Cirkulation och blodtrycksreglering Flashcards Preview

Anatomi och fysiologi > Cirkulation och blodtrycksreglering > Flashcards

Flashcards in Cirkulation och blodtrycksreglering Deck (53)
Loading flashcards...
1

Var finns portasystem?

Lever, njurar och hypotalamus

2

Vad gör lungkretsloppet?

För syrefattigt blod till lungorna och för syrerikt blod från lungorna

3

Vad gör systemkretsloppet?

Försörjer kroppen med syrerikt blod och näringsämnen samt för bort koldioxid och avfallsämnen

4

Hur ser en artär ut?

Den har tjocka väggar med glatt muskulatur för att kunna motstå högt tryck

5

Hur ser en arteriol ut?

De är resistenskärl med liten diameter som kan regleras av den glatta muskulaturen och på så vis förändra blodflödet

6

Hur ser en kapillär ut?

Den har tunna väggar för att maximera utbyte med vävnader

7

Vad är venoler och vener?

Kapacitanskärl där blodet har lågt tryck och går mot hjärtat

8

Vad är kranskärlens funktion?

De sköter hjärtmuskulaturens blodtillförsel

9

Varifrån utgår kranskärl?

De utgår från aortan efter aortaklaffen och tömmer i höger förmak

10

När är krankärl öppna?

Under diastole

11

Vad är ischemi?

Låg blodförsörjning till vävnaden

12

Vad är hypoxi?

Låg syrenivå i vävnaden

13

Vad är aorta?

Den stora kroppspulsådern

14

Hur är aorta uppbyggd?

Aortaväggen innehåller mycket elastiska fibrer och kan därför utvidga sig vid systole för att kunna ta emot blodflödet från vänster kammare

15

Vad är muskulära artärers funktion?

De leder syrerikt blod till kroppens alla delar. Musklerna står emot det höga trycket så att artärens kärlvägg inte spricker

16

Hur mäter man arteriellt blodtryck?

Man pumpar upp manschetten så att blodflödet stannar. När luften pyser ut och öppnar upp blodflödet igen hörs en pulsvåg när den passerar och här avläser man systoliskt tryck. Vid fritt flöde försvinner pulsljudet och här avläser man diastoliskt tryck

17

Varför får äldre högt blodtryck?

Mängden elastiska fibrer i aortaväggen minskar med åldern och då behöver vi högre tryck för att skapa ballongeffekten som får blod att magasineras i aorta

18

Vad är gränsvärdet för hypertoni?

140/90 mmHg

19

Vad är arteriolers funktion?

De reglerar fördelningen av blodflödet och skapar det perifera flödesmotståndet

20

Vad bestämmer arteriolens diameter och hur påverkar det nivån kalciumjoner i glattmuskelcellerna?

Kontraktionsgraden hos glattmuskulaturen i kärlväggen bestämmer nivån av kalciumjoner. En hög sådan leder till högre kontraktionsgrad

21

Vad krävs för glattmuskelkontraktion?

Fosforylering av delar av myosinfilamentet

22

Vad katalyserar fosforyleringen av myosinfilamentet?

Kinaset myosinkinas

23

Hur regleras myosinkinas?

Av halten kalciumjoner i cytosolen

24

Vad är vasodilation?

Ökning av kärldiameter

25

Vad är vasokonstriktion?

Minskning av kärldiameter

26

Vad orsakar vasodilation?

Sympatiskt nervpåslag via beta2-receptorn och ansamling av metaboliter i vävnaden

27

Vad orsakar vasokonstriktion?

Sympatiskt nervpåslag via alfa1-receptorn och hormoner

28

Hur är kapillärväggen uppbyggd?

Den är tunn och består av ett lager endotelceller

29

Vad är effekten av den tunna kärlväggen?

Den tillåter passage av både hydrofoba och hydrofila ämnen

30

Hur passerar hydrofoba ämnen genom kapillärväggen?

Fri diffusion genom endotelcellerna