Chapter 15 Flashcards Preview

Pre-intermediate speaking > Chapter 15 > Flashcards

Flashcards in Chapter 15 Deck (29):
1

Popular


hóng

2

A singing star

歌星
gēxīng

3

Tune


diào

4

Correct


zhǔn

5

To bet

打赌
dǎdǔ

6

To be popular

流行
liúxíng

7

To lose


shū

8

Channel

频道
píndào

9

TV play

电视剧
diànshìjù

10

Boring

没劲
méijìn

11

Although

虽说
suīshuō

12

Ending

结局
jiéjú

13

Crux; crucial

关键
guānjiàn

14

Process; to go by

经过
jīngguò

15

Romantic

浪漫
làngmàn

16

Anyway

反正
fǎnzhèng

17

Even if

就是
jiùshì

18

It doesn't matter

无所谓
wúsuǒwèi

19

To daydream

做梦
zuòmèng

20

Not


21

Stereo

立体声
lìtǐshēng

22

Digital

数字
shùzì

23

So

如此
rúcǐ

24

But


què

25

To satisfy, to meet; satisfied

满足
mǎnzú

26

Taste

口味
kǒuwèi

27

Hard

辛苦
xīnkǔ

28

To make (a movie)


pāi

29

Easy

轻松
qīngsōng