Lesson 15 Vocabulary Flashcards Preview

Chinese 101 > Lesson 15 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 15 Vocabulary Deck (37):
1

参观

cānguān (to visit)

2

欢迎

huānyíng (to welcome)

3

里边

lǐbiān (inside)

4

lǐ (inside)

5

厨房

chúfáng (kitchen)

6

公用

gōngyòng (for public use, communication)

7

旁边

pángbiān (beside, nearby)

8

jìn (to enter)

9

客厅

kètīng (living room)

10

zǒu (to walk)

11

对面

duìmiàn (opposite)

12

餐厅

cāntīng (dining room)

13

洗澡间

xǐzǎojiān (bathroom, restroom)

14

卧室

wòshì (bedroom)

15

中间

zhōngjiān (middle)

16

桌子

zhuōzi (table)

17

上边

shàngbiān (on top of, above, over)

18

学习

xuéxí (to study, to learn)

19

后边

hòubiān (behind, at the back)

20

公园

gōngyuán (park)

21

zhēn (really)

22

田进

name

23

梁园生

Liáng Yuánshēng

24

包志中

BāoZhìzhōng

25

左边

zuǒbiān (on the left)

26

右边

yòubiān (on the right)

27

下边

xiàbiān (under)

28

jiān(measure word for rooms)

29

mén (door)

30

书桌

zhūzhuō desk

31

窗户

chuānghù window

32

椅子

yǐzi chair

33

chuáng bed

34

luàn(messy)

35

干净

gānjìng (clean)

36

zāng dirty

37

前边

qiánbiān (in front of)