Ch 6 Pt 1 Flashcards Preview

Chinese > Ch 6 Pt 1 > Flashcards

Flashcards in Ch 6 Pt 1 Deck (20):
0

To/for

Gěi

1

To make a phone call

Dǎ diànhuà
打电话

2

Precisely/exactly

Jiù

3

Afternoon

Xiàwǔ
下午

4

time

shíjiàn
时间

5

Question/problem

Wèntí
问题

6

To have a meeting

Kāi huì
开会

7

Morning

shàngwǔ

8

Measure word for class periods

Jié

9

Class/course/lesson


10

To give or take a test

Kǎo shì
考试

11

After, from now on, later

以后
yǐhòu

12

Free time

Kòng

13

if

yàoshi
要是

14

Convenient

Fāngbiàn
Convenient

15

To arrive/go to

Dào

16

Office

Bàngōngshì
办公室

17

ok

xíng

18

To wait

Děng

19

Dont

Bié