Transport över biologiska membran Flashcards Preview

Molekylär Cellbiologi - Block 3 & 4 > Transport över biologiska membran > Flashcards

Flashcards in Transport över biologiska membran Deck (16):
1

Vad innebär passiv transport?

Molekyler rör sig längst med en koncentrationsgradient och kräver ingen energi.

2

Vilka är drivkrafterna för passiv transport?

Tryck, elektrisk potential och koncentrationsgradient.

När alla dessa är lika stora kallas det för jämviktspotential.

3

Beskriv passiv transport: enkel diffusion.

Små, polära molekyler, gaser, hydrofoba molekyler.
Detta är en spontan spridningsprocess som styrs av koncentrationgradienten (mer konc. på någon sida av membranet).

Ex. osmos är en enkel diffusion av vatten.

4

Vad utgör ett membrans permeabilitet?

Permeabilitet = mått på genomsläpplighet
- Membranets löslighet
- Membranets fluiditet/viskositet
- Storleken på molekylen som ska diffundera

5

Beskriv passiv transport: faciliterad diffusion.

Spontan process. Diffusion sker m.h.a. transportproteiner (permeaser), ex. jonkanaler. Påverkas av mättnad och substansspecifitet.
Denna metod ger högre transporthastighet.

6

Vad är en permeas(uniport)?

Enzymer som hjälper molekyler transporteras över membran, utan att förbrukas.
Finns två typer: färja och pacman
Färjan: Lasten lastas på och flyttas över. Finns inte hos människor, men finns hos mikroorganismer.
Pacman: innesluter molekylen och spottar ut den på andra sidan av membranet.

Samt jonkanaler räknas is här.

7

Vad är jonkanaler?

Kanaler som sträcker sig över hela membranet. Transporterar oftast joner. Jonkanaler har fyra funktionella delar:
1. Por (vattenfylld kanal)
2. Selektivitetsfilter (trångt passage som ger specifitet)
3. Gate (öppnas/stängs)
4. Sensor (styr grinden på fyra sätt: pH, mekaniskt (dra i hår), elektriskt (membranpotentialen) samt temperatur.

8

Vad menas med elektrokemisk gradient?

Om drivkraften (elektrokemiska gradienten) är lika med noll pratar man om elektrokemisk jämvikt (jämviktspotential).
Motsats till detta är potentialskillnad.
Elektrisk potential + koncentrationsgradient = elektrokemisk potential

9

Beskriv membranpotentialen.

Potentialskillnaden mellan cellens utsida och insida är -70mv. Insidan har ansamling av negativa laddningar (kaliumjoner går in) och utsidan har positiva laddningar (natriumjoner strömmar ut). Natrium dominerar vilket gör membranpotentialen smått negativ.

10

Vad menas med depolarisering?

Innebär att man får en positiv potential då endast natriumkanalerna är öppna och strömmar in i cellen --> positivt överskott.
Resulterar i en mindre polarisering (utjämning av potentialskillnaden.)

11

Vad menas med hyperpolarisering?

Endast kaliumkanalerna är öppna vilket innebär att kaliumjoner pumpas ut ur cellen. Man får då en stark negativ laddning inne i cellen.
Potentialskillnaden blir större, ger större polarisering.

12

Vad innebär aktiv transport?

Molekyler transporteras över membran m.h.a. membranproteiner. Sker via pumpar m.h.a. ATP eller via co-transport.

Rör sig mot koncentrationsgradienten.

13

Vad innebär aktiv transport: co-transport?

Co-transport innebär att ett ämne (en co-transportör) kommer att få med ett ämne in i cellen när den är påväg in.
Na+ kommer att få med sig glukos in i cellen (mot koncentrationsgradienten) . Detta kallas symport.
Med antiporta co-transportörer kommer att föra två molekyler åt motsatt håll av vad de annars hade gjort.
Na+ kommer att pumpas ut och i samma veva kommer Kalium pumpas in.

14

Vad innebär aktiv transport: pump?

Finns två typer av pumpar: ABC-pump och E(PVF)-pump.
ABC-pump har en ATP-binding casette. Transporterar bland annat aminosyror, glukos m.m. Stora molekyler.
ABC-pumpen har två subtyper:
MDR(fungerar genom att pumpa ut cellgift ur cellen --> skapar problem)
CFTR: fungerar som en jonkanal. ATP-styrd Clorid-kanal.
E-pumpen är egentligen tre pumpar: P, F och V: Transporterar mindre molekyler.
P: transporterar in 2 kalium, 3 Na+ ut.
F: arbetar baklänges genom att använda H+ till att bilda ATP från ADP. Finns i mitokondrien.
V: fungerar som en turbon som driver den molekylära motorn. Den roterar och molekyler rör sig över membranet.

15

Vad är laktospermeas?

Laktos permease är en symport som pumpar in laktos i cellen tillsammans med en proton (H+)

16

Vad är Bacteriorhodopsin?

Ett integralprotein som fångar ljusenergi för att pumpa ut protoner från cellen. Finns hos prokaryoter.