Chapter 2 Flashcards Preview

Pre-intermediate speaking > Chapter 2 > Flashcards

Flashcards in Chapter 2 Deck (32):
1

Restaurant

饭馆
fànguǎn

2

Delicious

好吃
hào chī

3

Cheap

便宜
piányí

4

Menu

菜谱,菜单
càipǔ, càidān

5

To have a headache

头疼
tóuténg

6

To order (dishes)

点(菜)
diǎn (cài)

7

Skillful

拿手
náshǒu

8

Stir-fried roast beef

炒烤牛肉
chǎo kǎo niúròu

9

Taste

味儿,味道
wèi er, wèidào

10

Oily


11

Quite


tǐng

12

Spicy


13

Once

一...就...
yī... jiù...

14

Fried balsam pear with hot pepper

尖椒苦瓜
jiān jiāo kǔguā

15

Bitter


16

Sweet


tián

17

Shredded pork cooked in Beijing sauce

京酱肉丝
jīng jiàng ròu sī

18

Genuine

地道
dìdào

19

Flavour

风味
fēngwèi

20

Sweet and sour tenderloin

糖醋里脊
táng cù lǐjí

21

Sour


suān

22

Sour and spicy soup

酸辣汤
suān là tāng

23

Iced

冰镇
bīngzhèn

24

Fruit juice

果汁
guǒzhī

25

Cool

凉快
liángkuai

26

Environment

环境
huánjìng

27

Comfortable

舒适
shūshì

28

Vicinity, nearby

附近
fùjìn

29

Warm

热情
rèqíng

30

Satisfactory

周到
zhōudào

31

Really; real

确实
quèshí

32

Salty


xián