Chapter 6 Flashcards Preview

Pre-intermediate speaking > Chapter 6 > Flashcards

Flashcards in Chapter 6 Deck (24):
1

Uncle

伯父
Bófù

2

Aunt

伯母
bómǔ

3

Chocolate

巧克力
qiǎokèlì

4

To taste

品尝
pǐncháng

5

To add


tiān

6

Trouble; troublesome; to bother

麻烦
máfan

7

Full


bǎo

8

If

如果
rúguǒ

9

Free time


kōng

10

To know

了解
liǎojiě

11

To call; form of address

称呼
chēnghu

12

Family member

家人
jiārén

13

A gift

礼物
lǐwù

14

Suitable

合适
héshì

15

According to

按照
ànzhào

16

Uncle

叔叔
shūshu

17

Aunt

阿姨
āyí

18

Elder brother


xiōng

19

To choose

选择
xuǎnzé

20

Tradition

传统
chuántǒng

21

In fact

其实
qíshí

22

Custom, ways of doing things

规矩
guījǔ

23

Politeness; polite

礼貌
lǐmào

24

To seem

显得
xiǎndé