Beijing Words 25 Flashcards Preview

北京-北体 > Beijing Words 25 > Flashcards

Flashcards in Beijing Words 25 Deck (29)
Loading flashcards...
1

lively
vivid

生動/生动
shēng dòng

2

rope
string

繩子/绳子
shéng zi

3

leave out
omit on purpose

省略
shěng lùe

4

victory

勝利/胜利
shèng lì

5

insomnia

失眠
shī mián

6

unemployment
to lose ones job

失業/失业
shī yè

7

fashionable

時髦/时髦
shí máo

8

food

食物
shí wù

9

practical training

實習/实习
shí xí

10

experiment

實驗/实验
shí yàn

11

practical

實用/实用
shí yòng

12

soldier

士兵
shì bīng

13

weather or not

是否
shì fǒu

14

input
enter

輸入/输入
shū rù

15

skilled
proficient

熟練/熟练
shú liàn

16

Numbers
Numerical

數碼/数码
shù mǎ

17

mysterious

神秘
shén mì

18

fall
drop
hurl


shuāi

19

swing
throw off


shuǎi

20

tax


shuì

21

to convince
persuade

說服/说服
shūo fú

22

seem
it seems

似乎
sì hū

23

broken
to break down


suì

24

the so-called

所謂/所谓
sǔo wèi

25

loss

損失/损失
sǔn shī

26

to lock

鎖/锁
sǔo

27

tower


28

negotiation
to negotiate

談判/谈判
tán pàn

29

frank
straightforward

坦率
tǎn shuài