Chapter 3 Flashcards Preview

Pre-intermediate speaking > Chapter 3 > Flashcards

Flashcards in Chapter 3 Deck (27):
1

Random

suí biàn
随便

2

To have a walk

zhuàn

3

Incidentally

shùn biàn
顺便

4

To get familiar with

shú xī
熟悉

5

Campus

xiào yuán
校园

6

So

yuán lái
原来

7

That's why, no wonder

guài bu de
怪不得

8

Impression

yìn xiàng
印象

9

Quiet

ān jìng
安静

10

Messy

luàn

11

To throw

rēng

12

Cigarette butt

yān tóu
烟头

13

Minority

shǎo shù
少数

14

End

tóu

15

Barbershop

理发店
lǐ fà diàn

16

Convenient

方便
fāng biàn

17

To turn


guǎi

18

Gymnasium

健身房
jiàn shēn fáng

19

Row


pái

20

Single-storey house

平方
píng fāng

21

Snack counter

小卖部
xiǎo mài bù

22

To laugh


23

Chain shop

连锁店
lián suǒ diàn

24

Not only ... but also...

不但...而且
bùdàn... érqiě

25

Simple

简单
jiǎndān

26

More and more

越来越
yuè lái yuè

27

Internet bar

网吧
wǎngbā