Beijing Words 8 Flashcards Preview

北京-北体 > Beijing Words 8 > Flashcards

Flashcards in Beijing Words 8 Deck (20)
Loading flashcards...
1

reform
innovate

改革
gǎi gé

2

improve

改進/改进
gǎi jìn

3

improve
make better

改善
gǎi shàn

4

correction
to correct
to rectify

改正
gǎi zhèng

5

generalization
to summarize

概括
gài kuò

6

straightforward
simply

乾脆/干脆
gān cuì

7

to feel (through senses)
a feeling
to experience

感受
gǎn shoù

8

iron and steel

鋼鐵/钢铁
gāng tiě

9

top grade
superior quality

高檔/高档
gāo dàng

10

highway
expressway

高速公路
gāo sù gōng lù

11

arm

胳膊
gē bo

12

next door

隔壁
gé bì

13

revolution

革命
gé mìng

14

particularly
all the more

格外
gé wài

15

individual
execptional
very few

个别
gè bié

16

personality

個性/个性
gè xìng

17

factory

工廠/工厂
gōng chǎng

18

engineer

工程師/工程师
gōng chéng shī

19

function

功能
gōng néng

20

Copy

複製/复制
fù zhì