Chapter 11 Flashcards Preview

Pre-intermediate speaking > Chapter 11 > Flashcards

Flashcards in Chapter 11 Deck (28):
1

Glasses

眼镜
yǎnjìng

2

Frame


jià

3

To break


duàn

4

A measure word (pair)


5

Lens

镜片
jìngpiàn

6

Very


gòu

7

Thick


hòu

8

Skin

皮肤
pífū

9

To match

相配
xiāngpèi

10

It would be best if...

最好
zuì hǎo

11

Style

款式
kuǎnshì

12

To sell at a discount

打折
dǎzhé

13

Original price

原价
yuánjià

14

Present price

现价
xiànjià

15

A measure word (e.g clothes)


shēn

16

Material for making clothes

料子
liàozi

17

Spirited

气派
qìpài

18

Model

模特儿
mótè ér

19

Unique

别致
biézhì

20

Pure


zhèng

21

Figure

身材
shēncái

22

Slender

苗条
miáotiáo

23

Shirt

衬衫
chènshān

24

To regret

后悔
hòuhuǐ

25

Don't worry

放心
fàngxīn

26

To believe

相信
xiāngxìn

27

Expert

行家
hángjiā

28

So

因此
yīncǐ