Beijing Words 24 Flashcards Preview

北京-北体 > Beijing Words 24 > Flashcards

Flashcards in Beijing Words 24 Deck (26)
Loading flashcards...
1

diligent
assiduous

勤奮/勤奋
qín fèn

2

hard-working
industrious

勤勞/勤劳
qín láo

3

to belittle
to despise

輕視/轻视
qīng shì

4

morale
mood

情緒/情绪
qíng xù

5

to celebrate

慶祝/庆祝
qìng zhù

6

trend
tendency

趨勢/趋势
qū shì

7

to cancel

取消
qǔ xiāo

8

to die

去世
qù shì

9

advise
persuade

勸/劝
quàn

10

lack
be short of

缺乏
qūe fá

11

enthusiastic

熱心/热心
rè xīn

12

date

日期
rì qī

13

voice

嗓子
sǎng zi

14

beach

沙灘/沙滩
shā tān

15

to delete

删除
shān chú

16

lighting

閃電/闪电
shǎn diàn

17

spoon

勺子
shàn zi

18

tongue

舌头
shé tou

19

hate to part with
hates to do ____

捨不得/舍不得
shè bu de

20

equipment

設備/设备
shè bèi

21

personally

亲自
qīn zì

22

to shoot (gun or ball)

射擊/射击
shè jī

23

design
devise

設計/设计
shè jì

24

to stretch


shēn

25

myth
mythology

䘥話/神话
shén huà

26

nerve

神經/神经
shén jīng