Ch 5 Flashcards Preview

Swahili > Ch 5 > Flashcards

Flashcards in Ch 5 Deck (177):
1

After studies/lessons/classes

Baada ya masomo

2

Of course ("Without doubt!")

Bila shaka!

3

Break/s (I.e. school break), vacation/s, holiday/s

Likizo

4

How was the break?

Habari za likizo?

5

If you like

Kama unapenda

6

To finish studies

Kumaliza masomo

7

Printing paper (Paper for printing)

Karatasi ya kuchapishia

8

(During the) time of break/vacation

Wakati wa likizo

9

Why?

Kwa nini?

10

Because

Kwa sababu

11

Maybe, perhaps

Labda

12

Language studies

Masomo ya lugha

13

Secondary school

Shule ya sekondari

14

We would like to buy ...

Tungependa kununua ...

15

School items/, school suppy/lies

Kifaa cha shule/Vifaa vya shule

16

Where did you go?

Ulienda wapi?

17

What did you do?

Ulifanya nini?

18

To see parents

Kuwaona wazazi

19

For (the purpose of), Because of, For the sake of

Kwa ajili ya
(Ajili - Reason, cause, sake)

20

Biology

Bayolojia

21

Notebook/s

Daftari/madaftari

22

Classroom/s

Darasa/madarasa

23

Physics

Fizika

24

Foreign

-geni

25

Hard, difficult

-gumu

26

Mathematics (2)

Hesabu, hesabati

27

Geography

Jiografi

28

Pen/s

Kalamu

29

If, when

Kama

30

Chemistry

Kemia

31

Jaribio

Test, attempt, experiment, trial

32

To take a test

Kufanya jaribio
Kufanya mtihani
(Jaribio: Test, attempt, experiment, trial)

33

To need

Kuhitaji

34

To remember

Kukumbuka

35

To finish

Kumaliza

36

To rest/relax

Kupumzika

37

Language

Lugha

38

Exam/s, test/s

Mtihani/mitihani

39

Pencil/s

Penseli

40

Color/s, paint/s

Rangi

41

Subject/s

Somo/masomo

42

Economics

Uchumi

43

Period/s, Time/s

Wakati/nyakati

44

More

Zaidi

45

Less

Kasoro

46

I'm a student at the university

Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu

47

To graduate

Kuhitimu

48

I will graduate this year (2)

Nitahitimu mwaka huu
Nitamaliza masomo mwaka huu
(Kumaliza: To finish, to complete, to end)

49

My sister is in primary/elementary school

Dada yangu yuko shule ya msingi

50

Primary/elementary school

Shule ya msingi
(Msingi: Foundation, basis, essence)

51

What kind? What type?

Gani?

52

What' your favourite subject?

Unapenda somo gani zaidi?

53

Language studies are important

Masomo ya lugha ni muhimo

54

Important

Muhimo

55

I need a new computer

Ninahitaji kompyuta mpya

56

Which exam are you taking?

Unafanya mtihani gani?

57

I have to study for my exam

Lazima nisome kwa ajili ya mtihani

58

Imperative (noun) (= have to)

Lazima
-Lazima nisome kwa ajili ya mtihani - I have to study for my exam

59

To pass (I.e. exam)

Kufaulu

60

To pas (i.e. to transit)

Kupita

61

I passed my exam!

Nimefaulu mtihani!

62

Just fine

Nzuri tu

63

And you?

Na wewe?

64

Where did you go for break?

Ulienda wapi kwa likizo?

65

To become

Kuwa
-Kwa sababu ninataka kuwa daktari - Because i wan't to become a doctor

66

Which subjects/classes do you like?

Wewe unapenda masomo gani?

67

I like ...

Mimi ninapenda ...
-Mimi ninapenda historia, jiografia

68

Which language do you like?

Unapenda lugha gani? ('You like language which?')

69

To converse

Kuzungumza

70

Later

Baadaye
-Baadaye Ali anazungumza na mwenyeduka - Later Ali talk with the bookstore salesperson

71

Shopowner/shopkeeper

Mwenyeduka

72

Writing pad/s

Karatasi ya kuandikia/Karatasi za kuandikia

73

Bag/s

Mfuko

74

Baggage

Mzigio

75

School bag/s

Mkoba wa shule

76

Do you need anything else?

