Cellen Flashcards Preview

Anatomi och fysiologi > Cellen > Flashcards

Flashcards in Cellen Deck (16)
Loading flashcards...
1

Kovalent bindning

Bindning av atomer som delar elektroner för att fylla sina yttersta skal för ökad stabilitet

2

Dubbelbindning

Kovalent bindning mellan 2 elektronpar

3

Polär kovalent bindning

Bindning där skillnaden i elektronnegativiteten skapar ojämn fördelning mellan de delade elektronerna

4

Vätebindning

Bygger på elektrostatiska interaktionen mellan två närliggande elektriska dipolmoment och kan bildas inom och mellan olika molekyler som innehåller polära kovalenta bindningar

5

Enzymer

Proteiner som katalyserar kemiska reaktioner i kroppen

6

Joner

Atomer med överskott eller underskott av elektroner

7

Jonbindning

Joner med motsatt laddning kan bindas samman elektrostatiskt av en jonbindning

8

Proteinsyntes

Proteinsyntesen har tre kortfattade steg;
1. DNA-molekylen transkriberas till RNA, dvs informationen i DNA skrivs om till RNA.
2. RNA-molekylen mognar.
3. RNA-molekylen translateras till ett protein, dvs informationen i RNA-molekylen översätts till ett protein.

9

Transkription

1. RNA-polymeras katalyserar tillverkningen av RNA genom att binda till en gens promotorsekvens och DNA-strängarna separerar.
2. RNA-polymeras börjar använda informationen i DNA-strängen som mall för tillverkningen av mRNA.
3. Ribonukleotider basparas med kovalenta bindningar med DNA-strängen som mall och bildar ett mRNA.
4. mRNA släpper från DNA och dubbelspiralen bildas återigen.

10

Splicing

Flera olika mRNA kan bildas från samma pre-mRNA genom splicing. Det innebär att delar av nukleotidsekvensen klipps bort. De bortklippta delarna kallas introner och de delar som blir kvar kallas exoner. Ett pre-mRNA med >2 exoner kan bilda flera olika mRNA genom alternativ splicing och därigenom kan en gen koda för flera olika proteiner. Dettas sker hos >90% av människans pre-mRNA.

11

Translation

1. En ribosom laddat med start-tRNA binder till RNA. Start-tRNA har alltid UAC som antikodon.
2. Ribosomen rör sig över mRNA och scannar av det. Startkodonet känns igen av antikodonet hos start-tRNA. Där inleds translationen.
3. Aminosyror adderas i tur och ordning enligt den ordningsföljd som mRNA dikterar.
4. Aminosyrorna binds samman med kovalenta bindningar.
5. Translationen avslutas av ett av tre möjliga stoppkodon.
6. Det bildade proteinet släpps fritt och mRNA och ribosom kan återanvändas.

12

tRNA

En grupp av RNA som har samma längd och struktur. Varje tRNA har en unik nukleotidsekvens, antikodon, i ena änden

13

Mutationer

Nukleotidsekvensen kan förändras och leda till förändringar av aminosyrasekvensen i proteiner. Det kan orsakas av olika mutagener, ex.;
1. Radioaktiv strålning
2. UV-strålning
3. ämnen i cigarettrök

14

Kolesterol

Smörjer och tätar membraner. Utgångspunkt i steroidhormonproduktion. Cellerna kan själva producera kolesterol och får man i sig för mycket via kosten bildas plack i blodkärlen.

15

Fosfolipider

Cellulära membrans grundbyggsten. Består av polärt huvud med två opolära fettsyror kopplade till sig. De är amfifatiska - de har en hydrofil del och en hydrofob del. De bildar membranblåsor spontant.

16

Vitaminer

13 livsnödvändiga organiska