Benvävnad och skelettmuskulatur Flashcards Preview

Anatomi och fysiologi > Benvävnad och skelettmuskulatur > Flashcards

Flashcards in Benvävnad och skelettmuskulatur Deck (54)
Loading flashcards...
1

Vad har benvävnad för funktioner?

Den skyddar inre organ, bildar blod och är depå för kalciumjoner

2

Vad har skelettmuskulatur för funktioner?

Ansvarar för kroppsrörelser, skyddar inre organ och producerar värme

3

Vilka är benvävnadens beståndsdelar?

Kollagen och kalciumfosfatkristaller

4

Vad är osteon?

Större enheter av kollagen och kalciumfosfatkristaller

5

Vad bildar stora antal osteon?

Den kompakta benvävnaden

6

Vad avgränsar benets utsida och vad är dess funktion?

Benhinnan/periost bestående av bindväv och fungerar som förankring för senor

7

Hur bildas benvävnad?

Den bildas genom att osteoblaster producerar kollagen. På kollagen kristalliseras kalciumfosfat

8

Vad är osteocyters funktion?

Osteocyter underhåller benvävnaden genom att producera nytt kollagen när det gamla brutits ner

9

Vad är osteoklasters funktion?

Osteoklaster bryter ner benvävnad

10

Hur bryter osteoklaster ner benvävnad?

Genom att osteoklasten utsöndrar syra och enzymer som bryter ner kollagen

11

Hur bildas spongiöst ben och hur stor del av benmassan upptar det?

Det bildas av osteoklastens aktivitet och utgör 80% av benmassan

12

Vad kallas den yttre benhinnan?

Periost

13

Vad kallas den inre benhinnan?

Endost

14

Vilka typer av ben finns? (4)

1. Rörben
2. Korta ben
3. Platta ben
4. Oregelbundna ben

15

Hur ser rörbenets anatomi ut?

Det består av ett skaft, diafys och två ändar som kallas epifys

16

Vad är märghålan?

Diafysens inre hålrum som saknar benvävnad

17

Vad finns i märghålan?

Innehåller benmärg

18

Vad gör röd benmärg?

Röd benmärg bildar blodceller

19

Vad är gul benmärg uppbyggt av?

Gul benmärg byggs upp av fettceller

20

Vad är epifysplattan?

I växande rörven finns epifysplattan som är ett område med brosk

21

Vad gör epifysplattan?

Nyproduktion av kondrocyter får epifysplattan att växa i riktning mot benändarna. Den delen närmast plattan förbenas.

22

Hur avgörs tillväxthastigheten?

Den avgörs av nybildandet av brosk som bestöms av celldelningsfrekvensen av kondrocyterna och nybildning av kondrocyter genom celldifferentiering

23

Vilka hormoner stimulerar tillväxt? (4)

1. Tillväxthormon, GH
2. Tyroideahormon
3. Insulin
4. Könshormoner - östradiol och testosteron

24

Vad avslutar rörbenets växtförmåga?

Könshormonerna förbenar epifysplattan fullständigt

25

Vilka ledtyper finns? (3)

1. Synovialleder - äkta leder
2. Fibrösa leder där benen sammanlänkas av fibrös bindväv
3. Broskleder där benen är sammanlänkade av brosk

26

Hur ser synovialleden ut?

I en synovialled möts ledytorna hos två olika ben och deras utseende påverkar ledens rörelsemönster

27

Vilka typer av synovialleder finns? (3)

1. Kulled
2. Glidled
3. Höftled

28

Ge exempel på kulleder

Axelleden och höftleden

29

Ge exempel på glidleder

Handlovslederna och vristbenslederna

30

Ge exempel på gångjärnsleder

Knäleden