Unahitaji nini zaidi?

77

Sare (2)

Free, for nothing
Uniform
-Sare za shule - School uniform

78

To want, to ask for, to request

Kutaka

79

To teach, to educate

Kufundisha

80

Haya (3)

1. These
2. OK, alright, come on
3. Shame, disgrace, humility, respect

81

Education, knowledge

Elimu

82

National

Kitaifa

83

International

Kimataifa

84

To apply

Kuomba

85

Present tense infix

-na-

86

Past tense infix

-li-

87

Future tense infix

-ta-

88

I study swahili
I studied swahili
I will study swahili

Mimi ninasoma Kiswahili
Mimi nilisoma Kiswahili
Mimi nitasoma Kiswahili

89

Subject marker of Ki-Vi class

3rd sg: ki-
3rd pl: vi-

90

Subject marker of N class

3rd sg: i-
3rd pl: zi-

91

If a noun refers to an animate being, how are it conjugated

The M-Wa subject prefixes will be used, regardless of which class it belongs to

92

Radio

Redio

93

To break down, to be ruined/damaged

Kuharibikia

94

To ruin, to damage, to destroy

Kuharibu

95

To get lost, to disappear

Kupotea

96

To sell

Kuuza

97

Past tense of 'to be' with examples
-I was a student
-The food was good

Use kuwa (As opposed to present tense where you only use si)
-Mimi nilikuwa mwanafunzi
-Chakula kilikuwa kizuri

98

Past tense of 'to have' with examples
-I had money
-The city had many people

Kuwa na (As opposed to only -na in present tense)
-Mimi nilikuwa na pesa
-Mji ulikuwa na watu wengi

99

Meeting/s

Mkutano

100

During the

Wakati wa

101

Far from ...

Mbali na ...
-Mbali na benki - Far from the bank

102

In the ...

Ndani na ...
-Ndani ya mfuko - In the bag

103

Near the ...

Karibu na
-Karibu na nyumba

104

To call a doctor

Kuita daktari

105

Lake/s

Ziwa/maziwa

106

Desert/s (geography)

Jangwa/majangwa

107

From Monday through Friday

Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa

108

On Sundays

Siku za Jumapili

109

On the, Above, over

Juu ya
-Juu ya meza - On the table

110

Outside the

Nje ya nyumba
-Nje ya nyumba

111

Year/s

Mwaka/miaka

112

Week/s

Juma/majuma

113

Kipindi

Season
-Kipindi cha baridi - Cold season
-Kipindi cha joto - Hot season
-Kipindi cha mvua - Rainy season

114

Noon

Adhuhuri

115

To pass

Kupita

116

To drive, to conduct

Kuendesha

117

To consent, to approve, to receive

Kupokea

118

Clerk/s, secretary/s

Karani/makarani

119

Science

Sayansi

120

Feminine
Masculine

kike, kiume
-Mhudume wa kike - Waitress
-Mhudume wa kume - Waiter

121

Law, regulation, constitution

Sheria
-Mwanasheria - Lawyer, jurist

122

Nurse (Male, female)

Mwuguzi wa kiume (Male) / kike ( Female)
-Wawuguzi wa kiume/kike - Nurses

123

Bahari

Sea

124

Without

Bila

125

To volunteer

Kujitolea

126

Asili

Origin, source, ancestor
Basic, foundation

127

Volunteer/s

Mtu wa kujitolea/watu wa kujitolea

128

How to form negative past tense

Negation marker (ha-) + subject prefix + infinitive form (ku-). Use hu- and ha- for you and he/she/it. For mimi it's si- instead of ha-.

-Mimi sikusoma Kiswahii - I did'nt study Swahili
-Wewe hukusoma Kiswahili
-Yeye hakusoma Kiswahili
-Mimi sikuwa mwanafunzi - I was not a student
-Chakula hakikuwa kizuri - The food wasn't good
-Nyumba haikuwa ndogo - The house wasn't small

129

Alternative name for N noun class, why

I-Zi class
-Subject prefixes are i- and zi-
-Possessives and of prefixes are y- and z-
-Demonstratives are hii, hizi (this, these) and ile, zile (that, those)

130

N noun class - Subject prefixes

i- for sg., zi- for plural.

