Lesson 17 Vocabulary Flashcards Preview

Chinese 101 > Lesson 17 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 17 Vocabulary Deck (38):
1

jiǔ (for a long time)

2

时间

shíjiān (time)

3

guò (to pass)

4

fàng (to have, to start)

5

春假

chūnjià (spring break)

6

气候

qìhòu (climate)

7

xià (summer)

8

qiū (autumn)

9

dōng (winter)

10

其中

qízhōng (among--whom/which)

11

zuì (indicates superlative degree)

12

暖和

nuǎnhuo (warm)

13

duǎn (short)

14

有时候

yǒushíhou (sometimes)

15

rè (hot)

16

华氏

huáshì (Fahrenheit)

17

bǎi (hundred)

18

dù (degree)

19

jí (extremely)

20

刮风

guāfēng (to blow: wind)

21

fēng (wind)

22

下雨

xiàyǔ (to rain)

23

24

lěng (cold)

25

下雪

xiàxuě (to snow)

26

xuě (snow)

27

见面

jiàmiàn (to meet each other)

28

miàn (face)

29

小玲

xiǎolíng (name)

30

四季

sìjì (four seasons)

31

天气

tiānqì (weather)

32

qíng (clear sunny)

33

yīn (cloudy, overcast)

34

liáng (cool)

35

摄氏

shèshì (Celsius)

36

cháng (long)

37

气温

qìwēn (temperature)

38

春天

chūntiān (spring)