The most important verbs (part 1) Flashcards Preview

Azerb Vocab 01 - Basic Concepts Part 1 > The most important verbs (part 1) > Flashcards

Flashcards in The most important verbs (part 1) Deck (68)
Loading flashcards...
1

to catch

tutmaq

2

to come out (e.g. book, song, etc)

çıxmaq

3

to arrive

çatmaq

4
Translate to English

şikayət etmək

to complain

5

to count on

bel bağlamaq

6
Translate to English

bel bağlamaq

to count on

7

to have a swim

çimmək

8
Translate to English

başlamaq

to begin

9

to advise

məsləhət vermək

10
Translate to English

müqayisə etmək

to compare

11
Translate to English

yaratmaq

to create

12
Translate to English

daxil olmaq

to come in (enter)

13

to agree

razı olmaq

14

can (modal verb)

bacarmaq

15

to count

saymaq

16
Translate to English

tutmaq

to catch

17

to ask

xahiş etmək, soruşmaq

18
Translate to English

qiyməti olmaq

to cost

19

to change (exchange)

dəyişmək

20
Translate to English

danlamaq

to abuse (insult)

21

to cry (shout)

çığırmaq

22

to boast

lovğalanmaq

23
Translate to English

xahiş etmək, soruşmaq

to ask

24
Translate to English

təəccüblənmək

to be surprised

25

to choose (select)

seçmək

26

to cry (weep)

ağlamaq

27

to create

yaratmaq

28
Translate to English

dəyişmək

to change (exchange)

29

to compare

müqayisə etmək

30

to come in (enter)

daxil olmaq