Chapter 1 Flashcards Preview

Pre-intermediate speaking > Chapter 1 > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 Deck (22):
1

to guess


cāi

2

surely; sure

一定
yīdìng

3

clever

聪明
cōngmíng

4

to hope; hope

希望
xīwàng

5

fluent

流利
liúlì

6

company

公司
gōngsī

7

to send


pài

8

first


xiān

9

then

然后
ránhòu

10

pronunciation; to pronounce

发音
fāyīn

11

to take care of

关照
guānzhào

12

roommate; to live in the same room

同屋
tóng wū

13

to finish

结束
jiéshù

14

at the same time

一边
yībiān

15

Beijing opera

京剧
jīngjù

16

alway, all along

从来
cónglái

17

duàn
(a measure word)

18

overseas Chinese

华侨
huáqiáo

19

office clerk

职员
zhíyuán

20

specially; special

特别
tèbié

21

in order to

为了
wèile

22

to talk

谈话
tánhuà