131

N noun class prefix of possessives and 'of'

y- and z- (YoungZ)

132

N noun class: this, these

Hii, hizi

133

N noun class: that, those

Ile, zile

134

Kalamu yanu, kalamu zangu

My pen, my pens
(The singular and plural forms of the nouns in the N-class are identical, the agreement markers on other elements of the sentence - verbs, possessives, demonstratives etc. will clearly show the number)

135

This dream (N-class), these dreams

Ndoto hii, ndoto hizi

136

Motokaa yangu iliharibika, translate
Form the same sentence in plural

My car broke down
(i- = it subject prefix for N-class, -li- = past tense, kuharibika = to break down)

Motokaa zangu ziliharibika - My cars broke down

137

N-noun class - How to form adjectives (6)

Always the same in singular and plural, as with nouns in N-class.
1. If an adjective stem begins with -d, -z or -g, it takes the prefix n- to agree with the N-class nouns
-Kalamu ndogo, nyumba nzuri, , kazi ngumu

2. If -b or -pya --> m-
-Kahawa mbaya (bad coffee), meza mpya

3. If -vowel --> ny- or y-
-Safari nyingi (many trips), chaki nyeupe (white chalk), sukari yote (all the sugar), mvua njema (good rain)
(Most important exception is -ema (good), which becomes njema)

4. Animate nouns will always take M-Wa agreement on the adjective
-Tembo mkubwa, tembo wakubwa. Rafiki wawil (Two friends)

5. Change stem: -r --> nd- and -w --> mb-
(-refu (long, tall), -wili (two))
-Ndizi ndefu (a long banana/s)
-Lugha mbili (two languages)

6. For the rest of the adjective stems, there is no prefix at all
-n, -m, -ng, -p (except -pya), -f, -t, -s, -sh, -ch, -k..
-Shule kubwa, redio konge (old radio), stoo chafu (dirty storeroom/s), njia pana

138

All

-ote

139

Dirty

-chafu

140

Wide

-pana

141

Short

-fupi

142

Fourty

Arobaini

143

Eighty

Themathini

144

22 people

Watu ishirini na wawili
(1-5 and 8 agree when used after a tens-place number, just as they do on their own)

145

35 chairs

Viti thelathini na vitano
(1-5 and 8 agree when used after a tens-place number, just as they do on their own)

146

How to say 200-900 - Write 101, 125, 200, 300, 587

Mia (hundred) + number of hundreds
-101: mia na moja
-125: mia na ishirini na tano
-200: mia mbili
-300: mia tatu
-587: mia tano na themathini na saba

147

Thousand

Elfu

148

22

Ishirini na mbili

149

35

Thelathini na tano

150

49

Arobaini na tisa

151

56

Hamsini na sita

152

60

Sitini

153

70

Sabini

154

95

Tisini na tano

155

Kindergarten

Shule za chekechea ('little things (

156

Elementary school

Shule ya msingi
(Msingi - Foundation, primary, basic)

157

White/European person/people

Mzungu/wazungu

158

Kusoma (2)

To study, to receive education
-Watoto wa Kenya husoma shule ya msingi mikae minane - Children from Kenya go to/attend primary school for 8 years

159

To sell

Kuuza

160

To get lost, to disappear

Kupotea

161

To fail (business, exam), to fall (down), to crash

Kuanguka

162

To wake up

Kuamka

163

Noun/s

Nomino/uwingi

164

Adjective/s

Kivumishi/vivumishi

165

Adverb/s

Kielezi/vielezi

166

Cold

Baridi

167

Warm, hot

Moto

168

Dinner

Chakula cha jioni

169

Spicy

-enye viungo vingi
(-enye: possessing, viungo: spices. having. vingi: lots, a lot)

170

Spice/s

Kiungo/viungo

171

Kilometer/s

Kilometa

172

Metre/s

Mita

173

Mile/s

Maili

174

To save

Kuokoa

175

Fedha vs pesa

Fedha: Money, cash, funds, currency
Pesa: Money

176

Whole

-zima

177

Day

Siku