Cellmembranets arkitektur och egenskaper Flashcards Preview

Molekylär Cellbiologi - Block 3 & 4 > Cellmembranets arkitektur och egenskaper > Flashcards

Flashcards in Cellmembranets arkitektur och egenskaper Deck (18):
1

Vad består den flytande mosaikmodellen av?

Dubbelt fosfolipidlager, integrala och perifiera membranproteiner och kolhydrater.

2

Vad finns det för membranlipider?

Fosfolipider, glykolipider och kolesterol.
Alla är amfipatiska.

3

Varför finns kolesterol i membranet?

Den påverkar fluiditeten i svansarna.
Vid hög temperatur kommer kolesterol ge membranet stabilitet då de annars hade varit väldigt rörligt.
Vid låg temperatur kommer kolesterol att se till att membranet inte förstelnar.

4

Vad är lipidrafts?

Öar i cellmembranet där vi har en ansamling av kolestorol, glykolipider och spingomyelin. På dessa öar finns det oftast proteiner som är involverande i aktivt upptag av substanser.

5

Hur är olika fosfolipider fördelade i membranet?

Fosfatidylserin ligger inåt, spingomyelin och fosfatidylcholin utåt och kolesterol mellan.

Fosfatidylserin kommer peka utåt vid apoptos.

6

Vilka molekyler kan transportera över cellmembranet via diffusion?

Små, oladdade molekyler.

7

Vilka molekyler kräver transportproteiner för att ta sig innanför membranet?

Större, laddade molekyler

8

Vad är perifiera proteiner och hur integrerar de med membranet?

Går inte genom hela membranet utan ligger bara fäst på ytan och associeras med andra membranproteiner eller proteiner.

För att kunna fästa använder de sig av GPI-ankare. GPI har två fettsyror som kommer binda till membranet, medan proteinet binder till GPI m.h.a. sin C-terminal.
Detta komplex kan snabbt frigöras av fosfolipas.
Ex. acetylcholinesteras är ett enzym som måste frigöras, den degraderar signalsubstansen acetylcholin.

Kan även fästa via jonbindningar, fosfolipider samt association med integrala proteiner.

9

Vad är integrala proteiner och vilka finns det?

Ligger insprängda i membranet och innehållet hydrofoba aminosyror som integrerar med lipidsvansar.
Finns tre varianter: de som är uppbyggda av α-helixar, β-flak samt de som är ”delvis associerade”.

α-helixar: Helixen har många hydrofoba aminosyror som integrerar med lipidsvansarna. Vanligast är 7TM. Detta bildar en kanal där hydrofila aminosyror är riktade inåt.
β-flak: bundna till varandra antiparallellt genom vätebindningar. Detta bildar ett hålrum där polära aminosyror ger passage av vattenlösliga molekyler.
Delvis associerade: Delvis integrerade i membranet. Har hydrofoba α-helixar.

10

Vad är hydropati Plot?

Metod för att kartlägga membranproteiners struktur. Man kommer kolla på aminosyrasekvensen och ta ut en i taget.
Därefter kan man få fram en graf med polaritetsvärde gentemot energin. Man kommer ha ett tröskelvärde som berättar när membranproteinet gått mer än en gång över membranet. En graf med två toppar över tröskelvärdet beskriver att membranproteinet går genom membranet två gånger.

11

Vad är glykokalix?

Alla kolhydrater som sitter på membranets utsida. Unik för varje celltyp. Används till cell-cell interaktion, hormoner, antikroppar m.m.

12

Varför kan E-coli ge oss UVI?

E.coli har ett protein på sin yta som binder till galα4gal-sekvenser som vi har i våra urinvägar --> inflammatoriska reaktioner. Detta finns inte i tarmarna och därför får vi ingen skada där.

13

Vad är cell-adhesions molekyler och vilka finns det?

Det är proteiner i membran som förmedlar bindningar mellan celler.
1. Selektiner
2. Immunoglobin superfamiljer
3. Kadheriner

14

Vad är selektiner?

Grupp proteiner som är inblandade i inflmmatoriska reaktioner. Funktionen är att få vita celler till området där det är en inflammation. Vid en inflammation kommer makrofager frisätta cytokiner som ger en uppreglering av selektin --> vita celler.

15

Vad är integriner?

Integralprotein (dimer) som har två subenheter. Förbinder den extracellulära delen på subenheterna till matrix på cellen. De ser till att cellerna sitter fast i vävnaden.
Ex. epitelceller. Ligger på deras "insida".

16

Vad är kadheriner?

Förankringsprotein mellan celler som kan utgöra diffusionssvårigheter för vissa celler vilket är bra så det inte sker obehindrat. Detta är en homofil interaktion.
Ex. förankring mellan endotelceller och epitelceller

17

Vad är en heterofil interaktion?

Två olika typer av proteiner binder till varandra.

18

Vad är en homofil interaktion?

Två lika typer av proteiner binder till varandra.