Chapter 11 Vocab Flashcards Preview

Chinese 101 > Chapter 11 Vocab > Flashcards

Flashcards in Chapter 11 Vocab Deck (47):
1

chá (tea)

2

还是

háishì (or)
hái:still, also

3

绿

lù (green)

4

服务员

fúwùyuán (waiter/waitress)

5

zuò (to sit)

6

小姐,

xiǎojiě (miss)

7

先生

xiānsheng (mister)

8

xiān (first)

9

hē (to drink)

10

bēi (cup)

11

bīng (ice)

12

shuǐ (water)

13

píng (bottle)

14

可乐

kěle (cola)

15

miàn (noodle)

16

饺子

jiǎozi (dumpling)

17

pán (plate)

18

chǎo (to stir fry)

19

shí (ten)

20

点菜

diǎncài (to order food)
点: to order

21

wǎn (bowl)

22

tāng (soup)

23

shuāng (pair)

24

筷子

kuàizi (chopstick)

25

张正然

zhāng zhèngrán

26

孙信美

sūn xìnměi

27

杨 欢

yáng huān

28

饭馆

fànguǎn (restaurant)

29

果汁

guǒzhī (juice)

30

咖啡

kāfēi (coffee)

31

yú (fish)

32

青菜

qīngcài (vegetable)

33

猪肉

zhūròu (pork)
ròu: meat, flesh

34

牛肉

Niúròu (beef)

35

鸡肉

Jīròu (chicken)

36

面包

miànbāo (bread)

37

水果

shuǐguǒ (fruit)

38

甜点

tiándiǎn (dessert)

39

蛋糕

dàngāo (cake)

40

hóng (red)

41

买单

mǎidān (to pay the bill)

42

饮料

yǐnliào (drink)

43

白饭

báifàn (steamed rice)

44

馄饨

húntun (wonton)

45

海鲜

haixiān (seafood)

46

牛奶

niúnǎi (milk)

47

奶茶

nǎichá (milk tea)