Chapter 14 Flashcards Preview

Pre-intermediate speaking > Chapter 14 > Flashcards

Flashcards in Chapter 14 Deck (29):
1

To swim

游泳
yóuyǒng

2

Week


zhōu

3

Breast stroke swimming

蛙泳
wāyǒng

4

Record

纪录
jìlù

5

Sports; to exercise

运动
yùndòng

6

To receive


shòu

7

Soccer

足球
zúqiú

8

(indicating an opposite effect)


dào

9

Sad

伤心
shāngxīn

10

To continue

继续
jìxù

11

Shadow boxing

太极拳
tàijí quán

12

Healthy; health

健康
jiànkāng

13

Long-lived

长寿
chángshòu

14

Benefit

好处
hǎochù

15

To be in pace with


suí

16

To pay attention to

关心
guānxīn

17

To keep

保持
bǎochí

18

Basketball

篮球
lánqiú

19

Table tennis

乒乓球
pīngpāng qiú

20

Badminton

羽毛球
yǔmáoqiú

21

Intense

激烈
jīliè

22

Breathing exercise

气功
qìgōng

23

Calm

平和
pínghé

24

To sway


niǔ

25

A popular rural dance

秧歌
yāng gē

26

Social dance

交谊舞
jiāoyì wǔ

27

Bowling

保龄球
bǎolíngqiú

28

Aerobics

健美操
jiànměi cāo

29

Billiards

台球
táiqiú