Cellcykeln Flashcards Preview

Molekylär Cellbiologi - Block 3 & 4 > Cellcykeln > Flashcards

Flashcards in Cellcykeln Deck (22):
1

Namnge de olika delarna i cellcykeln och beskriv översiktligt vad som sker i de olika delarna.

G1: Cellen växer i storlek, bildas fler mitokondrier och ribosomer. Checkpoint.
S-fas: DNA replikeras. Löst packat (eukromatin). Checkpoint för att se så replikationen har gått rätt.
G2: Växer dubbelt av sin vanliga storlek. Checkpoint för att se att den är redo att gå över i mitos.
M: Celldelning.

2

Vad är "point of no return"?

Checkpointen i G1, som growth factors ser till att cellen tar sig förbi. För att cellen ska hindras från att replikeras efter point of no return, utsätts den för apoptos.

De growth factors som stimulerar cellcykeln här kommer att inducera cyklin D-produktion. Det är Cyklin D i ett komplex med Cdk4/6 som ser till att föra cellen över point of no return.

3

Vad består mitosen av?

Profas, prometafas, metafas, anafas samt en telofas.

Profas: Kromosomerna kondenserar, centrosomerna dras till varsin sida.
Prometafas: Kärnhöljet löses upp så mikrotubuli får tag i kromosomerna.
Metafas: Kromatiderna dras till metafasplattan m.h.a. mikrotubuli
Anafas: Chohesinet i mitten bryts och kromosomerna drar sig mot centrosomerna.
Telofas: nytt kärnmembran bildas.
Cytokines: Två dotterceller har bildats.

4

Vad innebär cytokines?

Då cellen blir avlång, avsnörpas och bildar två dotterceller.

5

Vad är spindle assembly checkpoint?

Mitosiska checkpointen. Kollar så båda dottercellerna har fått rätt kromosomer.

6

Vad är G0?

Fasen där cellerna inte delar sig utan vilar sig. Dessa celler har nedaktivireade regulationsceller, men kan aktiveras m.h.a. growth factor som finns i cytoplasman.

Ex. när man skär sig i fingret --> fibroblaster aktiveras
Ex. metaboliserar gifter från tarmen

7

Vad är flödescytometri?

Används vid ex. leukemi. Hos en frisk person ska det mestadels finnas G1 celler, om annat misstänks cancer.

8

Vad är MPF?

Maturation promoting factor, en motor i vår cellcyckel som reglerar övergången mellan G2 och M. Innehåller cyklin och CDK1.

9

Vad är CDK?

Cyklinberoende kinaser. De styr DNA-polymerasets inbindning till promotorer. De styrs genom forforylering/defosforylering.

10

Vad är cykliner?

Proteiner som behövs för att sätta igång aktiviteten hos CDK. Koncentationen på cyklin berättar hur stor cellen är

11

Vad är CKI:s?

Inhibitorer som inhiberar CDK. Dominanta över forforlyeringar, dvs. starkare än CDK:s aktivering. Används vid DNA-skada framförallt.

12

Vad är ATM och ATR?

Proteinkinaser som märker av fel i DNA:t. Kommer stoppa cellcykeln och inducera reparation.

13

Vad sker om checkpoints saknas?

Cellen kommer att genomgå mitos ändå, men kommer slutligen dö.

Ex. vid närvaro vid koffein kommer det inhibera p53 --> går in i S-fas trots skada. Är den inte skadad överlever den.
Vid närvaro av hydroxylurea kommer S-fasen blockeras --> mitos ändå --> celldöd.

14

Nämn de fyra olika Cyklin-CDK-komplexen.

G1: CDK4/6 - Cyklin D (inhiberas av p53/p21)
G1-S: CDK2 - Cyklin E
S: CDK2 - Cyklin A
M: CDK1 - Cyklin B

15

Hur styr regulatoriska tillväxtfaktorer våra cellers cellcykel?

Genom att stimulera Cyklin D syntes som behövs vid G1.

16

Hur kan en DNA-skada stoppa cellcykeln?

Checkpoint proteiner kommer upptäcka felet som skickar signalen till Chk1 (checkpointkinase1) som kommer fosfolysera Cdc25 så den blir inaktiv.

Ett annat exempel är att p53 kommer se till att p21 tillverkas som kommer inhibera DNA-replikation eller inhibera CDK i cellcykeln.

17

Vad är p16 och dess effekt? Vilka problem kan uppstå?

En CDK-inhibitor precis som p21. Kommer att hindra celler med överaktiv cellcykel från att dela sig. Om p16 och p53 blir knockade får man oftast cancer.

18

Vad är p53?

Tillverkar p21 som hindrar celler med DNA-skador att dela sig.

19

Vad menas med seneschenta celler?

Cellfattig kropp

20

Beskriv cohesin's uppbyggnad och funktion.

Ett protein som en donut, öppnas och stängs där två strängar får plats. polK kan sedan öppna cohesinet vid replikation och när det är klart stängs det igen.

21

Vad innebär superaktivering?

Cdc25 är ett fosfatas som kan ta bort de inaktiverande fosfaten på Cdk1 och på så sätt aktivera denna dimer. Cdk1 kan i sin tur fosforylera Cdc25, vilka kommer aktiveras och kommer då att påverka fler Cdk1. Denna cirkelverkan kommer inducera en explosionsartad aktivering av Cdk1-komplexen.

22

Beskriv spindelapparaten.

Centrosomerna fäster till ett proteinnätverk: kinetochoren. De fäster till varandra m.h.a. Dam1.
En depolymerisering av mikrotubuli sker så de blir spretiga, och detta ger en dragningskraft på kromatiderna.