Beijing Words 17 Flashcards Preview

北京-北体 > Beijing Words 17 > Flashcards

Flashcards in Beijing Words 17 Deck (21)
Loading flashcards...
1

fair
just
impartial

公平
gōng píng

2

industry

工業/工业
gōng yè

3

to contribute
contribution

貢獻/贡献
gòng xiàn

4

to constitute

构成
goù chéng

5

ancient times

古老
gǔ lǎo

6

classical

古典
gǔ diǎn

7

stock
shares

股票
gǔ piào

8

bone

骨頭/骨头
gǔ tou

9

inspire
encourage

鼓舞
gǔ wǔ

10

fixed
set
regular

固定
gù dìng

11

to hire
to employ

雇傭/雇佣
gù yōng

12

well behaved


guāi

13

to turn a conrner

拐彎/拐弯
guǎi wān

14

to observe
observstion

觀察/观察
guān chá

15

view point

觀點/观点
guān diǎn

16

concept
notion

觀念/观念
guān niàn

17

champion

冠軍/冠军
guàn jūn

18

tube

管子
guǎn zi

19

DVD
CD

光盤/光盘
guāng pán

20

smooth (a surface)

光滑
guāng huá

21

To open to public
Make public

公開/公开
gōng kāi