The most important verbs (part 2) Flashcards Preview

Azerb Vocab 01 - Basic Concepts Part 1 > The most important verbs (part 2) > Flashcards

Flashcards in The most important verbs (part 2) Deck (64):
1

müdafiyə etmək

to defend (a country, etc)

2

bağışlamaq

to forgive

3

bəzəmək

to decorate (tree, street)

4

to fly

uçmaq

5

to hurry

tələsmək

6

idarə etmək

to direct (supervise)

7

qurtarmaq

to finish

8

izah etmək

to explain

9

to defend (a country, etc)

müdafiyə etmək

10

to guess (attempt to answer)

tapmaq

11

tapmaq

to guess (attempt to answer)

12

to give

vermək

13

malik olmaq

to have

14

tələb etmək

to demand (request firmly)

15

müzakirə etmək

to discuss (talk about)

16

mövcud olmaq

to exist

17

ov etmək

to hunt

18

to demand (request firmly)

tələb etmək

19

to forget

unutmaq

20

to explain

izah etmək

21

uçmaq

to fly

22

tələsmək

to hurry

23

to forgive

bağışlamaq

24

to fall

yıxılmaq

25

qazmaq

to dig

26

to have

malik olmaq

27

to finish

qurtarmaq

28

to go down

aşağı düşmək

29

yerə salmaq

to drop (let fall)

30

aşağı düşmək

to go down

31

to hide

gizlətmək

32

to direct (supervise)

idarə etmək

33

to follow (come after)

ardıncı getmək

34

to find

tapmaq

35

to do

etmək

36

tapmaq

to find

37

to hope

ümid etmək

38

to discuss (talk about)

müzakirə etmək

39

to deceive

aldatmaq

40

to doubt (have doubts)

şübhələnmək

41

şübhələnmək

to doubt (have doubts)

42

to hunt

ov etmək

43

aldatmaq

to deceive

44

etmək

to do

45

to exist

mövcud olmaq

46

to hear

eşitmək

47

ümid etmək

to hope

48

qabaqcadan görmək

to expect (anticipate)

49

vermək

to give

50

to help (assist, aid)

kömək etmək

51

kömək etmək

to help (assist, aid)

52

to decorate (tree, street)

bəzəmək

53

eyham vurmaq

to hint

54

to expect (anticipate)

qabaqcadan görmək

55

gizlətmək

to hide

56

getmək

to go

57

unutmaq

to forget

58

to drop (let fall)

yerə salmaq

59

to dig

qazmaq

60

ardıncı getmək

to follow (come after)

61

eşitmək

to hear

62

to hint

eyham vurmaq

63

to go

getmək

64

yıxılmaq

to fall