Lesson 4 Vocabulary Flashcards Preview

Chinese 101 > Lesson 4 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 4 Vocabulary Deck (26):
1

Shū (book; n.)

2

Zhè (this, pron.)

3

běn (measure word for bound items)

4

文学

Wénxué (literature, noun)

5

工程

Gōngchéng (engineering, n.)

6

Nán (difficult, adj.)

7

Tài (too)

8

可是

Kěshì (but, yet, however; conj.)

9

功课

Gōngkè (homework, assignment; n.)

10

Duō (many, much; adj.)

11

我们

Wǒmen (we, is; pron.)

12

shǎo (few, little; adj.)

13

Nà (that; pron.)

14

大学生

dàxuéshēng (college students)

15

Xì (major, college department)

16

数学

shùxué (mathematics)

17

计算机

jìsuànjī (computer)

18

专业

zhuānyè (major)

19

辅修

fǔxiū (minor)

20

容易

róngyì (easy)

21

máng (busy)

22

lèi (tired)

23

作业

zuòyè (homework, assignment)

24

考试

kǎoshì (exam)

25

有点儿

yǒudiǎr (a little)

26

还好

hái hǎo (not bad, okay)