Chapter 18 Flashcards Preview

Pre-intermediate speaking > Chapter 18 > Flashcards

Flashcards in Chapter 18 Deck (28):
1

Oh


2

A photograph of the whole family

全家福
quánjiāfú

3

To resembe


xiàng

4

To look, to grow


zhǎng

5

Almost

几乎
jīhū

6

At all

根本
gēnběn

7

To recognize


rèn

8

To pass away

去世
qùshì

9

Only

唯一
wéiyī

10

To decide

做主
zuòzhǔ

11

Each other

互相
hùxiāng

12

To make a decision

拿主意
ná zhǔyì

13

To pay attention to

注意
zhùyì

14

As usually; ordinary

平常
píngcháng

15

Happy

幸福
xìngfú

16

Or

否则
fǒuzé

17

Family

家庭
jiātíng

18

Number of people in a family, population

人口
rénkǒu

19

To take care of

照顾
zhàogù

20

But

然而
rán'ér

21

Side

方面
fāngmiàn

22

Other


lìng

23

Same


tóng

24

Contradiction; conflicting

矛盾
máodùn

25

Tempo

节奏
jiézòu

26

Gradually

逐渐
zhújiàn

27

To decrease

减少
jiǎnshǎo

28

To increase

增多
zēngduō