Cardinal numbers (part 1) Flashcards Preview

Azerb Vocab 01 - Basic Concepts Part 1 > Cardinal numbers (part 1) > Flashcards

Flashcards in Cardinal numbers (part 1) Deck (104):
1

səksən üç

83

2

on bir

11

3

80

səksən

4

əlli

50

5

iyirmi iki

22

6

41

qırx bir

7

beş

5

8

on yeddi

17

9

doqquz

9

10

altı

6

11

otuz üç

33

12

əlli üç

53

13

20

iyirmi

14

otuz

30

15

63

altmış üç

16

93

doxsan üç

17

22

iyirmi iki

18

90

doxsan

19

altmış iki

62

20

14

on dörd

21

30

otuz

22

on doqquz

19

23

yetmiş iki

72

24

91

doxsan bir

25

üç

3

26

8

səkkiz

27

5

beş

28

82

səksən iki

29

0

sıfır

30

sıfır

0

31

10

on

32

iyirmi üç

23

33

60

altmış

34

70

yetmiş

35

otuz iki

32

36

qırx iki

42

37

iyirmi

20

38

33

otuz üç

39

81

səksən bir

40

səksən

80

41

32

otuz iki

42

səksən iki

82

43

71

yetmiş bir

44

doxsan bir

91

45

52

əlli iki

46

altmış üç

63

47

səkkiz

8

48

18

on səkkiz

49

on

10

50

yetmiş

70

51

40

qırx

52

qırx bir

41

53

yetmiş üç

73

54

61

altmış bir

55

on iki

12

56

50

əlli

57

83

səksən üç

58

15

on beş

59

bir

1

60

43

qırx üç

61

73

yetmiş üç

62

7

yeddi

63

yetmiş bir

71

64

on üç

13

65

doxsan üç

93

66

31

otuz bir

67

yeddi

7

68

19

on doqquz

69

17

on yeddi

70

on beş

15

71

iki

2

72

16

on altı

73

72

yetmiş iki

74

13

on üç

75

62

altmış iki

76

qırx üç

43

77

53

əlli üç

78

dörd

4

79

otuz bir

31

80

on dörd

14

81

doxsan iki

92

82

9

doqquz

83

qırx

40

84

on səkkiz

18

85

əlli iki

52

86

3

üç

87

iyirmi bir

21

88

altmış

60

89

doxsan

90

90

42

qırx iki

91

4

dörd

92

12

on iki

93

6

altı

94

23

iyirmi üç

95

92

doxsan iki

96

altmış bir

61

97

2

iki

98

1

bir

99

51

əlli bir

100

əlli bir

51

101

on altı

16

102

21

iyirmi bir

103

11

on bir

104

səksən bir

81