. Kattungarna bör inte jama efter sin mamma när hon inte är hos dem.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Får en katt paras när som helst?

A

Kattägare är skyldiga att se till att deras katt inte förökar sig oplanerat. (planerad kull innebär bland annat att du tar hand om kattungarna.) För att förhindra att din katt förökar sig oplanerat kan du exempelvis kastrera katten, hålla katten inomhus vissa perioder, ha katten i rastgård eller ge preventivmedel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hur ska katters utrymme vara?

A

Rum och andra utrymmen för katter ska vara anpassade efter hur många katter som finns där. Alla katter ska ha tillgång till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Honkatter med ungar ska ha en lugn plats för sig och sina ungar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vilka hundar/katter får inte användas i avel?

A

om den mår dåligt av det, inte är i god fysisk eller psykisk hälsa

om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Djur som är överdrivet rädda eller aggressiva

djur som saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vid sjukdom, vilka hundar och katter får inte användas i avel?

A
 • de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
 • de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
 • de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag
 • parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Varför får inte Hundar och katter som är överdrivet rädda eller omotiverat aggressiva användas i avel?

A

Anledningen är att djuren inte mår bra av sådana beteenden och att det finns risk att beteendet överförs till hundvalpen eller kattungen.

17
Q

Varför får inte en en tik eller honkatt som inte kan föda på ett naturligt sätt ska inte användas i avel?

A

Risken är att anlag för svåra förlossningar förs vidare till nästa generation. Det inte tillåtet att avla på en tik eller honkatt som förlösts med kejsarsnitt två gånger.

18
Q

Får man hålla fast tiken vid parning?

A

Nej, Tvångsparning av tikar får inte förekomma. Med tvångsparning menas att tvinga tiken till parning genom att hålla fast tiken trots att tiken uttrycker obehag eller försöker komma undan.

19
Q

Vem får genomföra Inseminationer eller spermasamling i Sverige med hund och katt?

A

Inseminationer eller spermasamling i Sverige får endast utföras av en veterinär som har gått en godkänd (av jordbruksverket) utbildning för semin med hund och katt.

20
Q

Vad krävs för att Hantering/försäljning av sperma får ske (katt/hund)?

A

Tillstånd hos Jordbruksverket

21
Q

Vilka tikar får insemineras?

A

Insemination får endast ske på tikar som har förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt

22
Q

Hur fungerar det med att använda sperma från en utlänks hanhund?

A
 • Importera sperma från en utländsk hanhund har särskilda importkrav. Att inseminera tiken i utlandet har inga särskilda krav. Obs: tiken måste uppfylla villkoren för att resa till landet där hon insemineras respektive villkoren för att få komma hem till Sverige!
  • Skärpta krav för import och export även för hundsperma sedan oktober 2021 i enlighet med EU-förordningen (EU 2020/686)
23
Q

Vad finns det för regler kring artificiell insemination (hund och katt)?

A

Artificiell insemination ska utföras av legitimerad veterinär och ska ske enligt de föreskrifter som gäller i landet där insemineringen görs.

I Sverige krävs att veterinären har särskild utbildning och tillstånd av Jordbruksverkets att utföra insemineringar. Används AI utan att hundarnas avelsförmåga är dokumenterad ska veterinären intyga att hanhunden och tiken inte har nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning.

24
Q

Vad finns det för regler kring hundar som lämnar sperma?

A

Hunden som lämnar sperma ska vara rabiesvaccinerad och rekommendationen är att de är vaccinerade mot leptospiros.

25
Q

Vad ska man vara uppmärksam på vid insemination och parning med utlänka hundar?

A

Var uppmärksam på att vissa sjukdomar, som till exempel brucellos (bakterien Brucella canis), kan spridas i samband med insemination och parning med utländska hundar från länder där dessa sjukdomar är allmänt förekommande. Ett sätt att minska risken för smitta är att provta avelsdjuren före användning.

26
Q

När behöver man registrera anläggningen (hund/katt)?

A

Du som håller hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren eftersom man ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

27
Q

När (bla) krävs tillstånd från länsstyrelsen att hålla hund/katt?

A

För att få hålla 10 eller fler katter eller hundar som är äldre än 12 månader (ink fodervärdstikar, ladugårdskatter) och för att få föda upp 3 kullar eller fler per år krävs tillståndet från länsstyrelsen

28
Q

Regler kring att transportera Tikar/katthonor och hundvalpar/kattungar

A
 • En tik/katthona som löper ska transporteras åtskild från hanhundar/hankatter.
 • En tik med diande valpar ska transporteras tillsammans men hållas åtskilda från andra djur.
 • Du får inte transportera en dräktig tik längre än 5 mil om det är 2 veckor eller mindre kvar till den beräknade förlossningen eller tidigare än 1 vecka efter valpningen.
 • En dräktig katthona får inte transporteras de 2 närmaste veckorna före beräknad födsel av ungarna. Katthonan får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter att hon fött ungar. Det finns undantag från dessa två regler för katter som transporteras i personbil och kortare sträcka än 5 mil.
 • En hundvalp/kattunge måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den.
29
Q

När får man bryta mot reglerna kring transport av dräktiga/diande katter/hundar/ungar?

A

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

30
Q

Vad är RAS & SRD ?

A
 • RAS - rasspecifika avelsstrategier,
 • SRD- Särskilda rasspecifika domaranvisningar

OBS: kan finnas speciella krav för avel inom varje rasklubb (t.ex. lägsta tillåtna ålder) för att man ska få registrera kullen. Hänvisa därför alltid att DÄ ska kolla för deras ras och klubb.

31
Q

Vad innebär Avelsorganisationer hos häst?

A

Avelsorganisationer ansvarar för avelsvärdering, stambokföring och registrering av hästar. De utfärdar dessutom hästpass. Organisationer som vill ha avelsverksamhet med officiell status kan söka om att bli godkända hos Jordbruksverket.

32
Q

Vilka hästar får inte gå i avel?

A

Avel får inte medföra lidande för hästarna: Avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden. En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt.

33
Q

Vilka får ägna sig åt seminverksamhet med hästar?

A

Tillstånd från Jordbruksverket krävs. Du kan söka tillstånd för att seminera dina ston hemma om du uppfyller kraven i föreskrifterna om seminverksamhet. Som anordnare kan du söka tillstånd för att bedriva seminverksamhet på flera platser.

Tillståndet kan omfatta ett eller flera av dessa delmoment: Samling och behandling av sperma, Lagring av sperma, Distribution av sperma, Seminering

34
Q

När (bla) behövs tillstånd för verksamhet med häst?

A

Tillstånd hos länsstyrelsen krävs om man vill hålla, föda upp, upplåta eller sälja ett större antal hästar (ofta 4 hästar eller fler).

35
Q

Vad är viktigt att komma ihåg om en djurägare frågar om regler kring avel?

A

lagar och rekommendationer att ändras över tid så hänvisa alltid djurägaren att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just den personens djur, art, ras, klubb osv