Andningssystemet Flashcards Preview

Anatomi och fysiologi > Andningssystemet > Flashcards

Flashcards in Andningssystemet Deck (51)
Loading flashcards...
1

Vad är andningssystemets funktion?

Att transportera syrgas till cellen och koldioxid från cellen

2

Vad händer om andningssystemet inte fungerar?

Man riskerar vävnadsskador och död

3

Hur vattenlösliga är syrgas och koldioxid?

De är hydrofoba

4

Vilka möjligheter har gaserna pga sin hydrofoba karaktär?

De kan fritt diffundera över fosfolipidmembraner

5

Vilka begränsningar har gaserna pga sin hydrofoba karaktär?

De löser sig dåligt i blodet

6

Vilken väg tar syrgasen?

1. Från luften till alveolerna
2. Från alveolerna till lungkapillärerna genom diffusion
3. Transport genom blodet till vävnader
4. Från vävnadskapillärer till cell via diffusion

7

Vilken väg tar koldioxiden?

1. Från cell till vävnadskapillär via diffusion
2. Transport genom blodet till lungkapillär
3. Från lungkapillär till alveol
4. Koldioxiden andas ut

8

Vilka delar består andningsapparaten av?

Luftvägarna, alveolerna och andningsmusklerna

9

Vad har luftvägarna för funktioner?

De transporterar luft mellan atmosfär och alveol samt renar, fuktar och värmer inandningsluften

10

Vad har alveolerna för funktion?

De ansvarar för gasutbytet mellan luft och blod

11

Vad har andningsmusklerna för funktion?

De skapar volymförändringarna som driver ventilationen hos alveolerna

12

Vilka delar ingår i de övre luftvägarna? 5 st

1. Bihålorna
2. Näshålan
3. Munhålan
4. Svalget, pharynx
5. Struplocket, epiglottis

13

Vilka delar ingår i de nedre luftvägarna? 10 st

1. Struphuvudet, larynx
2. Luftstrupen, trachea
3. Lungans spets, apex pulmonalis
4. Lunga, pulmo
5. Lungroten, hilum pulmonis/radix pulmonis
6. Huvudbronk
7. Bronk, bronchus
8. Bronkiol
9. Alveol
10. Lungans bas, basis pulmonalis

14

Vad har det respitoriska epitelet för funktioner?

Epitelet innehåller bägarceller som producerar slem och cilierade celler som transporterar slemmet mot matstrupen

15

Vad är döda rummet?

Det utrymme där inget gasutbyte sker, dvs överallt utom alveolerna

16

Hur mycket luft finns kvar i döda rummet efter en utandning?

2.5 L

17

Hur mycket av inandningen fastnar i döda rummet?

30 %

18

Hur förkortas gastryck?

P för pressure

19

Hur förkortas trycket i atmosfären?

Patm

20

Hur förkortas trycket i alveolerna?

Palv

21

Vad har surfaktanten för inverkan på ytspänningen?

1. Vattenmolekyler i alveolens vätskehinna vill bilda vätebindningar, vilket skapar ytspänning
2. Obehindrat leder det till alveolens kollaps
3. Surfaktanten bildar en hinna som sänker ytspänningen

22

Är surfaktanten hydrofil eller hydrofob

Den är både och, dvs amfifatisk

23

Hur påverkar tryckskillnader ventilationen av alveolerna?

1. När trycket är lika stort i både atmosfär och alveol sker inget gasutbyte
2. När trycket i atmosfären överstiger trycket i alveolen skapas luftflöde ner till alveolerna pga gasblandningen vill utjämna tryckskillnaden
3. När trycket i atmosfären understiger trycket i alveolen skapas luftflöde ut ur alveolerna

24

Vad har en volymförändring av lungor och alveoler för effekt?

En ökning leder till minskat tryck i lungorna och en minskning leder till ökat tryck i lungorna jämfört med omgivningen

25

Vad sker när bröstkorgens volym förändras?

Lungorna är kopplade till bröstkorgen via lungsäcken och en förändring leder till motsvarande förändring i lungvolymen

26

Vilka ben och muskler består bröstkorgen av?

1. Ryggraden, columna vertebralis
2. Nyckelben, clavicula
3. Bröstbenet, sternum
4. Revben, os costae
5. Yttre intercostalmuskler, Mm intercostales externi
6. Diafragma, M. diaphragma

27

Vad är det latinska namnet på bröstkorgen + brösthålan?

Thorax

28

Var sitter lungsäcken?

Varje lunga omges av en dubbelskiktad lungsäck

29

Vilken vätska finns i lungsäcken och hur mycket av den finns?

Ca 17 ml pleuravätska per lungsäck

30

Vad har pleuravätskan för funktioner?

Den gör att lungsäcksbladen kan glida nästan friktionsfritt mot varandra och att de inte separerar från varandra