Nervsystemet Flashcards Preview

Anatomi och fysiologi > Nervsystemet > Flashcards

Flashcards in Nervsystemet Deck (62)
Loading flashcards...
1

Vilka delar består nervsystemet av?

Det centrala- och det perifera nervsystemet

2

Hur är CNS indelat?

CNS delas in i hjärnan och ryggmärgen.

3

Hur många hjärnceller har hjärnan respektive ryggmärgen?

Hjärnan har ca 120 miljarder nervceller och ryggmärgen ca 10 miljoner nervceller

4

Hur är PNS indelat?

PNS består av 12 par kranialnerver och 31 par spinalnerver

5

Vilken sorts nerver utgår från hjärnan?

Kranialnerver

6

Vilken sorts nerver utgår från ryggmärgen?

Spinalnerver

7

Vilka är de 6 effekterna av parasympatisk nervstimulering?

1. Drar ihop pupillen
2. Ökad salivutsöndring
3. Sänkt hjärtfrekvens
4. Minskat luftflöde i luftvägarna
5. Ökad aktivitet i magtarmkanalen
6. Kontraktion av urinblåsan

8

Vad är kolinerga receptorer?

Receptorer som binder acetylkolin

9

Vad är adrenerga receptorer?

Receptorer som binder noradrenalin och adrenalin

10

Vilka är de 8 effekterna av sympatisk nervstimulering?

1. Vidgar pupillerna
2. Sparsam salivutsöndring
3. Ökad flöde i luftvägarna
4. Ökad hjärtfrekvens
5. Minskar tarmaktivitet
6. Ökar frisättning av glukos till blodet
7. Utsöndring av adrenalin från binjuren
8. Urinblåsans yttre slutarmuskel kontraherar

11

Vilka celltyper består nervvävnad av?

Nervvävnad består av neuroner och gliaceller

12

Vilka är neuroners uppgifter?

Neuroner skapar och fortleder nervimpulser

13

Vilka är gliacellers uppgifter?

Gliaceller har olika stödjande funktioner som myelinisering. Specifika gliaceller gör att nervimpulsens hastighet kan uppnå 100 m/s

14

Hur ser indelningen av gliaceller ut?

Myeliniserande celler, astrocyter, satellitceller i PNS, micoglia och ependymceller.

15

Vilka typer av myeliniserande celler finns?

Oligodendrocyter och Schwannceller i PNS

16

Vad har myeliniserande celler för uppgift?

De skapar förutsättningen för snabb fortledning av nervimpulsen

17

Vad har ependymceller för uppgifter?

De producerar cerebrospinalvätskan

18

Vad har satellitceller för uppgifter?

De skyddar nervcellskroppar i PNS

19

Vad har microglia för uppgifter?

De är nervvävnadens stödpatrull

20

Vad har astrocyter för uppgift?

De organiserar nervvävnad och skapar blod-hjärnbarriären

21

Vad är nervcellernas funktionella indelning?

Sensoriska nervceller, interneuron och motoriska nervceller

22

Vad gör sensoriska nervceller?

De för information från kroppens yttre och inre sinnen till CNS

23

Vad gör interneuron?

De tar emot information från andra neuron och vidareförmedlar den till andra neuroner

24

Vad gör motoriska nervceller?

De för information från CNS till målceller i form av muskel- och körtelceller

25

Vad har storhjärnan för uppgifter?

Den ansvarar för sinnesuppfattning, faktaminne och intellekt. Här finns 90 % av hjärnans volym.

26

Hur delas mellanhjärnan in?

I talamus och hypotalamus

27

Vad har talamus för uppgifter?

Talamus är omkopplingsstation för sinnessignaler på väg till storhjärnan

28

Vad har hypotalamus för uppgifter?

Hypotalamus är centrum för reglering av autonoma nervsystemet och hypofysen och är en länk mellan hjärnan och det endokrina systemet

29

Vad har bryggan för uppgifter?

Bryggan är centrum för styrning av cirkulationssystemet

30

Vad har lillhjärnan för uppgifter?

I lillhjärnan sitter det motoriska minnet