Signaltransduktion Flashcards Preview

Molekylär Cellbiologi - Block 3 & 4 > Signaltransduktion > Flashcards

Flashcards in Signaltransduktion Deck (14):
0

Vilka olika signaleringssätt använder sig cellen av?

1. Cell-cell signalering (genom ytliga signalmolekyler)
2. Endokrin signalering (hormoner)
3. Parakrin signalering (närliggande celler)
4. Autokrin signalering (självsignalering)

1

Vilka är de signalerande molekylerna?

- Steroider (kolestorol, östrogen)
- Peptider (insulin)
- Aminosyror (adrenalin, histamin)
- Fettsyrederivat (arakidonsyra)
- Gaser (CO, kväveoxid (NO))

2

Vilka signaler kan gå rakt igenom membran?

- Fettlösliga molekyler: Ex. steroidhormoner. Vandrar endokrint och kan diffundera (då sitter receptorn på insidan av membranet i cellen. I vissa celler ligger receptorn i kärnan (kärnreceptor), som gör att när liganden kommer in, kommer DNA transkriberas.
- Gaser: Ex. NO. Bildas i en cell och diffunderar till en närbelägen cell. NO produceras av arginin och ett enzym (nitric oxide syntetase) i cellen. Inne i nästa cell strimulerar den guanylylcyklas som använder GTP och gör cGMP.
cGMP är en aktivator till många enzymer i cellen.

3

Vilka tre olika ytreceptorer kan signalmolekyler binda till+

- Neurotransmittorer: kan påverka jonkanaler genom att binda till G-protein
- Peptider: har subenheter: peptidhormon, neuropeptid och tillväxtfaktorer.

4

Vad är fosfoinositid-kaskaden?

En fosfollipid som har inositol (kolhydrat) bundet till sig. Denna fosfollipid kan fosforyleras och ge 2nd messages. Fosfolipas klyver PI, där en 2nd message är att stimulera kalciumkanaler (som är viktig i cytoplasman för muskelkontraktion och nervcellssignalering.

6

Beskriv GPCR-receptorn.

Utgör 7TM-receptorn och är kopplad till ett G-protein. G-proteinet består av tre subenheter (trimer): alft, beta, gamma, dessa subenheter kan variera. GDP som är bundet kommer att släppa då ligand binder in, och GTP binder in istället. Alfa släpper från komplexet och binder till ett annat protein som ger en 2nd message signal. GTP kommer sedan hydroliseras till GDP.

Denna variation av subenheter gör att receptorn är mottaglig för flera ligander.

7

Vad menas med crosstalk?

Det finns inte en specifik ligand till en specifik receptor. Man kan se det som ett komplext nätverk av signalvägar.

8

Beskriv tyrosinkopplade receptorn (RTK).

När liganden (G-protein) Elle en growth factor binder in till receptorn får man en dimerisering av receptor. När den dimeriserar kommer tyrosinet på intracellulär sidan fosfolyseras som attraherar proteiner (effektorer). Kinasaktiviteten ökar.

9

Vad är intracellulära signalvägar?

GPCR signalerar 2nd message som kallas cAMP och pip2.
RTK signalerar oftast via MAP-kinas men även PiP2.

10

Vad är cAMP och hur fungerar den?

När alfa-subenheten på GPCR lossnar från kommplexet, kommer den fosfolyseras och binda till ett protein (adenylylcyklas). M.h.a. ATP kommer detta bilda cAMP. cAMP kan aktivera PKA som fosfolysera serin, men kan även aktivera jonkanaler.

Om PKA skulle aktiveras direkt av GPCR hade man inte fått lika många.

11

Vad kan PKA göra?

Protein kinase A. Fosfolysera effektormolekyler
Gå in i kärnan och fofolysera TF som gör att man får en ändrad genaktivitet.

12

Vad är PiP2? Hur fungerar den?

Sitter intracellulärt m.h.a. en fettsvans. Kan katalyseras på två sätt:
1. Vid signal kommer fosfolipas C klyva PiP2 så en fettsvans och inositol (IP3) bildas. IP3 transporteras till ER där de binder till en kalciumkanal som öppnar och kalciumjoner kommer ut ur cellen (vid muskelkontraktion). Fettsvansen aktiverar proteinkinas C vid membranet (viktigt för immunförsvar).
2. M.h.a. PI3K (enzym) blir PiP2 --> PiP3 (trippelt fosfolyserad). PiP3 binder till ett kinas som fosfolyserar ett annat kinas så den kan fosfolysera första kinasen så den blir fri. Fria kinasen kommer att fosfolysera andra target-proteiner.

13

Vad är MAP-kinaser?

Ett svar från RTK.
Ligand binds in --> GTP-proteiner binder in (RAS-proteiner) --> RAF binder in --> RAF aktiverar MEK-kinaser --> MEK aktiverar MAP-kinaser.

14

Vad är scaffold-proteiner?

Då MAP-kinasvägen är en lång signalväg måste det finnas någon specifitet av vilka kinaser som ska fosfolyseras.